Οι επιχειρήσεις συχνά έρχονται αντιμέτωπες με κρίσιμα ζητήματα και σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν ξαφνικά και για ποικίλους λόγους. Στην εποχή μας, η έλλειψη ρευστότητας και τα μειωμένα λειτουργικά αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα συνήθη. Οι ενέργειες για αναδιοργάνωση και αποκατάσταση, απαιτούν ταχύτητα και εξειδίκευση. Η Artion A.E. μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε μια διαδικασία ανάκαμψης.

  • Έλεγχος ρευστότητας

  • Διαχείριση και πρόβλεψη ταμειακών ροών (cash flow management & forecasting)

  • Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης (Working capital management)

  • Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση (financial modeling)

  • Βελτιστοποίηση διαδικασιών (Process improvement)

  • Εξορθολογισμός και μείωση κόστους (cost optimization)

  • Διαχείριση κρίσης (distress crisis management)

  • Αναδιάρθρωση δανεισμού και χρέους