Υπηρεσίες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων και Φοροτεχνικών Θεμάτων

forologikoi_elegxoi

Ο φορολογικός έλεγχος είναι μία διαδικασία στην οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμπλακεί ένα φυσικό πρόσωπο ή μία επιχείρηση, βάσει των κριτηρίων επιλογής φορολογικών ελέγχων.

Ως γνωστόν τα πιο σημαντικά έσοδα του κράτους προέρχονται από την άμεση και την έμμεση φορολογία και στα πλαίσια αυτά ο φορολογικός έλεγχος συνιστά ένα κατασταλτικό μέσο για την είσπραξη φόρου.

 

Τι σημαίνει Φορολογικός Έλεγχος:

Είναι η διαδικασία που εκτελείται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα με σκοπό τον έλεγχο εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων μίας επιχείρησης ή ενός φυσικού προσώπου. Φορολογικοί έλεγχοι διενεργούνται σε φυσικά πρόσωπα, αλλά και σε κάθε είδους επιχείρηση εντός της Ελληνικής επικράτειας και μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης, είτε να λάβουν τη μορφή επιτόπιου ελέγχου, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Η ARTION, σε συνεργασία με έμπειρους δικηγόρους, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όσον αφορά όλα τα πιθανά ζητήματα που προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο που μπορεί να διεξαχθεί από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), το Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.) και τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Η εμπειρία των 35 ετών που διαθέτουμε στους φορολογικούς ελέγχους αποτελεί εγγύηση για την καλύτερη δυνατή έκβαση κάθε είδους ελέγχου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου, από τα πρώτα στάδια μέχρι και την έκδοση των οριστικών πράξεων, παρέχουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, ώστε να εξασφαλισθεί ο ενδεδειγμένος χειρισμός της.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ελέγχου και μετά την τυχόν έκδοση οριστικών πράξεων προσδιορισμού φόρου, αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με εξειδικευμένους στο φορολογικό δίκαιο δικηγόρους τη σύνταξη και την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σωστή χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης προκειμένου να αποφευχθεί ένας φορολογικός έλεγχος (ορθή πολιτική διαχείρισης φορολογικών κινδύνων – tax risk management).

Οι Υπηρεσίες μας:

  • Φορολογικοί έλεγχοι και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
  • Παροχή Φοροτεχνικών Υπηρεσιών και εν γένει Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τον φορολογικό έλεγχο
  • Παροχή νομικής υποστήριξης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους, στο φορολογικό δίκαιο, δικηγόρους για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων φορολογικής φύσης ή εταιρικής λειτουργίας τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο
  • Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη και υποβολή ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)
  • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος
  • Φορολογικός σχεδιασμός κατοίκων εξωτερικού
  • Φορολογικός έλεγχος καταθέσεων
  • Φορολογικός έλεγχος συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (ενδοομιλικές συναλλαγές-transfer pricing)

Ένας συνεργάτης μας είναι πάντα διαθέσιμος να σας εξυπηρετήσει

image_print
image_print