Φοροεκτιμήσεις 7/5/2019

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μερίσματα από αλλοδαπή εταιρεία

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και της Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας – Κύπρου αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων, προκύπτει ότι το Κράτος κατοικίας του μετόχου επιτρέπεται να φορολογεί μερίσματα που προκύπτουν στο άλλο Κράτος, αλλά οφείλει να πιστώνει έναντι του δικού του φόρου επί των μερισμάτων αυτών τον εταιρικό φόρο που καταβλήθηκε από το νομικό πρόσωπο στο Κράτος στο οποίο προκύπτουν τα μερίσματα. (Βλ. εγκύκλιο και υπ’ αριθ. Ε 2018/2019).
Με το σκεπτικό αυτό έγινε δεκτή ενδικοφανής προσφυγή φορολογούμενου και κρίθηκε παράνομη η άρνηση της Δ.Ο.Υ. να μην αναγνωρίσει προς πίστωση τον εταιρικό φόρο που κατέβαλε διανέμουσα το μέρισμα Κυπριακή εταιρεία στην Κύπρο έναντι του οφειλόμενου για τα ίδια μερίσματα φόρου στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τη Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας – Κύπρου, η οποία ως διεθνής σύμβαση έχει υπερνομοθετική ισχύ, προκύπτει ότι ο εταιρικός φόρος που κατεβλήθη στην Κύπρο από την Κυπριακή εταιρεία στην οποία ο προσφεύγων είναι μοναδικός εταίρος έπρεπε να συμψηφιστεί με τον προκύπτοντα φόρο μερισμάτων στην Ελλάδα για τα μερίσματα του φυσικού προσώπου από την ως άνω εταιρεία (Δ.Ε.Δ. 1140/2019).

Αμοιβή μελών Δ.Σ. από συμμετοχή σε κέρδη

Η αμοιβή που λαμβάνει μέλος του Δ.Σ. συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως παρέχεται μόνον αν αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό της εταιρείας. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων (βλ. άρθρο 109 παρ. 2 ν. 4548/2018).

Προϋποθέσεις χορήγησης προμερισμάτων Α.Ε.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων σε μετόχους Α.Ε. με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

– Τι είναι η ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισμού;
Είναι μία ρήτρα που συχνά περιλαμβάνεται σε συμβάσεις εργασίας, με βάση την οποία ο εργαζόμενος αναλαμβάνει ορισμένες υποχρεώσεις έναντι του εργοδότη του, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα αυτού από ανταγωνιστές.
Η υποχρέωση παράλειψης πράξεων ανταγωνισμού καταρχάς δεν ισχύει μετά τη λύση της σύμβασης. Μετά τη λύση της σύμβασης ο εργαζόμενος μπορεί να αξιοποιήσει τις επαγγελματικές του γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και δεν εμποδίζεται να ασκήσει, για δικό του λογαριασμό, δραστηριότητα ανταγωνιστική προς αυτή του προηγούμενου εργοδότη του ή να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε τρίτη επιχείρηση, επίσης ανταγωνιστική. Τα μέρη, όμως, κάνοντας χρήση της συμβατικής ελευθερίας, έχουν τη δυνατότητα, να επεκτείνουν την απαγόρευση ανταγωνισμού και για το μετά τη λύση της σύμβασης διάστημα, μέσω της ρήτρας απαγόρευσης ανταγωνισμού. Οι ρήτρες αυτές μπορεί να ορίζουν α) την απαγόρευση πρόσληψης σε άλλο εργοδότη, β) την απαγόρευση άσκησης επιχείρησης ή επαγγέλματος ανταγωνιστικών προς αυτό του εργοδότη, γ) την απαγόρευση ανακοίνωσης απόρρητων της επιχείρησης.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print