Φοροεκτιμήσεις 2/7/2019

Αποστολή ισολογισμών εταιρειών στην Τράπεζα της Ελλάδας

Άλλη μία υποχρέωση προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των διατυπώσεων που διέπουν τη λειτουργία των κεφαλαιουχικών εταιρειών στην Ελλάδα. Αιφνιδιαστικά ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου ότι τον προσεχή Νοέμβριο ξεκινάει η υποχρεωτική υποβολή οικονομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
Με Πράξη του Διοικητή στην ΤτΕ συστάθηκε Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών, έργο του οποίου θα είναι η συλλογή και παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με σκοπό την υποστήριξη των πράξεων της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και στην παροχή στατιστικής πληροφόρησης για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ελληνικής οικονομίας από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας (εισηγμένης ή μη), της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρίας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και συντάσσουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, στη μορφή που περιγράφεται στην Πράξη Διοικητή, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους.
Ειδικά η πρώτη υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018 και θα γίνει εντός του Νοεμβρίου 2019. Επί της ουσίας δηλαδή πρόκειται για αναδρομική ισχύ της σχετικής πράξεως της ΤτΕ, σημείο ιδιαιτέρως προβληματικό, ειδικά αν λάβουμε υπόψιν ότι σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων επαπειλούνται κυρώσεις.

 

Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ – περιεχόμενο ισολογισμού

Σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. εντός του 2019 ο ισολογισμός που θα συνταχθεί στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2019) από την προελθούσα από τη μετατροπή εταιρεία θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των πράξεων που διενεργήθηκαν τόσο από την μετατραπείσα όσο και από την προελθούσα από τη μετατροπή εταιρία και η φορολογία του συνολικού εισοδήματος θα γίνει στο όνομα της προελθούσας από τη μετατροπή εταιρίας στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με τη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλει αυτή (σχετ. οι ΠΟΛ. 1255/8.9.2000 και ΠΟΛ. 1083/15.6.2009 εγκύκλιοι).

 

Αλλοδαπές εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων – Ειδικός φόρος ακινήτων

Αλλοδαπές εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων, εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει η εταιρεία και τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3091/2002 προβλέπεται ότι: «1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού».
Οι αλλοδαπές εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3091/2002, εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν και τα φυσικά πρόσωπα αυτά έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Σε περίπτωση εγκατάστασης υποκαταστήματος αλλοδαπής ΑΕ, ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και το Νομικό Συνεργάτη του ΕΒΕΑ, ενώ όλες οι μεταβολές τους διαβιβάζονται για έλεγχο στην αρμόδια Περιφέρεια.

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print