Φοροαπόψεις- 6/12/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

 • Διαθέσιμα ενώπιον των αρχών τα στοιχεία των αερομεταφορών – Πώς επηρεάζεται το θέμα της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας

Με βάση το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προσφάτως στην Βουλή «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681», θα διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς στις ελληνικές αρχές και θα ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών-μελών πληροφορίες που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών πτήσεων εντός ή εκτός της Ε.Ε., εφόσον προσγειώνονται σε ή απογειώνονται από ελληνικό έδαφος. Μεταξύ των δεδομένων επιβατών που θα διαβιβάζονται περιλαμβάνονται ενδεικτικά: α) το ταξιδιωτικό ιστορικό του επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη μη εμφάνισή του προς αναχώρηση, β) προσωπικά στοιχεία των επιβατών, όπως ιθαγένεια, επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αεροπορική εταιρεία, αριθμός πτήσης, καθώς και η ημερομηνία, ο αερολιμένας και η ώρα αναχώρησης και άφιξης του επιβάτη, γ) στοιχεία πληρωμής, στα οποία περιλαμβάνεται και η διεύθυνση χρέωσης κ.λπ.
Σκοπός των παραπάνω κανόνων αποτελεί καταρχήν η πρόληψη, ανίχνευση και δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.
Περαιτέρω, όμως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, στα πλαίσια ανταλλαγής των ως άνω πληροφοριών μεταξύ των κρατών, η ως άνω καταγραφή αναμένεται να θέσει στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών το ζήτημα της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας, καθώς θα μπορούν να είναι διαθέσιμα ενώπιον των αρχών τα στοιχεία του πλήρους ιστορικού μεταβάσεων των φορολογουμένων από και προς την Ελλάδα και, συνεπώς, θα προκύπτει με βεβαιότητα η τήρηση ή μη του κανόνα των 183 ημερών φυσικής παρουσίας στην Ελλάδα κατ’ έτος (κατ’ άρθρο 4 του ν. 4172/2013) και που αποτελεί ένα βασικό κριτήριο για το εάν κάποιος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

 

 • Φορολογία δωρεάς σε οποιαδήποτε περίπτωση παροχής χωρίς αντάλλαγμα

Ως δωρεά φορολογείται κάθε παροχή περιουσιακού στοιχείου που γίνεται χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον γίνεται οικειοθελώς και όχι σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης έναντι αυτού που δέχεται την παροχή. Εξάλλου, στα πλαίσια ελέγχου η φορολογική αρχή φέρει το βάρος να αποδείξει ότι η παραχώρηση έγινε χωρίς αντάλλαγμα, σε περίπτωση που δεν καταρτίστηκε έγγραφο (ΣτΕ 1666/2017).

 

 • Προϋποθέσεις διαγραφής επισφαλούς απαίτησης – Η περίπτωση της σύμβασης άφεσης χρέους

Με βάση το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι για να διαγραφεί μία απαίτηση για φορολογικούς σκοπούς θα πρέπει να συντρέχουν και οι τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, β) να έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και γ) να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. Με την ΠΟΛ 1056/2.3.2015 διευκρινίζεται ως προς την τρίτη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η σχετική απαίτηση είναι ανεπίδεκτη είσπραξης, δηλαδή ότι ο οφειλέτης είναι πράγματι αφερέγγυος.

Στα πλαίσια αυτά η σύναψη σύμβασης άφεσης χρέους μεταξύ οφειλέτη και δανειστή δεν μπορεί να θεωρηθεί με βάση τις απαιτήσεις του νόμου ότι αποτελεί κατάλληλη ενέργεια για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της απαίτησης και συνεπώς δεν μπορεί να σχηματιστεί πρόβλεψη ούτε να διαγραφεί η απαίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4172/2013.

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Δεν εκπίπτουν οι δαπάνες μεταξύ εταιρειών στην περίπτωση τριγωνικών συναλλαγών όπου εμπλέκεται εταιρεία εδρεύουσα σε κράτος προνομιακού φορολογικού καθεστώτος. Π.χ. σε περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων από Ελληνική εταιρεία σε άλλη Ελληνική εταιρεία, η δαπάνη δεν αναγνωρίζεται ως εκπεστέα εάν η τιμολόγηση έγινε τριγωνικά από Κυπριακή εταιρεία.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροαπόψεις- 29/11/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

 • Προϋποθέσεις λήψης μέτρων διασφάλισης του δημοσίου κατά προέδρου, αντιπροέδρου κ.λπ. του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας σε περίπτωση παράβασης 

Σύμφωνα την υπ’ αριθ. 546/2018 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή κατά την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, μπορούν να επιβληθούν τα μέτρα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ίδιου (μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου) σωρευτικά στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία από την τέλεση της ως άνω παραβάσεως και μέχρι την επιβολή των μέτρων είχαν μια από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στην παρ. 6 του άρθρου 46 του εν λόγω Κώδικα και στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1282/30.12.2013 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή είχαν την ιδιότητα του προέδρου, αντιπροέδρου κλπ. του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά ήταν, κατά τον κρίσιμο χρόνο, εντεταλμένα στην διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρείας, είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση (βλ. ad hoc ΣτΕ 2326/2017).

 

 • Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας: Από την 1.1.2019 θα γίνεται καταρχήν από ορκωτό ελεγκτή (αντί του Δ.Σ., όπως ισχύει σήμερα)

Όπως προβλέπει το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 που θα ισχύσει από την 1.1.2019, η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας θα γίνεται κατ’ αρχήν από ορκωτό ελεγκτή (αντί του ΔΣ, όπως ισχύει σήμερα), χωρίς διοικητικό έλεγχο της καταβολής. Με βάση τον νέο νόμο και σε αντίθεση με το προϊσχύον καθεστώς επί εισφορών σε χρήμα η πιστοποίηση πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα.

 

 • Δεν προβλέπεται η τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε άλλη γλώσσα και σε διαφορετικό νόμισμα από το Ευρώ

Όπως επιβεβαίωσε και το ΣΛΟΤ στην υπ’ αριθ. 2316/20.11.2018 γνωμάτευσή του κατόπιν τεθέντος ερωτήματος «από τις ανωτέρω διατάξεις του Νόμου παρέχεται η δυνατότητα της σύνταξης μόνο των λογιστικών στοιχείων (παραστατικά) σε ξένη γλώσσα και σε διαφορετικό από το Ευρώ νόμισμα και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 17 του άρθρου 5 του Ν.4308/2014 , ενώ δεν προβλέπεται η τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε άλλη γλώσσα και σε διαφορετικό νόμισμα από το Ευρώ. Σε ότι αφορά την Φορολογική βάση καταχώρισης των συναλλαγών, της οποίας η τήρηση είναι υποχρεωτική (Παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Ν.4308/2014), είναι προφανές ότι δεν παρέχεται άλλη δυνατότητα πλην της τηρήσεώς της στην Ελληνική γλώσσα και σε Ευρώ».

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Η προβλεπόμενη από τον ΑΝ 539/1945 ετήσια (κανονική) άδεια πρέπει να χορηγείται στον μισθωτό οπωσδήποτε μέσα στο έτος στο οποίο αφορά και δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία μεταξύ του τελευταίου και του εργοδότη, η μεταφορά αυτής εν όλω ή εν μέρει στο επόμενο ή σε μεθεπόμενα έτη. Η συμφωνία αυτή, κατά τα άρθρα 174 και 180 του Αστικού Κώδικα, είναι ανίσχυρη (άκυρη) (ΑΠ 1234/2003, ΑΠ 1180/2017).

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροαπόψεις- 22/11/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

 • Τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018

Ήδη, και ενώ βρισκόμαστε στο τέλος του χρόνου, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος υποθέσεων με μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον με την υπ’ αριθ. αριθ. πρωτ.: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1168212 ΕΞ2018/13-11-2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τροποποιήθηκε η αριθ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 (Β΄ 4791) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018 και άλλαξαν τα κριτήρια του ελέγχου. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν τα Παραρτήματα Ι και II της ως άνω απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018, όπως ισχύει, ως προς τα κριτήρια ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου και τις σχετικές οδηγίες προς τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
Συνεπώς, στην εκπνοή του έτους αναμένονται εξελίξεις εν σχέσει με τους διενεργούμενους εντός του τρέχοντος έτους ελέγχους και μένει να δούμε πώς οι εν λόγω ανακατατάξεις θα εφαρμοσθούν στην πράξη και με βάση ποια κριτήρια.
Σημειώνεται ότι, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, αυτή η τροποποίηση ήταν αναμενόμενη, δεδομένου μάλιστα ότι στο τέλος του τρέχοντος έτους παραγράφονται οι φορολογικές υποθέσεις του έτους 2012.

 • Νεοϊδρυόμενες ανώνυμες εταιρείες – Μονομελές διοικητικό όργανο 

Οι νεοϊδρυόμενες ανώνυμες εταιρείες από 1.1.2019 και μετά, των οποίων το κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και μέχρι τον χρόνο σύνταξής του πρώτου ισολογισμού χαρακτηρίζονται ως «μικρές» ανώνυμες εταιρείες (άρθρο 2, παρ. ια ν. 4548/2018) και αντί για διοικητικό συμβούλιο το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τον διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), που είναι πάντα φυσικό πρόσωπο εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση (άρθρο 115 ν. 4548/2018).

 

 • Πότε οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

Όπως έγινε δεκτό και με την υπ’ αριθ. 1774/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την υπαγωγή στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου της εισφοράς (ποσού) από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (για την οποία δεν χορηγούνται μετοχές), πραγματικός χρόνος απόκτησης των δικαιωμάτων ψήφου κλπ, είναι ο χρόνος κατά την κεφαλαιοποίηση αυτής, οπότε χορηγούνται μετοχές στις οποίες είναι ενσωματωμένα τα εν λόγω δικαιώματα. Η διαφορά αυτή δεν υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τον χρόνο της καταβολής της, γιατί κατά το χρόνο εκείνο δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, αφού ο εισφέρων δεν αποκτά δικαιώματα ίδιας φύσης με εκείνα που έχουν οι εταίροι, όπως δικαιώματα ψήφου κλπ. Κατά την κεφαλαιοποίηση, όμως, της διαφοράς αυτής συντρέχουν πλέον οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

 

 • Μεταφορά φορολογικής κατοικίας – Η απόδειξη της ύπαρξης του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων σε περίπτωση εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Με την υπ’ αριθ. 10/2018 απόφαση της ΔΕΔ έγινε δεκτή η ενδικοφανής προσφυγή φορολογουμένου και κρίθηκε ότι η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή δεν παρεμποδίζεται από τυχόν υφιστάμενη σύμβαση διδασκαλίας με Ελληνικό Πανεπιστήμιο, εφόσον η διδασκαλία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η φυσική παρουσία του προσώπου στην Ελλάδα. Συνεπώς, μπορεί στη περίπτωση αυτή να στοιχειοθετηθεί η ύπαρξη κέντρου των ζωτικών συμφερόντων του προσώπου στην αλλοδαπή.
Εξάλλου, για τη θεμελίωση της φορολογικής υποχρέωσης ενός φυσικού προσώπου, η φορολογική αρχή πρέπει να προβαίνει σε ειδικώς αιτιολογημένη κρίση αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα, φέρουσα κατ’ αρχήν και το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν, επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, την ύπαρξή της (ΣτΕ 1445/2016).

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Σε περίπτωση που αλλοδαπή επιχείρηση μισθώνει δωμάτια για ορισμένο χρόνο σε ελληνική τουριστική μονάδα θεωρείται ότι υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση της πρώτης στην Ελλάδα; Η μίσθωση από αλλοδαπή επιχείρηση δωματίων για ορισμένο χρόνο σε ελληνική τουριστική μονάδα δεν θεωρείται ως μόνιμη εγκατάσταση αυτής, εκτός εάν υπάρχει και παροχή υπηρεσιών (π.χ. καθαριότητα).

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροαπόψεις- 8/11/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

 • Ασφάλεια δεδομένων και κυβερνοεπιθέσεις: Η περίπτωση γνωστής εταιρείας τροφίμων

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες η είδηση ότι η γνωστή εταιρεία τροφίμων έπεσε θύμα εκβιαστών χάκερς, πλήρωσε μάλιστα λύτρα σε άγνωστο λογαριασμό Bitcoin, προκειμένου να επανακτήσει πρόσβαση στα αρχεία της.
Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στην μακρά λίστα των ολοένα και αυξανόμενων κρουσμάτων κυβερνοεπιθέσεων και αναδεικνύει τη σημασία της λήψης υψηλών μέτρων ασφαλείας, όσον αφορά τα λογισμικά και τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων, πολλώ δε μάλλον μετά την εφαρμογή από τον Μάιο του 2018 του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Συνεπώς, η ασφάλεια των δεδομένων και ιδίως η συμμόρφωση με τον νέο GDPR θα πρέπει εφεξής να αποτελεί μία σοβαρή παράμετρο και να λαμβάνεται υπόψη από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας και φυσικά να αποφεύγονται τα επαπειλούμενα υπέρογκα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης-μη συμμόρφωσης.

 • Φορολογική αντιμετώπιση αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιόκτητων ακινήτων – Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Αλλοδαπές εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων, εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει η εταιρεία και τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3091/2002 προβλέπεται ότι: «1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού».
Οι αλλοδαπές εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3091/2002, εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν και τα φυσικά πρόσωπα αυτά έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002. Σημειώνεται ότι, υποχρέωση υποβολής δήλωσης (ακόμη και χωρίς την καταβολή φόρου) υφίσταται εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν 3091/2002.

 

 • Εκπιπτόμενες Δαπάνες: Δαπάνες συνεδρίων που αφορούν προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ εκπίπτουν εφόσον το συνέδριο έχει την έγκριση του ΕΟΦ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 22 και 23 Ν 4172/2013 προβλέπεται η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης δαπανών, οι οποίες, ενόψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών, συμβάλλουν στη διεύρυνση των εργασιών και στην αύξηση του εισοδήματος της επιχείρησης, διαφορετικά, στη βελτίωση γενικά της απόδοσής της (πρβλ. ΣτΕ 1559/2008, ΣτΕ 650/2005, 3451, ΣτΕ 1224/1995, ΣτΕ 2046/1994, ΣτΕ 888/1991, ΣτΕ 1282/1989) και, πάντως, πρωτίστως, δεν καταβάλλονται σε εξυπηρέτηση παράνομων πράξεων στο πλαίσιο της οικονομικής αποστολής της επιχείρησης, δηλ. πράξεων που αντιβαίνουν σε διαδικαστική ή ουσιαστική διάταξη νόμου, ακόμη και αν ο νόμος αυτός δεν εισάγει φορολογικές ρυθμίσεις. (Διοικ.Εφ.Αθηνών 1290/2011).
Βάσει της εγκυκλίου ΕΟΦ Αριθ. πρωτ 66500/30-9-2010 οι ενημερωτικές ημερίδες και τα συνέδρια οργανώνονται μετά από προηγούμενη έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) (Άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 1316/1983).
Στα πλαίσια αυτά με την υπ’ αριθ. 907/2017 απόφαση της ΔΕΔ έγινε δεκτό ότι για τις δαπάνες που διενεργήθηκαν στα πλαίσια ιατρικών συνεδρίων εσωτερικού και εξωτερικού (μεταφορά ιατρών, διαμονή, οργάνωση κλπ) απαραίτητη προϋπόθεση για να κριθεί το δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4172/2013 είναι η έγκριση των συνεδρίων από τον Εθνικό Οργανισμό φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), αρμόδια αρχή για την έγκριση και τον έλεγχο των δαπανών αυτών, όσον αφορά την νομιμότητα τους.

 

 • Αγορά και μεταπώληση λογισμικού

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1183/2018 με Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αγορά και μεταπώληση λογισμικού» η απόκτηση λογισμικού με σκοπό την μεταπώληση θεωρείται από φορολογικής άποψης ως απόθεμα, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014, σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις του Συμβούλιου Λογιστικής Τυποποίηση (Σ.ΛΟ.Τ.).

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Δήλωση ρευστών διαθεσίμων – Ασυνόδευτα μετρητά

Η δήλωση ρευστών διαθεσίμων από τους ταξιδιώτες θα πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα εάν τα μετρητά βρίσκονται πάνω τους, σε αποσκευές ή σε μεταφορικά μέσα. Για τα ασυνόδευτα μετρητά (μετρητά που αποστέλλονται με ταχυμεταφορές, ασυνόδευτες επιστολές, δέματα κ.λπ.), οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να ζητούν κατά περίπτωση από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη την υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης (έγγραφής ή ηλεκτρονικής).

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροαπόψεις- 25/10/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

 • Φορολογικός έλεγχος υποθέσεων

Στη διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 στοιχ. δ’ του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζονται τα ακόλουθα: «Ο οριζόμενος ή οι οριζόμενοι, από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος ή υπάλληλοι, φέρουν, έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από τον Γενικό Γραμματέα, ή από εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα της Φορολογικής Διοίκησης και η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: τη φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός έλεγχος».
Από την προπαρατεθείσα διάταξη συνάγεται σαφώς ότι ο ρητός, σαφής και ειδικός καθορισμός του αντικειμένου του ελέγχου, ήτοι του είδους της φορολογίας και της φορολογικής περιόδου που θα ελεγχθούν, αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της εντολής ελέγχου. Το δε περιεχόμενο της εντολής ελέγχου οριοθετεί το πλαίσιο διεξαγωγής του φορολογικού ελέγχου και, επομένως, τυχόν υπέρβαση αυτού συνεπάγεται την έλλειψη νομιμότητος των σχετικών ενεργειών των ελεγκτικών οργάνων.
Σύμφωνα με τη νομολογία (βλ. ΣτΕ 1527/2001, ΣτΕ 65/2002, ΣτΕ 1578/2002), η φορολογική εξελεγκτική αρμοδιότητα ανήκει, κατ’ αρχήν, στον οικείο Προϊστάμενο της Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), ο οποίος δικαιούται να αναθέτει την εντολή ελέγχου σε έναν ή περισσοτέρους εφοριακούς ή άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Η εντολή αυτή πρέπει να δίδεται εγγράφως και να τροποποιείται εγγράφως εάν υπάρξει σχετική ανάγκη προς τούτο, όπως στην περίπτωση, που κάποιος από τους περισσοτέρους ορισθέντες ελεγκτές κωλύεται να ενεργήσει τον έλεγχο. Επομένως, στην περίπτωση, που ο έλεγχος ανατίθεται σε περισσοτέρους από έναν ελεγκτές, πρέπει να διενεργείται από όλους και η σχετική έκθεση ελέγχου να υπογράφεται από όλους. Εάν ο έλεγχος διενεργηθεί, αν και δεν υπήρξε έγγραφη σχετική τροποποίηση της εντολής ελέγχου, όχι από όλους τους ορισθέντες ελεγκτές, αλλά από μερικούς από αυτούς, οι οποίοι και υπογράφουν τη σχετική έκθεση ελέγχου, το στηριζόμενο στην εν λόγω έκθεση φύλλο ελέγχου είναι νομικά πλημμελές και η πλημμέλειά του αυτή δεν καλύπτεται από την έγκριση της εκθέσεως ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι κάθε τροποποίηση της εντολής ελέγχου πρέπει να πραγματοποιείται μόνον εγγράφως, τυχόν, δε, καταλογιστική πράξη, που εκδόθηκε κατά παράβαση των οριζομένων στην εντολή ελέγχου, τυγχάνει νομικώς πλημμελής, της εν λόγω πλημμελείας μη θεραπευομένης από την έγκριση της εκθέσεως ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΔ 3069/2017, επειδή η επέκταση του ελέγχου και σε άλλα αντικείμενα δεν ήταν σύννομη, δικαίωσε τον προσφεύγοντα φορολογούμενο.

 • Ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4554/18 (ΦΕΚ 130/Α/18/7/2018) καθορίζεται η ευθύνη του αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι εργαζομένων. «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναθέτει, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου (αναθέτων) σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργολάβο) ευθύνεται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως με τον εργολάβο έναντι των εργαζομένων του τελευταίου για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.
Η ανωτέρω ευθύνη περιορίζεται στα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ του αναθέτοντα και του εργολάβου για το συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου ή τμήματος του έργου από τον εργολάβο σε υπεργολάβο, η εις ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη αφορά τον αναθέτοντα, τον εργολάβο και τον υπεργολάβο, υπό την επιφύλαξη τού προηγούμενου εδαφίου».
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου η διάταξη περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των outsourcing εργασιών των επιχειρήσεων και των εργολαβιών με τη μορφή που γνωρίζουμε.
Ο αναθέτων το έργο ευθύνεται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως με τον εργολάβο έναντι των εργαζομένων του τελευταίου για την καταβολή στους τελευταίους των οφειλομένων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, ακόμη και των τυχόν οφειλομένων αποζημιώσεων απολύσεως.
Το μέγεθος ωστόσο της εν λόγω ευθύνης πρέπει να εναρμονίζεται με το συγκεκριμένο έργο, όπως υποδηλώνεται στον νόμο με τη διάταξη ότι «Η ανωτέρω ευθύνη περιορίζεται στα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ του αναθέτοντα και του εργολάβου για το συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου».
Δυστυχώς η διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4554/2018 είναι αμφίβολης συνταγματικότητας και παραβαίνει ευρωπαϊκούς κανόνες. Ένα είναι σίγουρο, ότι θα πληγεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μεγάλο μέρος των υπεργολαβικών επιχειρήσεων θα καταστραφεί.

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Υπερεργασία / Υπερωρίες

Σύμφωνα με την απόφαση ΟΙΚ.32143/Δ1.11.288/2018 Υπ. Εργασίας γίνεται επανακαθορισμός των όρων υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ. Το έντυπο (δήλωση) της υπερεργασίας/ των υπερωριών υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της υπερωριακής απασχόλησης. Το έντυπο αυτό έχει την κωδική ονομασία Ε8. Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας και απασχολούνται εργαζόμενοι πέραν του συμβατικού ωραρίου (σήμερα 8ωρο) χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση, τότε επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ξεκινάει από τις 3.000,00 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζόμενων στην επιχείρηση και την πιθανή υποτροπή.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροαπόψεις- 11/10/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

 • Ο Κανονισμός GDPR στον κλάδο του λιανικού εμπορίου 

Στην εποχή των εξατομικευμένων στρατηγικών επικοινωνίας και του στοχευμένου διαδικτυακού μάρκετινγκ, οι ριζικές αλλαγές στη νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο λιανικό εμπόριο. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των ΔΠΧ (GDPR) έχει υψηλή προτεραιότητα, στον κλάδο λιανικής, γιατί τα ΔΠΧ είναι η πλέον πολύτιμη πληροφορία σχετικά με τον πελάτη, ανεξάρτητα αν πρόκειται για B2B ή B2C. Αυτή η γνώση για τον πελάτη διαμορφώνει την προσφορά, την τιμολόγηση και την αλυσίδα εφοδιασμού του καταστήματος λιανικής.
Το κατάστημα λιανικής μπορεί να δημιουργεί προφίλ των πελατών του με διάφορους τρόπους. Παράδειγμα είναι η αξιοποίηση των πληροφοριών από τη χρήση μιας κάρτας προνομιών (loyalty card) ή από τη διαδικτυακή συμπεριφορά του πελάτη (πχ μέσω cookies ή άλλων εργαλείων). Σύμφωνα με τον GDPR, η δημιουργία προφίλ ενός φυσικού προσώπου είναι δυνατή μόνο μετά τη λήψη σχετικής συγκατάθεσης και, παράλληλα, την παροχή δυνατότητας άρνησης του φυσικού προσώπου.
Οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία προφίλ πελατών, κατά τον GDPR, είναι ξεχωριστές από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας e-Privacy (πχ απαίτηση να υπάρχει συγκατάθεση πριν την τοποθέτηση cookies στη συσκευή φυσικού προσώπου). Ο επερχόμενος κανονισμός e-Privacy θα πρέπει να είναι υψηλή προτεραιότητα για τον κλάδο λιανικής.

 • Νέα νομοθεσία : (Ν.4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες

Από 1η Ιανουάριου 2019 (εκτός εάν ειδικός ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις) θα ισχύσει ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες, Ν.4548/2018, που αντικαθιστά ένα νόμο ενός αιώνος τον Ν.2190/1920. Ο Ν.2190/1920 θα συνεχίσει να υπάρχει πλέον οριακά, με σχετικά λίγες διατάξεις που αφορούν το δίκαιο μετασχηματισμού (μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις). Επειδή πλησιάζουμε στην έναρξη εφαρμογής του Ν.4548/2018 (από 1/1/2019), θα πρέπει σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε προς την εναρμόνιση των διατάξεων του νέου νόμου.

 • Έσοδα τεχνικών έργων που προκύπτουν με δικαστική απόφαση

Τα ποσά που θα εισπράξει εργολάβος τεχνικών έργων, με βάση δικαστική απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκαν οι επιμετρήσεις των έργων, αποτελούν ακαθάριστο έσοδο του στη χρήση έκδοσης της απόφασης, ενώ οι δεδουλευμένοι, μέχρι την έκδοση της απόφασης, τόκοι, εισόδημα του από εμπορικές επιχειρήσεις του έτους αυτού και οι λοιποί τόκοι, μέχρι την εξόφλησή τους, όταν καταστούν δεδουλευμένοι.

 • ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 1357/2018 μπορεί να αμφισβητηθεί μέσω ενδικοφανούς προσφυγής η αξία ακινήτου για υπολογισμό ΕΝΦΙΑ, όμως σε αυτή τη περίπτωση ο φορολογούμενος πρέπει να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του. Το αίτημα του, θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που να τεκμηριώνουν την αξία του ακινήτου.

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Απαξιωμένα αγαθά αποτιμώνται στην ρευστοποιήσιμη τιμή

Τα εμπορεύσιμα στοιχεία της επιχειρήσεως αποτιμώνται κατά την απογραφή στην μικρότερη τιμή (είτε είναι η τρέχουσα, είτε η τιμή κτήσεως) σαφώς συνάγεται, ότι αν τα εμπορεύματα των επιχειρήσεων, δι’ ειδικούς πραγματικούς ή οικονομικούς λόγους π.χ. παρελεύσεως του συρμού (μόδας), παλαιότητας, ελαττωματικότητας κ.λπ., υφίστανται σοβαρά μείωση της αξίας τους, η αποτίμηση των κατά την απογραφή, πρέπει να γίνει στην πιθανή τιμή πωλήσεως. Στη περίπτωση όμως αυτή ο επιχειρηματίας φέρει το βάρος της αποδείξεως της απαξίωσης (ΣτΕ 3355/90) και (Απόφαση ΠΟΛ. 1005/2005).

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροαπόψεις- 27/09/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Παρατείνεται και ισχύει μέχρι την 31/12/2018 : «1. Η ωφέλεια Νομικού προσώπου, νομικής οντότητας, καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν.4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δε θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος». Η ρύθμιση αυτή επεκτείνεται, επίσης, και στις οφειλές που υπάγονται στον ν.4469/2017 ( εξωδικαστικός μηχανισμός) .

 • Έκπτωση (δαπάνης) τόκων από δάνεια που λαμβάνει μια επιχείρηση από τρίτους

Οι τόκοι και οι δαπάνες από δάνεια που λαμβάνει μια επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά, διατραπεζικά και ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν, εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Το σχετικό επιτόκιο που λαμβάνεται υπόψη είναι το τελευταίο επίσημα δημοσιευμένο επιτόκιο της πλησιέστερης χρονικής περιόδου πριν την ημερομηνία δανεισμού, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Επομένως, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων το υπερβάλλον ποσό των τόκων που προκύπτει για την επιχείρηση, όταν το επιτόκιο δανεισμού είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο που παρέχουν εταιρείες από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Ειδικά στην περίπτωση δανείων μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων κατά την έννοια των διατάξεων της περ. ζ του άρθρου 2 του ν.4172/2013 και με τη προϋπόθεση ότι αθροιστικά πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 22, εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 50 του ΚΦΕ, περί εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing).

 • Μετασχηματισμοί (διασπάσεις, απορροφήσεις, συγχωνεύσεις εταιρειών) με χρήση αναπτυξιακών νόμων

Για να έχουν εφαρμογή, οι φορολογικές απαλλαγές στις επιχειρήσεις, οι προαναφερθείσες πράξεις που παρέχονται από αναπτυξιακούς νόμους για μετασχηματισμούς, οι εταιρείες πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία και δεν αρκεί η τυπική πλήρωση των προϋποθέσεων του νόμου, αλλά εξετάζονται και οι ουσιαστικοί λόγοι που επιβάλλουν το μετασχηματισμό. Εάν ο φορολογικός έλεγχος αποδείξει ότι υπάρχει φορολογική μεθόδευση και όχι πραγματικός λόγος μετασχηματισμού, τότε επιβάλλεται άρση των φορολογικών απαλλαγών και των λοιπών προνομίων.

 • Κάτοικοι εξωτερικού

Καθημερινά γίνονται βήματα προόδου και οι αποφάσεις οργάνων της Διοίκησης και αποφάσεις δικαστηρίων καθορίζουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται να χαρακτηριστεί κάποιος κάτοικος εξωτερικού. Με την πρόσφατη απόφαση (1445/2018) η ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφάσισε για υπόθεση προσφεύγοντος φορολογούμενου, ότι, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φορολογικός κάτοικος Ελλάδας το πρόσωπο που μόνο κατέχει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ή διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ελληνικές τράπεζες ή συμμετέχει στο κεφάλαιο Ελληνικών εταιρειών ή ακόμη και στη Διοίκηση αυτών, εφόσον προσκομισθούν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι ο φορολογούμενος διαμένει σε μόνιμη και σταθερή βάση στο εξωτερικό

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Δύναται να γίνει μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας μετοχών, με δωρεά – γονική παροχή. Κύριοι των μετοχών καθίστανται οι ψιλοί κύριοι. Η αξία της μετοχής σε περίπτωση μεταβίβασης με χαριστική αιτία προσδιορίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων της εγκυκλίου ΠΟΛ 1055/ 2003.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροαπόψεις- 13/09/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

 • Έκπτωση δαπανών ιατρικών συνεδρίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες ορίζονται τα ακόλουθα. «Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.» Οι δαπάνες ιατρικών συνεδρίων εσωτερικού ή εξωτερικού πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, όμως είναι απαραίτητο αυτές οι δαπάνες να έχουν την έγκριση των συνεδρίων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), αρμόδια αρχή για την έγκριση και τον έλεγχο των δαπανών αυτών, όσον αφορά τη νομιμότητά τους. Σχετική απόφαση ΔΕΔ 907/2017.

 • GDPR και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ο Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπήκε επίσημα στη ζωή μας στις 25/5/2018. Ο ταραχώδης αρχικός ρυθμός, με πλημμύρα ηλεκτρονικών μηνυμάτων συγκατάθεσης, τη διακοπή συστημάτων και την απώλεια διαφημιστικών επαφών, μας οδήγησε στο καλοκαίρι χωρίς κάποια μεγάλη έκρηξη ή σημαντικά νομικά ζητήματα. Πρόκειται για την ηρεμία πριν την καταιγίδα; Ο χρόνος θα δείξει αλλά η διεθνής εμπειρία μας λέει ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, ιδιαίτερα αν μιλάμε για τον κλάδο της φιλοξενίας, των ταξιδιών και της διασκέδασης. Αρκεί μόνο να εξετάσουμε το φάσμα και το πλήθος των προσωπικών δεδομένων -και συχνά ευαίσθητων- που συλλέγουν και αποθηκεύουν τα συστήματα ενός ξενοδοχείου. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι:
• Σύστημα κρατήσεων: Όταν ένας πελάτης κάνει μια κράτηση δωματίου, παρέχει στοιχεία επικοινωνίας όπως, αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση.
• Σύστημα διαχείρισης: Στη διαδικασία εισόδου (check in) ο πελάτης παρέχει στοιχεία ταυτότητας (άρα φωτογραφία του) και στοιχεία πιστωτικής κάρτας
• Προφίλ πελάτη: Το ξενοδοχείο πιθανόν καταγράφει επιπλέον προσωπικά δεδομένα όπως η ηλικία, φύλο, αναπηρίες ή διατροφικές προτιμήσεις.
Επιπλέον, συχνά το ξενοδοχείο χρησιμοποιεί μια ποικιλία από πλατφόρμες αποθήκευσης πληροφοριών (σύστημα CRM), μηχανές κρατήσεων, ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές προωθητικές δράσεις, marketing, cookies κλπ. Όλα τα παραπάνω στοιχεία και πιθανόν και πολύ περισσότερα επειδή είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει οι ξενοδοχειακές μονάδες να εναρμονιστούν με τον Κανονισμό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες.

 • Μητρώο Εμπειρογνωμόνων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Με τον αριθμό πρωτοκόλλου 94004/2018 προβλέπεται η έναρξη μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 11 ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης επιχειρήσεων (ΦΕΚ 62 Α) και ορισμός Μελών αυτού». Μέλη του μητρώου μπορεί να είναι οικονομολόγοι με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία η οποία τεκμηριώνεται με την εγγραφή τους στο οικονομικό επιμελητήριο και λογιστές φοροτεχνικοί Α’ τάξεως. Με νεότερες αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Χρέους που θα εκδίδονται σε μηνιαία βάση, θα συμπληρώνεται ο αριθμός των μελών του Μητρώου σύμφωνα με τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 • ΣτΕ 751/2018 Συμψηφισμός ζημιάς σε περιπτώσεις συγχώνευσης επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 η ζημία που προέκυψε σε μια διαχειριστική περίοδο μπορεί να μεταφερθεί προς συμψηφισμό στα πέντε επόμενα έτη υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση εξακολουθεί να ασκείται από το ίδιο πρόσωπο. Όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 4344/1984, ΣτΕ 846/1984) επί απορρόφησης μιας Ανώνυμης εταιρείας από άλλη, η απορροφώσα δεν μπορεί να μεταφέρει προς συμψηφισμό τη ζημιά της απορροφηθείσας, ενώ αντιθέτως μπορεί να μεταφέρει προς συμψηφισμό δική της ζημιά (της απορροφώσας).

 • Τεχνικό έργο αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα

Ένα τεχνικό έργο μπορεί να εκτελείται στην Ελλάδα από Βουλγάρικη εταιρεία. Εφόσον το έργο δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες δεν υφίσταται σύμφωνα με την Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας – Βουλγαρίας μόνιμη εγκατάσταση και συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα. Η τιμολόγηση θα γίνει απευθείας από τη Βουλγαρία και η φορολόγηση των καθαρών κερδών θα πραγματοποιηθεί εκεί με τον συντελεστή 10%. Εάν ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι μεγαλύτερος των 9 μηνών, υπάρχει υποχρέωση για απόκτηση εγκατάστασης στην Ελλάδα και η φορολόγηση θα γίνει στην Ελλάδα.

 • Απόφαση ΔΕΔ 417/2018:

Για αγορές παγίων υπερκοστολογημένες από Κυπριακή εταιρεία του ίδιου ομίλου, δεν εκπίπτουν οι αναλογούσες αποσβέσεις και επιπλέον τα πρόστιμα υπολογίζονται στις υπερβάλλουσες αποσβέσεις.

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Στην περίπτωση απασχόλησης εργαζόμενου με την ειδικότητα του περιοδεύοντα πωλητή η εταιρεία έχει υποχρέωση να τον ασφαλίσει με τεκμαρτό μισθό, ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών που αποκερδαίνουν από την εργασία τους. Το ειδικό αυτό καθεστώς συνεχίζει να ισχύει και μετά την 12/5/2016, έναρξη διατάξεων του ΕΦΚΑ.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροαπόψεις- 2/08/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

 • Φορολογία αδιανέμητων κερδών μετατρεπόμενης εταιρείας

Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία όταν νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, τα μη διανεμηθέντα κέρδη του νομικού πρόσωπου ή της νομικής οντότητας, κατά περίπτωση, όπως αυτά εμφανίζονται κατά τον χρόνο αλλαγής της κατηγορίας βιβλίων, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με τον συντελεστή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ήτοι 15%). Ο φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους μέχρι το οποίο τα βιβλία τηρούνταν με τη διπλογραφική μέθοδο. Τα πιο πάνω αναφερόμενα ισχύουν και σε περίπτωση μετατροπής AE, ΕΠΕ ή ΙΚΕ σε προσωπική εταιρεία, με αποτέλεσμα να αλλάζει η κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά. Ο φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ολοκλήρωση της μετατροπής. .

 • Εκπίπτει ο αναλογικός φόρος εισοδήματος από τα μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο από συμμετοχή του σε εταιρεία αλλοδαπής ή ημεδαπής (εφόσον δεν εμπίπτει στην απαλλαγή των ενδοομιλικών)

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης: του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9. Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 (απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων), από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη διανομή, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.

 • Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων Στελεχών και εταίρων επιχειρήσεων που συμβάλλονται με το Δημόσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν.4281/2014, σχετικά με τους υπόχρεους σε δήλωση, ορίζεται ότι:

«1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:…
Οι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές των αναφερόμενων στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 280 Α΄) όπως αυτές ισχύουν, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι φορείς ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων έργων ή ανάθεσης και εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων.
Ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί Μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει τα αναφερόμενα στην περίπτωση ια΄ ποσά ανά περίπτωση (εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό)
Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων…»

Οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά το Ν.3213/2003, εκτός από την ετήσια δήλωση, υποβάλουν, στην ίδια προθεσμία, δήλωση οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους. Στην δήλωση αυτή, μεταξύ των άλλων:
• Συμπληρώνεται το σύνολο των Επαγγελματικών δραστηριοτήτων του υπόχρεου
• Δηλώνεται η συμμετοχή του υπόχρεου σε θέσεις Διοίκησης στα νομικά πρόσωπα και στις Νομικές Οντότητες που συμμετέχει
• Δηλώνονται από τον υπόχρεο οποιαδήποτε άλλα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 • Δύναται να αναγνωρισθεί φορολογικά, ζημία από ανείσπρακτο υπόλοιπο πελάτη προηγούμενων χρήσεων εφόσον δεν έχει περάσει η προβλεπόμενη 5ετής δυνατότητα μεταφοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι «1. Εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.»
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1088/24.6.2016, για τη μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη, αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 19 του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013), με τις οικείες κάθε φορά κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτόν. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή η πενταετία ξεκινά από το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό εντός του οποίου προέκυψε η ζημία και όχι από το επόμενο φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική).

 • Σχετικά με την εισφορά 2% των διαδικτυακών διαφημίσεων και την απόδοσή της 

Με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4498/2017 προβλέφθηκε ως κρατικό έσοδο (υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών. Υπόχρεος προς απόδοση της προβλεπόμενης ειδικής εισφοράς είναι ο παραπάνω λήπτης των υπηρεσιών παραγωγής, προβολής και διαφήμισης (ο διαφημιζόμενος). Το ποσό αυτό αποδίδεται στον ΕΔΟΕΑΠ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.
Εν ολίγοις, με την ειδική αυτή εισφορά βαρύνεται κάθε διαφημιστική υπηρεσία, παραγωγής ή δημοσίευσης ή προβολής, κάθε προώθηση πωλήσεων και διάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο), η οποία δεν τιμολογείται από τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της περίπτωσης β΄ της διάταξης αυτής.
Όπως εξηγεί και ο ΕΔΟΕΑΠ με την υπ’αριθμ. 11/2018 εγκύκλιό του, κάθε διαφημιζόμενο ή προβαλλόμενο σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της επιχείρησης που παρέχει σε αυτό το πρόσωπο την υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος δεν είναι στην Ελλάδα, και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών της, θα πρέπει (το φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο) να αποδίδει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ποσοστό 2% επί του ποσού της τιμολογημένης δαπάνης διαφήμισης, προβολής ή προώθησης προϊόντος (προ Φ.Π.Α.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.
Οι υπόχρεοι που δεν υποβάλλουν το 2% όπως ανωτέρω αναφέρεται ή την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφοράς, όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει.
Κάθε υπόχρεος, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκε, θα πρέπει έως 30/9/2018 να υποβάλει αναδρομικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, τις Αναλυτικές Καταστάσεις Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 16/11/2017 έως και 31/8/2018, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που υπήρχε σχετική δαπάνη.

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Ποια είναι τα πρόστιμα που επιβαρύνουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις;

1) Η περίπτωση της εκπρόθεσμης πρώτης υποβολής
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης είναι μηδενικό ή πιστωτικό, τότε η εκπρόθεσμη αυτή φορολογική δήλωση θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο 100 ευρώ του άρθρου 54 του ν.4174/2013.
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης είναι χρεωστικό, τότε η εκπρόθεσμη αυτή φορολογική δήλωση θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο 100 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, 250 ευρώ στα νομικά με απλογραφικά και στις ατομικές επιχειρήσεις, 500 ευρώ στα νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά. Πέραν του προστίμου αυτού, αν η εκκαθάριση είναι χρεωστική, επιβάλλεται προσαύξηση 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης.
2) Η περίπτωση της εκπρόθεσμης τροποποιητικής υποβολής
Αν η τροποποιητική δήλωση είναι πιστωτική τότε επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ εναξαρτήτως κατηγορίας φορολογούμενου.
Αν η τροποποιητική είναι χρεωστική τότε επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις της παραγράφου 1 ως άνω.
Όλα τα παραπάνω πρόστιμα ισχύουν εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου. Σε περίπτωση κοινοποίησης εντολής ελέγχου και μετέπειτα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης εφαρμόζεται η ΠΟΛ 1119/2018.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Φοροαπόψεις- 26/07/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

 • Ισχύουν οι προϋποθέσεις του ν.4172/2013 για έκπτωση δαπάνης προς εξωχώρια εταιρεία ή εταιρεία προνομιακού φορολογικού καθεστώτος και για χρήσεις προ 1/1/2014

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1197/2016, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή (μαχητό τεκμήριο). Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους – μέλους.
Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί κατά τον φορολογικό έλεγχο ότι οι υπόψη συναλλαγές είναι πραγματικές και συνήθεις και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών, εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό την φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτές πραγματικά έχουν λάβει χώρα και ότι έχουν αποφέρει πραγματικό οικονομικό όφελος στην ελεγχόμενη επιχείρηση που πραγματοποίησε τις σχετικές δαπάνες (αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.).
Π.χ. η στοιχειοθέτηση της δαπάνης αποδεικνύεται με:
– Την ύπαρξη εμπορικής συμφωνίας ή σύμβασης έργου που να έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση συμφωνητικών και α) κατάθεση των χρημάτων να έχει γίνει τραπεζικά, β) να έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά και λήψη αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών
– Η αλλοδαπή εταιρεία να έχει πραγματική υπόσταση και να μην είναι επίπλαστη (ύπαρξη έδρας, απασχολούμενο προσωπικό, ενεργό Α.Φ.Μ./VIES, να φορολογείται στην αλλοδαπή χώρα της εγκατάστασής της και να μην είναι απλά φορολογικός της κάτοικος)
– Το να πληροί η δαπάνη της προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και να μην αποτελεί μη εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη του άρθρου 23 του ν.4172/2013
– Τα παραπάνω τεκμήρια έκπτωσης δαπανών ισχύουν αναλογικά και για τα ελεγχόμενα φορολογικά έτη έως 31/12/2013 που εμπίπτουν στον προηγούμενο ΚΦΕ (ν.2238/1994) όπως προκύπτει και από την απόφαση ΣτΕ 1143/2018.

 • Τέσσερα (4) ξεχωριστά πλαίσια ανταλλαγής φορολογικών και οικονομικών πληροφοριών με αλλοδαπά κράτη είναι σε εφαρμογή στην Ελλάδα

Όπως επιβεβαίωσε το έγγραφο ΔΟΣ Γ 1103153 ΕΞ 2018 της ΑΑΔΕ, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών με αλλοδαπές δικαιοδοσίες διέπεται από τις διατάξεις νόμων και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών αποφάσεων.

Συγκεκριμένα:
1. Ευρωπαϊκή Ένωση και υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα
Με τις διατάξεις του πρώτου μέρους του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ Α’ 55) ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η οδηγία 2014/107/ΕΕ (EE L 359 της 16.12.2014) για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ (EE L 64 της 11.3.2011), όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. ΟΟΣΑ και Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (Τραπεζικών και επενδυτικών)
Παράλληλα, με τις διατάξεις του Ν.4428/2016 (ΦΕΚ Α’ 190) κυρώθηκε η Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), βάσει της οποίας η χώρα μας πρόκειται να ανταλλάσσει πληροφορίες σε διμερή βάση με δεκάδες δικαιοδοσίες που έχουν δεσμευθεί για εφαρμογή του Παγκόσμιου Προτύπου του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που προσχώρησαν από το 2014 (χώρες “Early Adopters”) στην Πολυμερή αυτή Συμφωνία.

3. Πρωτόκολλα μεταξύ Ε.Ε. και Τρίτων χωρών (π.χ. Ελβετία, Μονακό κ.α.)
Επίσης, ισχύουν και εφαρμόζονται τα Τροποποιητικά Πρωτόκολλα που έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου ορισμένων τρίτων χωρών, ήτοι της Ελβετίας, της Ανδόρας, του Μονακό, του Λιχτενστάιν και του Αγίου Μαρίνου για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, τα οποία κυρώνονται στην εθνική έννομη τάξη (Ν.4515/2018 (ΦΕΚ Α’ 18) και Ν.4516/2018 (ΦΕΚ Α’ 19)).

4. Η.Π.Α. και φορολογική συμμόρφωση λογαριασμών αλλοδαπής (FATCA)
Τέλος, με τις διατάξεις του Ν.4493/2017 (ΦΕΚ Α’ 164) κυρώθηκε η Συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για τη Βελτίωση της Διεθνούς Φορολογικής Συμμόρφωσης και την Εφαρμογή της νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης λογαριασμών της αλλοδαπής (Νόμος FATCA- Foreign Account Tax Compliance Act).

 • Αυτόματη απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν πρόστιμα στο Δημόσιο

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, οίκοθεν, εφόσον έχει στη διάθεση της, κατ΄ ελάχιστον:
α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, ημερομηνία γέννησης, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του. Κατ’ εξαίρεση, εάν η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης αλλοδαπού προσώπου δεν είναι διαθέσιμη κατά το χρόνο απόδοσης του Α.Φ.Μ., απαιτείται η χώρα υπηκοότητας του και
β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, την επωνυμία και την έδρα του.
Οι εισπράξεις οι οποίες σκοπεύεται να καλυφθούν από την οίκοθεν αυτή απόδοση Α.Φ.Μ. αφορούν:
i. βεβαίωση ή και είσπραξη απαιτήσεων κατά φορολογούμενου ή προσώπου που δεν τυγχάνει φορολογούμενος κατά τη διαδικασία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.-ν. 4174/2013, Α΄ 170) ή του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
ii. στο πλαίσιο διαχείρισης του συστήματος Μ.Ο.S.S.(τομέας τηλεπικοινωνιών), ως εξής:
i)για τη βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων από μη εγκατεστημένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α. και τους υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι σε ανάλογο των άρθρων 47β, 47γ ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους.
ii)για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο, δηλ. σε μη εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α. και εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. Α του άρθρου 9 της απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1156/16.7.2015 (Β΄ 1672), καθώς και σε υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι σε ανάλογο των άρθρων 47β, 47γ ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους και εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. Β του άρθρου 9 της ίδιας απόφασης.

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Εκκαθάριση νομικού προσώπου που διαρκεί πάνω από ένα έτος. Ποιες υποχρεώσεις υπάρχουν;

Σε περίπτωση που η εκκαθάριση διαρκέσει πλέον του έτους οι εκκαθαριστές υποβάλουν ενδιάμεσους ισολογισμούς κάθε έτος καθώς και πρακτικό Γ.Σ με έκθεση των εκκαθαριστών στην οποία αναγράφονται τα αίτια μη ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης. Το φορολογικό έτος των υπό εκκαθάριση εταιρειών αρχίζει την ημέρα που μπήκαν πρώτη φορά σε εκκαθάριση και όχι απαραίτητα 1/1 με 31/12.

Επιπρόσθετα, υπάρχει υποχρέωση υποβολής προσωρινής δήλωσης εισοδήματος. Σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ.1060/19.3.2015 με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του Ν.4172/2013», μεταξύ των άλλων ορίζεται και ότι:

«Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή και σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (ήτοι, πέραν των δώδεκα μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσόμενης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.»

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη