Μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού – Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας

Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας

Ενημερώσου υπεύθυνα από τους εξειδικευμένους μας συμβούλους

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας, διαδικασία – δικαιολογητικά

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ στην οποία ανήκουν, αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα προτυπωμένα έντυπα του υπουργείου οικονομικών καθώς και τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις. Παράλληλα, και εφόσον τα διαθέτουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική κατοικία. Σε διαφορετική περίπτωση ο φορολογούμενος θα πρέπει να τα προσκομίσει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι τα εξής:

1. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας  
2. σύμβαση εργασίας στην αλλοδαπή
3. βεβαίωση υγειονομικής ασφάλισης στο εξωτερικό και
4. αποδεικτικό ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή
5. δικαιολογητικό ύπαρξης μισθωμένης ή ιδιόκτητης κατοικίας
6. αποδεικτικό από Λογαριασμούς Κοινής Ωφέλειας

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν εργάζεται στο εξωτερικό, είτε ως μισθωτός, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας κλπ επομένως υπάρχει αδυναμία προσκόμισης των προηγουμένων, προσκομίζεται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η συνήθης διαμονή του φορολογούμενου.

Το τμήμα Φορολογίας Φυσικών Προσώπων της εταιρείας μας, διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα Μεταφοράς Φορολογικής Κατοικίας, έχοντας διεκπεραιώσει πληθώρα φορολογικών υποθέσεων μεταφοράς στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION A.E. βρίσκεται στη διάθεσή σας, για να σας ενημερώσει λεπτομερώς για τις διαδικασίες που ακολουθούμε αλλά και να συζητήσουμε θέματα που μπορεί να σας απασχολούν σε σχέση με τις Φορολογικές σας υποθέσεις.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την ακόλουθη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δήλωση ΣυγκατάθεσηςΤο ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr)

image_print