Φοροεκτιμήσεις 18/02/2020

Κυρώσεις για τεχνητές διευθετήσεις – μεταφορά φορολογητέας ύλης  

Κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Τεχνητές διευθετήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια ενδοομιλικών συναλλαγών. Ενδοομιλικές συναλλαγές πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες θεωρούνται ότι μοιράζονται κοινά συμφέροντα είτε με τη μορφή κοινής διοίκησης είτε λόγω της σύνθεσής τους. Με άλλα λόγια σύνδεση υπάρχει μεταξύ επιχειρήσεων όταν πίσω από αυτές υπάρχουν τα ίδια πρόσωπα και άρα δύνανται να συναλλάσσονται μεταξύ τους όχι στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πρακτικής, αλλά για σκοπούς φοροαποφυγής προς όφελος των προσώπων που βρίσκονται πίσω από αυτές.

Σε περίπτωση ελέγχου και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις σχετικά με το καθεστώς που διέπει τις ενδοομιλικές συναλλαγές, οι Φορολογικές Αρχές επαναπροσδιορίζουν τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης που έχει φοροδιαφύγει μέσω της υπερτιμολόγησης/υποτιμολόγησης, επιβάλλοντας ταυτόχρονα πρόστιμα αυτοτελή και ξεχωριστά για τον κάθε υπόχρεο και για κάθε μία από τις παραβάσεις. Συνεπώς, τα δύο σκέλη των αποτελεσμάτων ενός φορολογικού ελέγχου είναι αφενός ο καταλογισμός των κερδών που απεκρύβησαν μέσω της καταστρατήγησης του transfer pricing (ενδοομιλικές συναλλαγές) με τις νόμιμες προσαυξήσεις και αφετέρου η επιβολή των σχετικών προστίμων.

Σχετική είναι και η προσφάτως εκδοθείσα απόφαση της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης υπ’ αριθ. 2631/2019 όπου ατομική επιχείρηση μετέφερε φορολογητέα ύλη προς συνδεδεμένη (συγγενική) εταιρία.

Συμβάσεις leasing και αποσβέσεις

Σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπου δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στον μισθωτή και η διάρκειά της είναι μικρότερη του χρόνου απόσβεσης του παγίου, το τυχόν αναπόσβεστο υπόλοιπό της κατά τον χρόνο λήξη της σύμβασης θα μεταφέρεται σωρευτικά στα φορολογικά αποτελέσματα του φορολογικού έτους λήξης της μίσθωσης.

Για παράδειγμα, έστω σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών διάρκειας 3 ετών ο οποίος κατά τον χρόνο λήξης της μίσθωσης επιστέφεται στον εκμισθωτή. Δεδομένου ότι ο συντελεστής απόσβεσης του παγίου με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν.4172/2013 είναι 20% (5 έτη), το αναπόσβεστο υπόλοιπο των δύο (2) εναπομενόντων ετών μεταφέρεται σωρευτικά στα φορολογικά αποτελέσματα του φορολογικού έτους λήξης της μίσθωσης (βλ. Εγκ. Α.Α.Δ.Ε./Ε.2080/16.5.2019 «Απόσβεση σε χρηματοδοτικές μισθώσεις»).

Απασχόληση συνταξιούχου

Σε συνταξιούχους οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Υποχρεούνται, όμως, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί.

Μάλιστα, με βάση το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο αυξάνονται οι καταβολές σε εργαζόμενους συνταξιούχους και συγκεκριμένα οι ακαθάριστες κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβάλλονται σε ποσοστό 70% (δηλαδή η περικοπή είναι 30%), ενώ υπό τα ισχύοντα δεδομένα οι συντάξιμες αποδοχές καταβάλλονται σε ποσοστό 40% (η περικοπή δηλαδή ανέρχεται σε 60%).

Δημοφιλή Ερωτήματα

Διαχειριστές ΙΚΕ και μοναδικοί εταίροι Μονοπρόσωπης ΙΚΕ ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ. Μέλη ΙΚΕ δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, παρά μόνον εάν διατηρούν παράλληλα την ιδιότητα του διαχειριστή.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print