Φοροεκτιμήσεις 26/3/2019

Μη καταβολή τελών χαρτοσήμου δεν συνιστά έγκλημα φοροδιαφυγής

Τα τέλη χαρτοσήμου δεν περιλαμβάνονται στα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ εγκλήματα φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια δεν συντρέχει υποχρέωση για υποβολή μηνυτήριας αναφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 55Α και στην παρ.1 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Δ..
Και αυτό διότι με βάση το άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ. ορίζεται ότι: «Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς (…)». Ωστόσο, τα τέλη χαρτοσήμου έχουν ρητώς εξαιρεθεί από την κατηγορία των παρακρατούμενων φόρων-τελών (ΠΟΛ.1317/1997). Τα ως άνω επανέλαβε η Α.Α.Δ.Ε. με την Ε. 2045/19-3-2019 εγκύκλιο.
Περαιτέρω, η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορεί να προβεί στη λήψη προληπτικών η διασφαλιστικών μέτρων με βάση το άρθρο 46 του Κ.Φ.Δ. (δηλαδή επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση) προκειμένου να διασφαλίσει την είσπραξη τελών χαρτοσήμου (ΔΕΛ Γ 1189816 ΕΞ 2017).

Η απόσχιση κλάδου στον νέο νόμο 4601/2019

Η «απόσχιση κλάδου», ως εταιρικός μετασχηματισμός εντάσσεται με βάση τον νέο νόμο 4601/2019 στην ευρύτερη κατηγορία της «διάσπασης» (μαζί με την «κοινή διάσπαση και την «μερική διάσπαση») και πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση μίας ή περισσότερων νέων εταιρειών, είτε με απορρόφηση και με σύσταση μίας ή περισσότερων νέων εταιρειών.
Κλάδος επιχείρησης θεωρείται το σύνολο των στοιχείων τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, τα οποία συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνομη εκμετάλλευση, δηλαδή, σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα.
Ανεξάρτητα από τον ειδικότερο τρόπο με τον οποίο υλοποιείται (απορρόφηση, σύσταση κ.λπ.), η ειδοποιός μεταφορά μεταξύ «μερικής διάσπασης» και «απόσχισης κλάδου» έγκειται στο γεγονός ότι στην πρώτη οι εταιρικές συμμετοχές, τα εταιρικά μερίδια ή οι μετοχές στην επωφελούμενη ή στις επωφελούμενες εταιρίες διατίθενται στους μετόχους ή εταίρους της διασπώμενης εταιρίας, ενώ στη δεύτερη διατίθενται στην ίδια τη διασπώμενη εταιρία και όχι στους μετόχους ή εταίρους αυτής.

Αποζημίωση λόγω χρήσης προσωπικών δεδομένων για προώθηση υπηρεσιών

Με την υπ’ αριθ. 172/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου επιδικάστηκε ποσό 3.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την παράνομη επεξεργασία του τηλεφωνικού αριθμού λόγω χρήσης αυτού για λόγους εμπορικής προώθησης.

Πότε απαιτείται ίδρυση υποκαταστήματος για τεχνικό έργο

Σε περίπτωση που μία αλλοδαπή εταιρεία συνάπτει σύμβαση έργου με την οποία αναλαμβάνει ένα τεχνικό έργο, τότε έχει υποχρέωση ίδρυσης υποκαταστήματος στην Ελλάδα εφόσον το έργο πρόκειται να διαρκέσει για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών. Συγκεκριμένα, με βάση τη σχετική νομοθεσία, το εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή συναρμολόγησης ή δραστηριότητες επίβλεψης που συνδέονται με αυτά θεωρείται ότι συνιστά μόνιμη εγκατάσταση, μόνον εφόσον διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Συνεπώς, η παραμονή μιας εταιρείας για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών στην Ελλάδα, υποχρεώνει την αλλοδαπή εταιρεία σε ίδρυση υποκαταστήματος, επειδή θεωρείται ότι αποκτά μόνιμη εγκατάσταση.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Σύμφωνα και με την ΠΟΛ. 1076/26.3.2015 εγκύκλιο διαταγή, η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να λάβει υπόψη για τον σχηματισμό κεφαλαίου παρελθόντων ετών, τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, που αποδεδειγμένα είχαν φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα είχαν απαλλαγεί από το φόρο.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

image_print