Φοροεκτιμήσεις 15/02/2021

Έκπτωση δαπανών από τον μισθωτή για την ανέγερση κτίσματος σε ακίνητο τρίτου

Αναφορικά με την έκπτωση δαπανών από τον μισθωτή για την ανέγερση κτίσματος σε ακίνητο τρίτου, στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή, ο μισθωτής, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4172/2013, τις δαπάνες που πραγματοποίησε για την ανέγερση του ακινήτου, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις περί έκπτωσης δαπανών.

Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν ισόποσα επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης, καθότι η ωφέλεια από τη χρήση του μισθίου εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη. Δεδομένου ότι οι δαπάνες για την πραγματοποίηση βελτιώσεων ή επεκτάσεων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις δαπάνες ανέγερσης κτίσματος, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις δαπάνες αυτές (βελτιώσεων και επεκτάσεων).

Προϋποθέσεις κατοχύρωσης εμπορικού σήματος

Σύμφωνα με τον νόμο περί κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων (ν. 4072/2012) δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση εμπορικό σήμα όταν, λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητάς του με προγενέστερο σήμα και λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζονται από τα δύο σήματα, υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης του κοινού. Κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, κατά την έννοια του ιδίου άρθρου, είναι ο κίνδυνος να πιστέψει το κοινό ότι τα επίμαχα προϊόντα ή οι επίμαχες υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από οικονομικώς συνδεόμενες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών προσλαμβάνει τα σήματα παίζει καθοριστικό ρόλο για τη συνολική εκτίμηση του εν λόγω κινδύνου. Ο μέσος καταναλωτής προσλαμβάνει συνήθως ένα σήμα ως όλον και δεν επιδίδεται σε εξέταση των διαφόρων λεπτομερειών του.

Τρόπος μεταβίβασης επιχείρησης-εταιρείας ανάλογα με το είδος αυτής

Επιχείρηση είναι το σύνολο των πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγαθών ή πραγματικών καταστάσεων (όπως είναι η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, το σήμα, η καλή πορεία της επιχείρησης κλπ) τα οποία οργανώθηκαν σε οικονομική ενότητα από τον επιχειρηματία και η οποία μπορεί να λειτουργεί είτε υπό τη μορφή της ατομικής επιχείρησης είτε υπό εταιρική μορφή.

Ανάλογα, με το είδος της επιχείρησης, καθορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μεταβιβασθεί. Συγκεκριμένα:

– Η ατομική επιχείρηση επί της ουσίας δεν μεταβιβάζεται ως επιχείρηση αλλά μεταβιβάζονται με σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό, τιμολόγιο) τα περιουσιακά στοιχεία (υλικά αλλά και άυλα, π.χ. η επωνυμία, η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, το σήμα, τα εμπορεύματα, τα πάγια και βεβαίως οι υποχρεώσεις)

Αντιθέτως, για την μεταβίβαση εταιρειών γίνεται ουσιαστικά αλλαγή προσώπων, αλλά η εταιρεία παραμένει η ίδια. Συγκεκριμένα:

– Για τη μεταβίβαση εταιρικής μερίδας προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) απαιτείται η τροποποίηση του Καταστατικού με ιδιωτικό έγγραφο και η συναίνεση των εταίρων.

– Για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων. (άρθρο 28 ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4541/2018).

– Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ, εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης (άρθρο 84 ν. 4072/2012)

– Η μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (παράδοση των μετοχών και καταβολή τιμήματος) και με εγγραφή στο σχετικό βιβλίο μετόχων (άρθρο 41 ν. 4548/2018)

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο υπολογισμού του φόρου που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης με βάση το άρθρο 42 ν. 4172/2013 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις σχετικώς εκδοθείσες ΠΟΛ.

Δημοφιλή ερωτήματα

Δεν οφείλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον. Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο της κεφαλαιοποίησης της διαφοράς  αυτής.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print