Φοροεκτιμήσεις 18/12/2018

 • Χωριστές δηλώσεις συζύγων για το 2018 και εξής  

Με αφορμή την αντιμετώπιση του θέματος της διαφορετικής φορολογικής κατοικίας των συζύγων πλέον θεσπίζεται και νομοθετικά η δυνατότητα υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης από τους συζύγους, σύμφωνα με το σχετικό κατατεθέν στη Βουλή νομοσχέδιο. Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται εναρμόνιση με την αριθ. 330/2018 απόφαση του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι, εφόσον δεν συντρέχει λόγος και μάλιστα προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων, η διάταξη του άρθρου 67 παρ.4 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013, Α’ 167) έχει την έννοια ότι ο σύζυγος υποβάλλει κατ’ αρχήν κοινή δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου του, εφόσον αμφότεροι οι σύζυγοι συναινούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμα τους να υποβάλλουν αυτοτελώς δηλώσεις φόρου για τα εισοδήματά τους, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση. Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, εξυπακούεται ότι τα θέματα του πόθεν έσχες και των τεκμηρίων αφορούν τον κάθε σύζυγο ξεχωριστά και δεν λαμβάνεται πλέον υπόψιν το συνολικό εισόδημα.

 

 • Απλό μέλος σε εταιρεία στην Ελλάδα και φορολογική κατοικία

Η ιδιότητα απλού μέλους σε εταιρείες και η ύπαρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα υπό προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τη φορολογική κατοικία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1445/29.7.2018 απόφαση ΔΕΔ Θεσ/νίκης.

Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι η ιδιότητα απλού μέλους σε εταιρείες και η ύπαρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα υπό προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τη φορολογική κατοικία. Συγκεκριμένα, η ΔΕΔ με την ως άνω απόφασή της δικαίωσε φορολογούμενο ο οποίος ήταν φορολογικός κάτοικος Η.Π.Α. από το έτος 1999 αλλά το έτος 2011 προέβη σε έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και η Δ.Ο.Υ. τον επανέφερε σε καθεστώς φορολογικού κατοίκου Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι όλες οι επιχειρηματικές κινήσεις που αφορούσαν την δραστηριότητά του αυτή διενεργούνταν μέσω πληρεξουσίων του προσφεύγοντος καθώς και το ότι η συμμετοχή του ανωτέρω εταιρείες περιορίστηκε στην ιδιότητα του απλού μέλους χωρίς να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη διοίκηση της εταιρείας.

 

 • Προς ψήφιση νέας Οδηγίας για την καταπολέμηση της απάτης σε πληρωμές χωρίς μετρητά

Σύμφωνα με το από 11.12.2018 δελτίο τύπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια καταπολέμηση της απάτης που αφορά μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικές αγορές κ.ά.) προτάσσει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων. Η προς ψήφιση Οδηγία επικαιροποιεί τους ισχύοντες κανόνες και καταργεί τα  λειτουργικά εμπόδια που παρακωλύουν τις έρευνες και τις διώξεις, προβλέπει δε δράσεις για καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με δόλιες τεχνικές όπως το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing) και η αντιγραφή δεδομένων κάρτας (skimming).

Δημοφιλή Ερωτήματα

Με βάση το άρθρο 4 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι για να είναι κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδος θα πρέπει να έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του. Επίσης, εφόσον κάποιος έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροεκτιμήσεις 11/12/2018

 • Αντισυνταγματική η εικοσαετής παραγραφή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής για χρήση 2011 και προγενέστερες χρήσεις  

Το Διοικητικό Εφετείο με την υπ’ αριθ. 3883/2018 απόφασή του έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η παράταση του χρόνου παραγραφής υπέρ του Δημοσίου σε 20 έτη σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που ανάγονται στη χρήση του 2011 και προγενέστερα. Συνεπώς, για χρήσεις μέχρι και το 2011 δεν πρέπει να εφαρμόζεται η 20ετής παραγραφή, ακόμη και εάν προκύπτουν στοιχεία μεγάλης φοροδιαφυγής (δηλαδή αποφυγή πληρωμής φόρου άνω των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για το φόρο εισοδήματος ή άνω των 50.000 ευρώ για ΦΠΑ). Γενικά, κατά τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η διάρκεια της παραγραφής πρέπει να είναι εύλογη και η λήξη της δεν μπορεί να συναρτάται με το ύψος του ποσού, στο οποίο η Διοίκηση θα προσδιορίσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του διοικουμένου και αναμένονται εξελίξεις και νέες δικαστικές αποφάσεις επί εκκρεμών υποθέσεων που θα κρίνουν σχετικά με το ζήτημα αυτό.

 

 • Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών 

Βάσει της προσφάτως εκδοθείσας ΠΟΛ.1219/04-12-2018 ορίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 εφόσον καταβληθούν από 1.1 μέχρι 31.12 του τρέχοντος φορολογικού έτους, εξαιρουμένων των ποσών προσαυξήσεων, προστίμων, κλπ. που τυχόν καταβλήθηκαν στο έτος αυτό σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές.
Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορά εισφορές τρέχοντος ή παλαιοτέρων ετών, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.
Ειδικά, στις περιπτώσεις που νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριέλαβαν τις καταβληθείσες εισφορές του έτους 2018 οι οποίες αφορούσαν το προηγούμενο έτος, στα φορολογικά αποτελέσματα του έτους 2017, δεν απαιτείται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 και στην περίπτωση αυτή τα ποσά αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη στη δήλωση φορολογικού έτους 2018, καθόσον διαφορετικά θα προέκυπτε θέμα διπλής έκπτωσης της ασφαλιστικής δαπάνης.

 

 • Κατάργηση δυνατότητας έκδοσης ανώνυμων μετοχών – Τι θα γίνει με τις υπάρχουσες

Ήδη από τη δημοσίευση του ν. 4548/2018 (13/06/2018), οι ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές.
Οι Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί έως τις 13/06/2018, ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020 και μάλιστα αυτόματα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.
Η εταιρεία που έχει εκδώσει ανώνυμες μετοχές οφείλει να αποκτήσει βιβλίο μετόχων, ή αντίστοιχη ηλεκτρονική υποδομή, που θα της επιτρέψει να καταγράψει τους μετόχους της και τα δικαιώματά τους. Εν συνεχεία, θα πρέπει το αργότερο την 1η Ιουλίου 2019 να ανακοινώσει στους μετόχους τον τρόπο με τον οποίο οι τελευταίοι θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων και να τους παραδοθούν οι νέοι τίτλοι.
Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, οι μετοχές για τις οποίες δεν θα έχει γίνει καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, δεν θα παρέχουν πια μετοχικά δικαιώματα και η εταιρεία δεν θα υποχρεούται να παραδώσει νέους τίτλους, αν εκδίδει τις μετοχές σε λογιστική μορφή, ή το καταστατικό προβλέπει ότι δεν έχει τέτοια υποχρέωση.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Ο φορολογικός εκπρόσωπος παραλαμβάνει οποιαδήποτε αλληλογραφία της Φορολογικής Αρχής που αφορά τον φορολογούμενο και στην περίπτωση αυτή η επίδοση των εγγράφων αυτών θεωρείται ότι έχει γίνει νόμιμα, χωρίς όμως να φέρει ο φορολογικός εκπρόσωπος προσωπική ευθύνη σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογουμένου.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροεκτιμήσεις 4/12/2018

 • Απόρριψη αιτήματος για μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας: Αναρμόδια να κρίνει σχετικώς η ΔΕΔ – Περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας   

Σε περίπτωση που η Φορολογική Αρχή απορρίπτει περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας φορολογουμένου, δεν μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Δ.Ε.Δ. (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς η τελευταία δεν είναι αρμόδια να κρίνει σχετικώς. Αρμόδιο στην περίπτωση αυτή είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας! Τούτο μάλιστα έγινε δεκτό και από την υπ’ αριθ. 2015/2018 απόφαση του ΣτΕ.
Επίσης, με την ίδια ως άνω απόφαση του δικαστηρίου κρίθηκε ότι για τον εντοπισμό του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων φορολογουμένου δεν αρκεί το κριτήριο της κατοικίας των μελών της οικογένειάς του (προσωπικοί δεσμοί), αλλά θα πρέπει να συνεκτιμώνται και οι οικονομικοί και κοινωνικοί δεσμοί του προσώπου. Εν προκειμένω, δηλαδή, η Φορολογική Αρχή εσφαλμένα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κέντρο ζωτικών συμφερόντων του αιτούντος βρισκόταν στην Ελλάδα στηριζόμενη στο ότι η σύζυγος και το τέκνο του κατοικούσαν στην Ελλάδα, ενόσω ο αιτών εγκαταστάθηκε στο εξωτερικό, όπου και εργάσθηκε για όλο σχεδόν το επίδικο φορολογικό έτος. Συνεπώς, μη νομίμως απέρριψε η Φορολογική Αρχή την αίτησή του για μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στο εξωτερικό.
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η υπ’ αριθ. 1215/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου κρίθηκε ότι είναι δυνατόν οι σύζυγοι να έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία, εφόσον για τον έναν από τους δύο συντρέχουν οι προϋποθέσεις μεταφοράς της φορολογικής του κατοικίας στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, μπορούν οι σύζυγοι στην περίπτωση αυτή να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις.

 

 • Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης όταν δεν προκύπτει φόρος

Βάσει της ΠΟΛ 1215/26.11.2018 «Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων)», δεν υπάρχει πρόστιμο σε περίπτωση διόρθωσης πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπα Ε1 και Ν) ή των συνυποβαλλόμενων με αυτές εντύπων (Ε2, Ε3, κ.λπ.). Και αυτό γιατί στη φορολογία εισοδήματος δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση υποβολής ελλιπούς δήλωσης. Συνεπώς, κατά την υποβολή τέτοιων τροποποιητικών δηλώσεων δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, ακόμη κι αν αυτές υποβληθούν εκπρόθεσμα.
Περαιτέρω, ομοίως, δεν επιβάλλεται πρόστιμο και για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τις οποίες συμπληρώνονται προαιρετικοί κωδικοί, πχ. κωδικοί 781-782 του Πίνακα 6 του έντυπου Ε1, υπό την προϋπόθεση ότι η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του συγκεκριμένου φορολογικού έτους.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Με τον Εξωδικαστικό μπορούν να ρυθμιστούν και μη επιχειρηματικές οφειλές;

Η Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/2017) ρυθμίζει τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη. Υπό την έννοια αυτή, στην ρύθμιση θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να ενταχθούν στεγαστικά δάνεια και άλλες υποχρεώσεις.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροεκτιμήσεις 28/11/2018

 • Φορολογικός Έλεγχος: Η Φορολογική αρχή φέρει καταρχήν την υποχρέωση να αποδείξει ότι ποσά που ευρέθησαν σε λογαριασμό φορολογούμενου προέρχονται από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος  

Με την υπ’ αριθ. 1895/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι για την επαρκή τεκμηρίωση στο πλαίσιο έμμεσης απόδειξης της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, δεν αρκεί η εκ μέρους της φορολογικής Διοίκησης διαπίστωση της ύπαρξης σημαντικού ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ελεύθερου επαγγελματία, το οποίο, κατά την εκτίμησή της, δεν αντιστοιχεί σε (νομίμως φορολογηθέντα ή απαλλαχθέντα του φόρου) εισοδήματα που αυτός έχει δηλώσει στη φορολογική αρχή ούτε σε άλλη πηγή ή αιτία, την οποία αυτός τυχόν επικαλείται ενώπιον της. Αντιθέτως, η φορολογική Διοίκηση οφείλει επιπλέον να λάβει τα αναγκαία, κατάλληλα και εύλογα, ενόψει των περιστάσεων, μέτρα ελέγχου και διερεύνησης της αληθούς πηγής ή αιτίας (καθώς και του χρόνου) της εισαγωγής του επίμαχου ποσού στην περιουσία του ελεύθερου επαγγελματία, ώστε το αποτέλεσμα των μέτρων αυτών, συνεκτιμώμενο με τα λοιπά στοιχεία και δεδομένα της υπόθεσης, να παρίσταται ικανό να προσδώσει στέρεη πραγματική βάση στο συμπέρασμα ότι η πηγή ή αιτία του επίμαχου ποσού ανάγεται στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογούμενου ως ελεύθερου επαγγελματία.

 

 • Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – Έως το τέλος του έτους η προθεσμία υποβολής της αίτησης 

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών από τον οφειλέτη και τυχόν λοιπούς συνοφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4469/2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) μπορεί να υποβληθεί έως 31.12.2018. Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

 • ΦΠΑ: Τεκμήριο για τον κύκλο εργασιών επιχείρησης 

Με την απόφαση C-648/16 του Δ.Ε.Ε. (Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης) κρίθηκε ότι είναι δυνατή με βάση την Οδηγία 2006/112/ΕΚ η θέσπιση εθνικής ρύθμισης που επιτρέπει στην φορολογική αρχή, σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων μεταξύ των δηλωθέντων εσόδων και των εσόδων που υπολογίζονται κατ’ εκτίμηση βάσει τομεακών μελετών, να κάνει χρήση επαγωγικής μεθόδου στηριζόμενης σε τέτοιες τομεακές μελέτες, για να καθορίσει το ποσό του κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε υποκείμενος στον φόρο και να προβεί, κατά συνέπεια, σε διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, απαιτώντας την καταβολή συμπληρωματικού ποσού φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση αυτή και η εφαρμογή της δίνουν τη δυνατότητα στον υποκείμενο στον φόρο, τηρουμένων των αρχών της φορολογικής ουδετερότητας και της αναλογικότητας, καθώς και της προστασίας των δικαιωμάτων άμυνας, να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα της εν λόγω μεθόδου, επικαλούμενος τυχόν αντίθετα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία διαθέτει.

 

 • Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων: Προθεσμία εγγραφής στο Μητρώο έως 30.11.2018

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1194/19-10-2018 που τροποποιεί την ΠΟΛ.1187/2017 (Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού) τα πρόσωπα που, προκειμένου να συνάψουν «Βραχυχρόνιες Μισθώσεις» της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, έχουν προβεί ή προβαίνουν σε ανάρτηση ακίνητων σε ψηφιακή πλατφόρμα από 1.1.2018 μέχρι τις 30.11.2018, εγγράφονται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018.

 

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά ενοικίων που καταβάλλουν για τη διαμονή των εργαζομένων τους σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, λόγω εκτός έδρας εργασίας, εφόσον αυτοί απασχολούνται εκτός έδρας σε απόσταση 100 χλμ. από τη μόνιμη κατοικία τους (ΠΟΛ 1036/2.3.2006).

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροεκτιμήσεις 20/11/2018

 • Στοιχεία έμμεσης απόδειξης ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος ορισμένου φορολογούμενου μπορούν να αντληθούν και από τραπεζικό λογαριασμό άλλου προσώπου 

Όπως κρίθηκε και με την υπ’ αριθ. 1893/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το (σημαντικό) χρηματικό ποσό που εισέρχεται σε λογαριασμό άλλου προσώπου (ή άλλων προσώπων) και το οποίο δεν καλύπτεται από τα (νομίμως φορολογηθέντα ή απαλλαχθέντα του φόρου) εισοδήματα που το πρόσωπο αυτό έχει (ή τα πρόσωπα αυτά έχουν) δηλώσει στη φορολογική αρχή ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη πηγή ή αιτία, την οποία είτε επικαλείται ο ελεγχόμενος φορολογούμενος είτε εντοπίζει η φορολογική αρχή, λαμβάνοντας τα αναγκαία, κατάλληλα και εύλογα, ενόψει των περιστάσεων, μέτρα ελέγχου και έρευνας, μπορεί να θεωρηθεί, κατ’ εκτίμηση του συνόλου των στοιχείων και των συνθηκών της υπόθεσης (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ο συγγενικός, φιλικός ή επαγγελματικός δεσμός μεταξύ του φορολογούμενου και του δικαιούχου του λογαριασμού) ότι συνιστά εισόδημα του ελεγχόμενου φορολογούμενου.

 

 • Άρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων του ν. 4557/2018

Βάσει του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 4557/2018 για την «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ Α’ 139/30.7.2018] ορίζεται ότι: «Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου με απόφαση αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου, και καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του, με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα taxisnet. Η καταχώριση τυχόν αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών» και βάσει της παρ. 13 του ίδιου άρθρου «Η λειτουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων τίθεται σε πλήρη ισχύ μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».

Περαιτέρω, βάσει της ΠΟΛ 1201/2018 ορίζεται ότι: «Η μη συμμόρφωση, εκ μέρους των εταιρικών και άλλων οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα, με την υποχρέωση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 επισύρει τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας αυτών.

Η ως άνω δέσμευση ή τυχόν άρση αυτής πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, βάσει σχετικής ενημέρωσης αυτής μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

Ως έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται η προθεσμία της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018».

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Οι δαπάνες ψυχαγωγίας εκπίπτουν μόνο στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιό της.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροεκτιμήσεις 13/11/2018

 • Ειδική εισφορά ιντερνετικής διαφήμισης 2%: Πού εφαρμόζεται.  

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 15905/6.11.2018 έγγραφο του ΕΔΟΕΑΠ διευκρινίζεται ότι:

«α) Οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση ειδικής εισφοράς 2% όταν διαφημίζονται στα ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας με έδρα στην Ελλάδα, διότι αυτά από το Νόμο θεωρούνται υπόχρεα της καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών.

β) Υπόχρεος διαφημιζόμενος για υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) και απόδοσης της Ειδικής Εισφοράς 2% επί των αμοιβών διαφήμισης στα ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας, είναι ο διαφημιζόμενος που έχει έδρα στην Ελλάδα και διαφημίζει στην Ελλάδα (σε αυτή την περίπτωση ο διαφημιζόμενος αποδίδει Ειδική Εισφορά 2% επί της αξίας των ληφθέντων παραστατικών των Μέσων, εάν φυσικά το Μέσο δεν είναι υπόχρεο, όπως διευκρινίστηκε στην παράγραφο α’ της παρούσης επιστολής),

γ) Η ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί της αμοιβής της διαφήμισης, προβολής κ.λπ., υπολογίζεται επί της αμοιβής των υπηρεσιών αυτών. Έτσι, στην περίπτωση που η συμφωνηθείσα αμοιβή, ταυτίζεται με την αξία του τιμολογίου, υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (π.χ. συμφωνηθείσα αμοιβή για διαφήμιση 102€ – έκδοση τιμολογίου καθαρή αξία 100€ – απόδοση από διαφημιζόμενο 2€). Ο διαφημιζόμενος λήπτης του τιμολογίου υπολογίζει και αποδίδει το 2% επί της αμοιβής του παρόχου των υπηρεσιών διαφήμισης σύμφωνα με τα εκδοθέντα παραστατικά, τιμολόγια και πιστωτικά τα οποία θα παραλάβει και θα καταχωρίσει ως δαπάνες. Ο διαφημιζόμενος λοιπόν, δεν παρακρατεί και αποδίδει στην καθαρή αξία του τιμολογίου, αλλά υπολογίζει και αποδίδει 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, η οποία είναι η συμφωνηθείσα τιμή, μειωμένη κατά 2%.

δ) Η προθεσμία υποβολής και καταβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) ήδη παρατάθηκε έως 30/11/2018 για το διάστημα από 16/11/2017-30/9/2018. Σχετικά με την αναδρομικότητα από 16/11/2017 σας ενημερώνουμε ότι αποτελεί εφαρμογή του Νόμου 4498/2017 και του άρθρου 24 του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Οργανισμού και δεν είναι δυνατόν να μην ισχύσει.

ε) Στις πλατφόρμες airtickets, booking, σε επαγγελματικούς καταλόγους (τύπου χρυσού οδηγού) δεν υφίσταται υποχρέωση της εισφοράς του 2% της διαφήμισης».

 

 • Έκπτωση δαπανών ιατρικών συνεδρίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες ορίζονται τα ακόλουθα. «Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.» Οι δαπάνες ιατρικών συνεδρίων εσωτερικού ή εξωτερικού πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, όμως είναι απαραίτητο αυτές οι δαπάνες να έχουν την έγκριση των συνεδρίων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), αρμόδια αρχή για την έγκριση και τον έλεγχο των δαπανών αυτών, όσον αφορά τη νομιμότητά τους. Σχετική απόφαση ΔΕΔ 907/2017. Επί μη παρακράτησης φόρου από υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελματία επιβάλλονται στην υπόχρεη για παρακράτηση επιχείρηση τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμο για παράβαση σχετικά με τον μη παρακρατηθέντα φόρο.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Επί μη παρακράτησης φόρου από υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελματία επιβάλλονται στην υπόχρεη για παρακράτηση επιχείρηση τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμο για παράβαση σχετικά με τον μη παρακρατηθέντα φόρο.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροεκτιμήσεις 06/11/2018

 • Παραγραφή Φορολογικών Υποθέσεων μέχρι 31/12/2012 – Άνοιγμα Λογαριασμών  

Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι έλεγχοι των φορολογικών υποθέσεων που αφορούν το έτος 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012), διότι παραγράφονται στο τέλους του έτους (31/12/2018). Στη πράξη όμως, παραγράφονται την δεκάτη Δεκεμβρίου (10/12/2018), τελευταία ημέρα κοινοποίησης του προσωρινού φύλλου ελέγχου, διότι εκ του νόμου δίδεται περιθώριο είκοσι ημερών (20 ημέρες) στον κάθε φορολογούμενο, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και να τεκμηριώσει τα πιθανά σφάλματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία του ελέγχου.
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες σήμερα χρησιμοποιούν κατά βάση δύο είδη ελέγχων.
• Έμμεσες τεχνικές ελέγχου
• Άνοιγμα λογαριασμών
Οι «Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου» εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που:
1. υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (προσαύξηση περιουσιακών στοιχείων).
2. πραγματοποιούνται δαπάνες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα του Φυσικού Προσώπου.
3. υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή και πληροφορίες (πχ . καταγγελίες, διασταυρώσεις από άλλους εν εξελίξει ελέγχους) ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν.
Πώς εφαρμόζεται:
Ο έλεγχος αφού λάβει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία των τραπεζικών κινήσεων του φορολογούμενου προβαίνει σε έλεγχο των πιστώσεων. Όσες από αυτές μπορούν να δικαιολογηθούν (πχ τα έσοδα που δε φορολογούνται, εκταμιεύσεις δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών, συναλλαγές, μεταφορές και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις κλπ), ο έλεγχος τις θεωρεί αιτιολογημένες και δε ζητάει επιπλέον διευκρινήσεις. Για όλες τις υπόλοιπες, ο έλεγχος αποστέλλει στον ελεγχόμενο ένα αίτημα παροχής πληροφοριών στο οποίο του ζητάει εντός πέντε ημερών να προσκομίσει στοιχεία προκειμένου να αιτιολογήσει τις κινήσεις που κατά τον έλεγχο θεωρούνται αναιτιολόγητες.

 

 • Σύσταση ΑΕ και ΕΠΕ χωρίς συμβολαιογράφο

Μειώνεται το κόστος σύστασης ΑΕ και ΕΠΕ, καθώς δίδεται η δυνατότητα ίδρυσης τους με ιδιωτικό συμφωνητικό, διότι μετά τη ψήφιση του Ν.4548/2018 που αναμορφώνει το δίκαιο των ΑΕ και τον αντίστοιχο Ν.4541/2018 για ΕΠΕ, από την έναρξη ισχύος των δύο νόμων (1/1/2019).

Η ΑΕ συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό, σύμφωνα με την 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 928) και το άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227). Το έγγραφο είναι επίσης συμβολαιογραφικό, αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου, αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός, ή αν το συμβολαιογραφικό έγγραφο επιλέγεται από τα μέρη. Αν η ΑΕ συνιστάται με ιδιωτικό έγγραφο, ως Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 4441/2016. Δηλαδή το καταρχήν απαιτούμενο συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση της εταιρείας μπορεί να αντικατασταθεί από ιδιωτικό, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό χωρίς άλλες διατάξεις (άρθρο 9 του ν. 4441/2016). Δεν απαιτείται έγκριση του καταστατικού ή της τροποποίησής του από τη Διοίκηση, εκτός όπου το ορίζει ρητά ο νόμος (βλ. άρθρο 9, παράγραφοι 3 και 4). Ότι ισχύει για τις ΑΕ ισχύει και για τις ΕΠΕ.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείου, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν το δάνειο έχει ληφθεί από ημεδαπή ή αλλοδαπή τράπεζα. Οι τόκοι υπερημερίας που προέρχονται από καθυστέρηση οφειλής δανείου ή πίστωσης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, εφόσον το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της επιχείρησης, καθόσον στις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν γίνεται διάκριση ως προς το είδος των τόκων (συμβατικοί ή υπερημερίας).

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροεκτιμήσεις 30/10/2018

 • Φορολογικός έλεγχος υποθέσεων 

Στη διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 στοιχ. δ’ του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζονται τα ακόλουθα: «Ο οριζόμενος ή οι οριζόμενοι, από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος ή υπάλληλοι, φέρουν, έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από τον Γενικό Γραμματέα, ή από εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα της Φορολογικής Διοίκησης και η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: τη φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός έλεγχος.».
Από την προπαρατεθείσα διάταξη συνάγεται σαφώς ότι ο ρητός, σαφής και ειδικός καθορισμός του αντικειμένου του ελέγχου, ήτοι του είδους της φορολογίας και της φορολογικής περιόδου που θα ελεγχθούν, αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της εντολής ελέγχου. Το δε περιεχόμενο της εντολής ελέγχου οριοθετεί το πλαίσιο διεξαγωγής του φορολογικού ελέγχου και, επομένως, τυχόν υπέρβαση αυτού συνεπάγεται την έλλειψη νομιμότητος των σχετικών ενεργειών των ελεγκτικών οργάνων.
Σύμφωνα με τη νομολογία (βλ. ΣτΕ 1527/2001, ΣτΕ 65/2002, ΣτΕ 1578/2002), η φορολογική εξελεγκτική αρμοδιότητα ανήκει, κατ’ αρχήν, στον οικείο Προϊστάμενο της Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), ο οποίος δικαιούται να αναθέτει την εντολή ελέγχου σε έναν ή περισσοτέρους εφοριακούς ή άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Η εντολή αυτή πρέπει να δίδεται εγγράφως και να τροποποιείται εγγράφως εάν υπάρξει σχετική ανάγκη προς τούτο, όπως στην περίπτωση, που κάποιος από τους περισσοτέρους ορισθέντες ελεγκτές κωλύεται να ενεργήσει τον έλεγχο. Επομένως, στην περίπτωση, που ο έλεγχος ανατίθεται σε περισσοτέρους από έναν ελεγκτές, πρέπει να διενεργείται από όλους και η σχετική έκθεση ελέγχου να υπογράφεται από όλους. Εάν ο έλεγχος διενεργηθεί, αν και δεν υπήρξε έγγραφη σχετική τροποποίηση της εντολής ελέγχου, όχι από όλους τους ορισθέντες ελεγκτές, αλλά από μερικούς από αυτούς, οι οποίοι και υπογράφουν τη σχετική έκθεση ελέγχου, το στηριζόμενο στην εν λόγω έκθεση φύλλο ελέγχου είναι νομικά πλημμελές και η πλημμέλειά του αυτή δεν καλύπτεται από την έγκριση της εκθέσεως ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι κάθε τροποποίηση της εντολής ελέγχου πρέπει να πραγματοποιείται μόνον εγγράφως, τυχόν, δε, καταλογιστική πράξη, που εκδόθηκε κατά παράβαση των οριζομένων στην εντολή ελέγχου, τυγχάνει νομικώς πλημμελής, της εν λόγω πλημμελείας μη θεραπευομένης από την έγκριση της εκθέσεως ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΔ 3069/2017, επειδή η επέκταση του ελέγχου και σε άλλα αντικείμενα δεν ήταν σύννομη, δικαίωσε τον προσφεύγοντα φορολογούμενο.

 

 • Δαπάνες βελτιώσεων και προσθηκών

Οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβήνονται ισόποσα, από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση, αρχής γενομένης της απόσβεσης από το χρόνο έναρξης της χρησιμοποίησης των πραγματοποιηθεισών προσθηκών και βελτιώσεων. Κατά το πρώτο έτος υπολογίζονται αποσβέσεις για τους μήνες χρησιμοποίησης των ακινήτων. Στη περίπτωση δε που η μίσθωση λυθεί πριν από το συμφωνημένο χρόνο, το αναπόσβεστο υπόλοιπο των πιο πάνω δαπανών εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία λύθηκε αυτή.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων (ΦΣΚ) σε αύξηση κεφαλαίου με διαφορά υπέρ το άρτιο. Σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ1774/2018, δόθηκε οριστικό τέλος σε μια χρόνια διαμάχη μεταξύ φορολογουμένου και φορολογικής αρχής.

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροεκτιμήσεις 23/10/2018

 • ΣτΕ 544/2018 Εξωλογιστικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994 και ΚΒΣ

Από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 32 του ν. 2238/1994, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.2238/1994 και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) συνάγεται ότι για την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων της φορολογούμενης επιχειρήσεως και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της, δεν είναι αρκετή οποιαδήποτε ανωμαλία ή πλημμέλεια αυτών, αλλά απαιτείται οι διαπιστούμενες πλημμέλειες να καθιστούν αδύνατη τη διενέργεια των προσηκουσών ελεγκτικών επαληθεύσεων και ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τη σχετική για το θέμα αυτό αιτιολογημένη κρίση της φορολογικής αρχής ή, σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η κρίση αυτή, σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση του αρμόδιου δικαστηρίου. Ειδικότερα, το διοικητικό δικαστήριο οφείλει να αιτιολογεί τη σχετική κρίση του στη συγκεκριμένη περίπτωση μνημονεύοντας τους λόγους ένεκα των οποίων κρίνει αδύνατη τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων και δεν είναι επιτρεπτή η συναγωγή της κρίσεως για το ανέφικτο του λογιστικού προσδιορισμού από μόνη τη συνδρομή πλημμελειών στα βιβλία και στοιχεία της επιχειρήσεως, χωρίς περαιτέρω κρίση και ειδική αξιολόγηση αυτών, καθόσον η συνδρομή τέτοιων πλημμελειών δεν άγει, κατά νόμο, αναγκαίως σε ανέφικτο του λογιστικού προσδιορισμού και σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της επιχειρήσεως. (ΣτΕ 1224/2017, ΣτΕ 1684/2014, ΣτΕ 3081/2008, ΣτΕ 3277/2010).

 • Υπερεργασία / Υπερωρίες

Σύμφωνα με την απόφαση ΟΙΚ.32143/Δ1.11.288/2018 Υπ. Εργασίας γίνεται επανακαθορισμός των όρων υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ. Το έντυπο (δήλωση) της υπερεργασίας/ των υπερωριών υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της υπερωριακής απασχόλησης. Το έντυπο αυτό έχει την κωδική ονομασία Ε8. Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας και απασχολούνται εργαζόμενοι πέραν του συμβατικού ωραρίου (σήμερα 8ωρο) χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση, τότε επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ξεκινάει από τις 3.000,00 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζόμενων στην επιχείρηση και την πιθανή υποτροπή.

 • Επαγγελματικός λογαριασμός για όλες τις επιχειρήσεις

Από τις 13 Δεκεμβρίου 2018 επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες από 143 διαφορετικές δραστηριότητες λιανικών συναλλαγών εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών. υποχρεούνται να τηρούν στις τράπεζες «Επαγγελματικούς λογαριασμούς». Στους τραπεζικούς αυτούς λογαριασμούς θα συγκεντρώνουν αποκλειστικά όλες τις εισπράξεις λιανικών συναλλαγών που πραγματοποιούν, είτε μέσω POS, ηλεκτρονικής τραπεζικής ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών πληρωμών, είτε με μετρητά. Η υποχρεωτική χρήση «Επαγγελματικών λογαριασμών», θα δώσει τη δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να έχει άμεσα στη διάθεσή της ενημέρωση για τον τζίρο επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Επιπλέον, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώσει ευκολότερα τα δεδομένα για τις λιανικές συναλλαγές των επιχειρήσεων και να προσδιορίζει με αντικειμενικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στη φορολογία εισοδήματος και στον ΦΠΑ.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Σε περίπτωση πώλησης ακινήτου από εταιρεία σε τιμή μικρότερη της αντικειμενικής αξίας, ως βάση για προσδιορισμό του αποτελέσματος λαμβάνεται η αξία πώλησης που αναγράφεται στο Συμβόλαιο.

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροεκτιμήσεις 16/10/2018

 • Επιστροφή ΦΠΑ Οικοδομικών Επιχειρήσεων 

Για τις επιχειρήσεις με αντικείμενο την ανέγερση και πώληση νεόδμητων οικοδομών των οποίων η άδεια εκδόθηκε μετά την 1/1/2006 (ένταξη στο καθεστώς Φ.Π.Α. των οικοδομών) δεν ισχύουν ή εφαρμόζονται ειδικότερες διατάξεις, περί παραγραφής της απαίτησης για συμψηφισμό ή επιστροφή. Ο χρόνος παραγραφής ή αλλιώς η προθεσμία για την υποβολή αιτήματος επιστροφής πιστωτικού Φ.Π.Α. εξαρτάται από το χρονικό σημείο κατά το οποίο δημιουργήθηκε το εν λόγω πιστωτικό Φ.Π.Α.. Ο διαχωρισμός γίνεται ως εξής: Αν το πιστωτικό υπόλοιπο δημιουργήθηκε έως 31/12/2013 (παρ. 5 άρθρο 57 ν.2852/2000), η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης που αφορά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας γεννήθηκε το δικαίωμα έκπτωσης αυτού ή μετά (3) τρία έτη από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων εκπροθέσμως, η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που οι δηλώσεις αυτές όφειλαν να είχαν υποβληθεί εμπροθέσμως.
Παράδειγμα 1:Έστω επιχείρηση είχε κατά το έτος 2013 (01/1/2013 – 31/12/2013) κάνει εισροές και ο αναλογούν Φ.Π.Α. ήταν 40.000,00 ευρώ, αν κατά τα έτη 2014, 2015, 2016 δεν συμψήφισε τον Φ.Π.Α., ή μέχρι και τον Ιανουάριο 2017, δεν υπέβαλε αίτηση επιστροφής, η απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται. Θυμίζουμε ότι για το έτος 2013 (1/1 – 31/12/2013) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής. Αν το πιστωτικό υπόλοιπο δημιουργήθηκε από 1/1/2014 και μετά, τότε εφαρμογή έχει το άρθρο 42παρ.4 του Ν.4174/2013, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται πενταετής χρόνος παραγραφής από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης.
Παράδειγμα 2: Εταιρεία υποβάλλει την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. του μηνός Δεκεμβρίου 2014, τον Ιανουάριο του 2015, άρα η παραγραφή αρχίζει μετά την 31/1/2020.

 • Πόθεν Έσχες

Το Πόθεν Έσχες επανέρχεται στο προσκήνιο, αφού ήταν ένα από τα θέματα που μας απασχόλησε ιδιαίτερα πέρυσι λόγω και των συνεχόμενων εξελίξεων. Το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά στην τροποποίηση αρκετών διατάξεων του νόμου 3213/2003 (πόθεν έσχες), προβλέπει ειδικές προθεσμίες, τόσο για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες των ετών 2015 έως και 2017, όσο και για την υποβολή των καταστάσεων υπόχρεων για το έτος 2018 (χρήση 2017) που όπως είναι γνωστό είχαν «παγώσει» μετά τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. που έκρινε αντισυνταγματικές ορισμένες διατάξεις των κατ εξουσιοδότηση αποφάσεων ηλεκτρονικής υποβολής πόθεν έσχες.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Αποζημιώσεις απόλυσης

Tα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους δικαιούχους με βάση (α) το ν. 2112/1920, (β) το Αρθρο 1 του Β.Δ. 16/18 Ιουλίου 1920 και (γ) το Αρθρο 94 του Ν.Δ. 3026/1954, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ολόκληρο το ποσό τους, έστω και αν καταβάλλεται ποσό μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για εταιρείες που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης.

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη