Φοροεκτιμήσεις 21/5/2019

Πότε υπάγεται σε ΦΠΑ εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτου

Το εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτου θεωρείται για την υπεκμισθώτρια εταιρεία εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47 ΚΦΕ).
Σε περίπτωση που το ακίνητο διαθέτει εξοπλισμό, κατά την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γης ή ακινήτου μαζί με τα έπιπλα ή τα μηχανήματά του (εξοπλισμός), υπολογίζεται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία και το εισόδημα που προκύπτει και από την εκμίσθωση των επίπλων ή μηχανημάτων (ΠΟΛ 1069/2015).
Η υπεκμίσθωση ακινήτου με τον εξοπλισμού επιχείρησης έχει ΦΠΑ, ανεξάρτητα από τον μισθωτή.

Έκπτωση ΦΠΑ ΙΧΕ αυτοκινήτων

Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης (π.χ. ταξί, μεταφορά προσώπων με σκάφος ή αεροσκάφος). Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπάνης επιμόρφωσης

Για την έκπτωση της δαπάνης επιμόρφωσης (π.χ. δίδακτρα μεταπτυχιακού προγράμματος υπαλλήλου) θα πρέπει η επιχείρηση να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς την παραγωγικότητα της δαπάνης και τη συνάφεια του μεταπτυχιακού με το συμφέρον αυτής (π.χ. απόκτηση δεξιοτήτων του υπαλλήλου που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητά του).
Για παράδειγμα, λογιστής υπάλληλος εταιρείας παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης για λογιστικές υπηρεσίες: Θεωρείται παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτει.
Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτει η δαπάνη αλλά θεωρείται παροχή σε είδος.

Υποκατάστημα αλλοδαπής

Μόνιμη εγκατάσταση ορίζεται ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι δραστηριότητες της επιχείρησης.
Το υποκατάστημα μίας αλλοδαπής εταιρείας θεωρείται μόνιμη εγκατάσταση.
Ένα υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας δεν διαθέτει ανεξάρτητη ή χωριστή νομική προσωπικότητα από την μητρική του εταιρεία. Από νομικής και οργανωτικής απόψεως, αποτελεί μέρος της μητρικής εταιρείας και συνεπώς υπόκειται στους νόμους που ρυθμίζουν την λειτουργία της. Κατά συνέπεια η νομική μορφή θα είναι η ίδια με την μητρική εταιρεία. Το υποκατάστημα διοικείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από την αλλοδαπή εταιρεία, γνωστοποιείται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία ΓΕΜΗ και έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί το υποκατάστημα.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποκαταστήματος αλλοδαπής Α.Ε. στην Ελλάδα, δεν απαιτείται να είναι Έλληνας υπήκοος ή φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαιτείται όμως να κατέχει Ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου και εφόσον είναι υπήκοος χώρας της Ε.Ε. δεν απαιτείται να διαθέτει άδεια εργασίας.

 

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print