Φοροαπόψεις- 31/10/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Οι αλλαγές του νέου νόμου για τις συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη ΑΕ

Ο νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών επέφερε μεταξύ άλλων αλλαγές και στον τρόπο που συμβάλλεται η Ανώνυμη Εταιρεία με συνδεδεμένα μέρη, δηλαδή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα παραπάνω πρόσωπα. Συγκριτικά με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, οι σημαντικές αλλαγές του νέου νόμου είναι οι εξής:

  1. Τη συναλλαγή μπορεί να εγκρίνει και το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ με βάση τον προηγούμενο νόμο την εξουσία αυτή είχε μόνο η Γενική Συνέλευση.
  2. Στον νέο νόμο γίνεται ενιαία αντιμετώπιση όλων των συμβάσεων, ενώ στον προηγούμενο νόμο υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση των δανείων και πιστώσεων (απόλυτη ακυρότητα) σε σχέση με τις υπόλοιπες συμβάσεις (ειδική άδεια Γ.Σ.).
  3. Στον νέο νόμο προβλέπεται ότι στις εισηγμένες ΑΕ πρέπει να συντάσσεται έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου προς την εταιρεία τρίτου μέρους για την αξιολόγηση της συναλλαγής, υποχρέωση που δεν υπήρχε στο προγενέστερο καθεστώς.

Εφιστούμε την προσοχή στα παραπάνω σημεία, καθώς στα πλαίσια της εναρμόνισης των καταστατικών των ΑΕ με τον νέο νόμο, το άρθρο του καταστατικού που προβλέπει τα περί συμβάσεων με συνδεμένα μέρη θα πρέπει να τύχει προσαρμογής, με βάση τα ισχύοντα.

 

Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών καυσίμων

Με την ΠΟΛ.1003/2014 παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 περί των ΕΛΠ και διευκρινίστηκε ότι εξαιρετικά, στα στοιχεία που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων για χονδρικές πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ δύναται να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς, αντί των στοιχείων του πελάτη (Α.Φ.Μ., πλήρη επωνυμία και πλήρη διεύθυνση). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συσχέτιση του εκδιδόμενου παραστατικού με την αγοράζουσα οντότητα και τα απαιτούμενα στοιχεία του τιμολογίου. Ο αριθμός κυκλοφορίας δύναται να αναγράφεται χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη, εάν δεν εκτυπώνεται από το μηχανισμό έκδοσης παραστατικών πώλησης.

Με την υπ’ αριθ. 1790/2019 απόφαση ΔΕΔ κρίθηκε ότι ορθώς απορρίφθηκαν οι δαπάνες στις οποίες δεν αναγράφονταν ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης και της επωνυμίας ή ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, λόγω αδυναμίας συσχέτισης των υπό κρίση συναλλαγών με τη δραστηριότητα του προσφεύγοντα και τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η παραγωγικότητά τους.

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως διευκρινίστηκε με το υπ’ αριθ. ΔΕΛΖ 1126959 ΕΞ 2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ για τις διενεργούμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων του άρθρου 1 της Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1195/2018, από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες, εφόσον τα καύσιμα αυτά θεωρούνται μη εμπορεύσιμα για τον αγοραστή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 100 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά συναλλαγή, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται απλοποιημένο τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1Ο του ν. 4308/2014, ενώ επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών.

 

Έκπτωση δαπανών από τον μισθωτή για την ανέγερση κτίσματος σε ακίνητο τρίτου

Αναφορικά με την έκπτωση δαπανών από τον μισθωτή για την ανέγερση κτίσματος σε ακίνητο τρίτου, στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή, ο μισθωτής, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4172/2013, τις δαπάνες που πραγματοποίησε για την ανέγερση του ακινήτου, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις περί έκπτωσης δαπανών.

Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν ισόποσα επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης, καθότι η ωφέλεια από τη χρήση του μισθίου εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη. Δεδομένου ότι οι δαπάνες για την πραγματοποίηση βελτιώσεων ή επεκτάσεων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις δαπάνες ανέγερσης κτίσματος, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις δαπάνες αυτές (βελτιώσεων και επεκτάσεων).

 

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital.gr.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Πότε οφείλεται ΦΣΚ επί μετοχών υπέρ το άρτιον;
Δεν οφείλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον.
Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατάτον χρόνο της κεφαλαιοποίησης της διαφοράς  αυτής.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print