Φοροεκτιμήσεις 18/12/2018

  • Χωριστές δηλώσεις συζύγων για το 2018 και εξής

Με αφορμή την αντιμετώπιση του θέματος της διαφορετικής φορολογικής κατοικίας των συζύγων πλέον θεσπίζεται και νομοθετικά η δυνατότητα υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης από τους συζύγους, σύμφωνα με το σχετικό κατατεθέν στη Βουλή νομοσχέδιο. Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται εναρμόνιση με την αριθ. 330/2018 απόφαση του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι, εφόσον δεν συντρέχει λόγος και μάλιστα προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων, η διάταξη του άρθρου 67 παρ.4 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013, Α’ 167) έχει την έννοια ότι ο σύζυγος υποβάλλει κατ’ αρχήν κοινή δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου του, εφόσον αμφότεροι οι σύζυγοι συναινούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμα τους να υποβάλλουν αυτοτελώς δηλώσεις φόρου για τα εισοδήματά τους, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση. Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, εξυπακούεται ότι τα θέματα του πόθεν έσχες και των τεκμηρίων αφορούν τον κάθε σύζυγο ξεχωριστά και δεν λαμβάνεται πλέον υπόψιν το συνολικό εισόδημα.

  • Απλό μέλος σε εταιρεία στην Ελλάδα και φορολογική κατοικία

Η ιδιότητα απλού μέλους σε εταιρείες και η ύπαρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα υπό προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τη φορολογική κατοικία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1445/29.7.2018 απόφαση ΔΕΔ Θεσ/νίκης.
Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι η ιδιότητα απλού μέλους σε εταιρείες και η ύπαρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα υπό προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τη φορολογική κατοικία. Συγκεκριμένα, η ΔΕΔ με την ως άνω απόφασή της δικαίωσε φορολογούμενο ο οποίος ήταν φορολογικός κάτοικος Η.Π.Α. από το έτος 1999 αλλά το έτος 2011 προέβη σε έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και η Δ.Ο.Υ. τον επανέφερε σε καθεστώς φορολογικού κατοίκου Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι όλες οι επιχειρηματικές κινήσεις που αφορούσαν την δραστηριότητά του αυτή διενεργούνταν μέσω πληρεξουσίων του προσφεύγοντος καθώς και το ότι η συμμετοχή του ανωτέρω εταιρείες περιορίστηκε στην ιδιότητα του απλού μέλους χωρίς να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη διοίκηση της εταιρείας.

  • Προς ψήφιση νέας Οδηγίας για την καταπολέμηση της απάτης σε πληρωμές χωρίς μετρητά

Σύμφωνα με το από 11.12.2018 δελτίο τύπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια καταπολέμηση της απάτης που αφορά μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικές αγορές κ.ά.) προτάσσει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων. Η προς ψήφιση Οδηγία επικαιροποιεί τους ισχύοντες κανόνες και καταργεί τα λειτουργικά εμπόδια που παρακωλύουν τις έρευνες και τις διώξεις, προβλέπει δε δράσεις για καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με δόλιες τεχνικές όπως το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing) και η αντιγραφή δεδομένων κάρτας (skimming).

Δημοφιλή Ερωτήματα

Με βάση το άρθρο 4 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι για να είναι κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδος θα πρέπει να έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του. Επίσης, εφόσον κάποιος έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

image_print