Φοροεκτιμήσεις 15/10/2019

Διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Είναι συχνό το φαινόμενο να αποδίδονται από τους φορολογούμενους ποσά προς τη Φορολογική Διοίκηση, χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση («αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»), είτε επειδή δεν υπάρχει φορολογική υποχρέωση είτε επειδή από εσφαλμένους υπολογισμούς αποδόθηκε μεγαλύτερο από το πραγματικά οφειλόμενο ποσό.
Εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρο με το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.
Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός 90 ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας.
Ειδικά για αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ από υποκειμένους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται εντός 4 μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων οπότε η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι 8 μήνες.
Υπενθυμίζουμε ως προς τον χρόνο παραγραφής των αξιώσεων των φορολογουμένων ότι η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα στο Ελληνικό Δημόσιο παραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται και το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.

Άτοκο δάνειο μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες θεωρείται ότι μοιράζονται κοινά συμφέροντα είτε με τη μορφή κοινής διοίκησης είτε λόγω της σύνθεσής τους, συχνά χορηγούνται δάνεια.
Καταρχήν, δεν προκύπτει από κάποια διάταξη του ΚΦΕ ότι απαγορεύεται η χορήγηση άτοκων δανείων.
Ωστόσο ειδικά στις περιπτώσεις άτοκων δανείων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον προσδιορισμό του σκοπού του δανείου, ο οποίος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ώστε να αποφευχθεί η αμφισβήτηση του σκοπού του δανείου από τις Φορολογικές Αρχές, με βάση τις διατάξεις που αφορούν τις τεχνητές φορολογικές διευθετήσεις του άρθρου 38 του ΚΦΔ.
Περαιτέρω, με τον νόμο 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών η εγκυρότητα της σύναψης δανείων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων προϋποθέτει την χορήγηση ειδικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 99 και επόμενα του ως άνω νόμου. Τα πρακτικά του ΔΣ ή της ΓΣ θα πρέπει να καταγράφουν τα βασικά τουλάχιστον σημεία της προς υπογραφή σύμβασης και να ακολουθείται κατά περίπτωση η διαδικασία δημοσιότητας που προβλέπεται στα ως άνω άρθρα του νόμου.

Πότε υπάρχει παρακράτηση φόρου για τα νομικά πρόσωπα

Από 1.1.2014 τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και λαμβάνουν αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 64.
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα αυτά σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπου οι αμοιβές υπόκεινται σε παρακράτηση 3%.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, περιλαμβανόμενων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, οι κατά το χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου κατά τα 3 έτη προ της λύσης.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print