Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Σύντομη Παρουσίαση του Νόμου Πλαισίου

Από τις 3 Αυγούστου

Από τις 3 Αυγούστου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/17). Ο Νόμος θα ισχύει ως το τέλος του 2019 και αποτελεί ένα πολύ ευνοϊκό πλαίσιο για επιχειρήσεις που θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε ένα πλαίσιο ρυθμίσεων που γίνεται ολοένα και αυστηρότερο.

Συνοπτικά, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση με όλα τα στοιχεία της εταιρείας, μία πρόταση αποπληρωμής και ένα πλάνο βιωσιμότητας και μετά από μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους δανειστές του καθορίζεται μια συνολική ρύθμιση για όλες τις υποχρεώσεις του.

Με την ένταξη του στο νόμο ο οφειλέτης δύναται να πετύχει διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας στις τράπεζες, διαγραφή των προστίμων & προσαυξήσεων στο Δημόσιο, πάγωμα των προσαυξήσεων μη καταβολής και ρύθμιση σε έως 120 δόσεις οφειλών στο Δημόσιο, δυνατότητα επιπλέον διαγραφής και ευνοϊκής ρύθμισης με τις τράπεζες, και λοιπών ιδιωτών πιστωτών – προμηθευτών (περιλαμβάνονται οφειλές σε εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.)
Επικοινωνήστε μαζί μας
για περισσότερες πληροφορίες

● Η ΡΥΘΜΙΣΗ

Εφόσον ένας οφειλέτης κριθεί επιλέξιμος για ένταξη στον εξωδικαστικό το όφελος που μπορεί να αποκομίσει είναι η διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας των ιδιωτών πιστωτών (τράπεζες), του 95% των προστίμων της εφορίας και του 85% των προσαυξήσεων του Δημοσίου (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, Δήμοι κ.λ.π.). Σημαντικό σημείο που διερευνάται για να επιτύχει αυτή τη διαγραφή είναι η ύπαρξη μεγάλης ακίνητης περιουσίας ή οικονομικών στοιχείων με μεγάλη ρευστοποιήσιμη αξία του οφειλέτη και συνοφειλετών - εγγυητών
Οι βασικοί κανόνες της ρύθμισης είναι:
ΔΗΜΟΣΙΟ: Ρυθμίζονται έως 120 δόσεις (έως 36 για οφειλές κάτω από 3.000), διαγράφονται ποινές, προσαυξήσεις και βασική οφειλή αν αυτό κριθεί απαραίτητο, δίνεται ενημερότητα εφόσον τηρείται η ρύθμιση, παγώνουν οι τόκους.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Το περιεχόμενο της ρύθμισης είναι ελεύθερο ως προς το ύψος της διαγραφής (ενδεχομένως και διαγραφής κεφαλαίου), το ύψος των επιτοκίων και το πλήθος των δόσεων. Οι τράπεζες έχουν πλήθος διαθέσιμων ρυθμίσεων ανάλογα με τη περίπτωση. Ένας συνδυασμός μείωσης επιτοκίου και αύξησης διάρκειας, μπορεί να δώσει τελείως διαφορετική προοπτική στην δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ο βασικός κανόνας είναι ότι κανένας πιστωτής δεν θα πάρει λιγότερα από όσα θα έπαιρνε αν ρευστοποιούταν η περιουσία του οφειλέτη.

ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ: Κάθε διαγραφή που συμφωνείται στην ρύθμιση τελεί υπό την αίρεση της τήρησης της ρύθμισης (δηλ. αν δεν τηρηθεί επανέρχεται και το χρέος που έχει διαγραφεί).

● ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

- Όλα τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) και όσα φυσικά πρόσωπα έχουν πτωχευτική ικανότητα (έμποροι). Δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες (πλην όμως, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) στα πλαίσια του εξωδικαστικού, δηλαδή σε ως 120 δόσεις με διαγραφή των ποινών και των προσαυξήσεων).

● ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΈΝΤΑΞΗΣ

- Για τις εταιρείες με απλογραφικά βιβλία να υπάρχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση τα τελευταία τρία έτη (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων).
- Για τις εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία να υπάρχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση τα τελευταία τρία έτη ή να έχει καθαρή θέση (δηλ. Ενεργητικό μείον υποχρεώσεις) μια φορά τουλάχιστον τα τελευταία 3 έτη.
- Να είχαν στις 31/12/2017 ένα δάνειο σε υπερημερία άνω των 90 ημερών, ή να έχουν ένα δάνειο που να έχει ρυθμιστεί μετά τις 31/7/2017, ή να έχουν κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή στο Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία).
Διαβάστε περισσότερα
στο πλήρες άρθρο.

Ποια χρέη ρυθμίζονται;

Οφειλές προς το δημόσιο:
Οι απαιτήσεις του δημοσίου που είναι ήδη βεβαιωμένες, κατά την 31/12/17, με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4
Οφειλές υπέρ τρίτων:
Οι βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, κατά την 31/12/17, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική διοίκηση με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4
Οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης:
Οι απαιτήσεις που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31/12/17 με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4
Ειδικότερες Οφειλές:
Οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το αρθ.479 του Αστικού Κώδικα
Οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς:
Οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα από δάνεια ή πιστώσεις
Εξαιρούνται:
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου οι οφειλές από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 2 παρ. 7)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Υποβολή Αίτησης από τον Οφειλέτη
2. Ορισμός Συντονιστή από Υπουργείο
3. Έλεγχος φακέλου από Συντονιστή
4. Ενημέρωση Πιστωτών από Συντονιστή
5. Απάντηση Πιστωτών για το αν συμμετέχουν στη διαδικασία
6. Εφόσον συμμετέχουν έχουν διορία 1 μήνα για να αποδεχτούν την πρόταση του οφειλέτη ή να καταθέσουν πρόταση δική τους
7. Μετά υπάρχει διορία 15 ημερών για παρατηρήσεις και διορθώσεις πάνω στις αντιπροτάσεις των πιστωτών
8. Όποια πρόταση εγκρίνει ο οφειλέτης τίθεται σε ψηφοφορία μεταξύ των πιστωτών
9. Αν μια πρόταση συγκεντρώσει τις ψήφους των 3/5 των πιστωτών (βάση ύψους οφειλής) εγκρίνεται και υλοποιείται. Αν καμία πρόταση δεν εγκριθεί τότε η διαδικασία θεωρείται άκαρπη.

Σημείωση: Για όλο το διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης στον μηχανισμό, αναστέλλονται τυχόν αποφάσεις ή ένδικα μέσα των πιστωτών εναντίον του οφειλέτη. (Διαταγές πληρωμής, εγγραφές προσημείωσης υποθήκης, πλειστηριασμοί, κατασχέσεις, κλπ)

Διαβάστε περισσότερα
στο πλήρες άρθρο.
x

Η Artion είναι ο συμμαχός σας.

Για πληροφορίες και πλήρη ενημέρωση καλέστε μας στο 2106009062 ή στείλτε το μήνυμά σας στο [email protected]
Πλήρες όνομα:
Email:
Τηλέφωνο:
Αποδέχομαι
x
Ο διαπραγματευτικός σας σύμμαχος στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106009062, στείλτε μας email στο [email protected] ή αφήστε μας μήνυμα μέσω της φόρμας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.
Πλήρες όνομα:
Email:
Τηλέφωνο:
Σχόλια:
Ποιά είναι η μορφή της επιχείρησης σας;
Είχε τουλάχιστον μια από τις τρεις τελευταίες χρήσεις σας θετικά αποτελέσματα;
Έχετε απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία; (για νομικά πρόσωπα)
Αποδέχομαι τη λήψη emails που αφορούν σε θέματα μόνο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων & Ρύθμιση Οφειλών για χρέη σε Ταμεία και Εφορία σε έως 120 δόσεις.
Αποδέχομαι τη λήψη emails σχετικά με φορολογικά, εργατικά, ασφαλιστικά, λογιστικά, οικονομικά και συναφή θέματα.
Αποδέχομαι τη λήψη emails που αφορούν τις υπηρεσίες της Αρτιον.
Αποδέχομαι τη πραγματοποίηση κλήσεων με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες μας.