Φοροαπόψεις- 30/01/2020

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Ευθύνη διοικητικών στελεχών ΑΕ για την πληρωμή Φ.Π.Α.

→ Στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. καταλογίζεται σε βάρος ανώνυμης εταιρείας κατόπιν εξωλογιστικού προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων της (φορολογητέων εκροών) η προσωπική και εις ολόκληρον ευθύνη (του διευθύνοντος συμβούλου, διαχειριστή κλπ.) με το νομικό πρόσωπο για τις οφειλές αυτού, που προέκυψαν από Φ.Π.Α κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, εκτείνεται σε όλους, όσοι διετέλεσαν διοικούντες του νομικού προσώπου κατά τη διαχειριστική περίοδο, που γεννήθηκε η υποχρέωση απόδοσης του Φ.Π.Α. προς το Δημόσιο.

Τούτο δε, ακόμα και αν τα ευθυνόμενα πρόσωπα άσκησαν καθήκοντα για τμήμα μόνο της περιόδου αυτής, διότι στην περίπτωση αυτή η οφειλή αφορά σε όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, η οποία είναι ενιαία και δεν μπορεί να κατατμηθεί σε επί μέρους χρονικά διαστήματα (πρβλ. ΣτΕ 3153/2001).

→ Αντιθέτως, επί λογιστικού προσδιορισμού, όπου, λόγω της ύπαρξης των βιβλίων και στοιχείων, διαπιστώνεται αν χρεώθηκε και αν αποδόθηκε ο φόρος, μπορεί να γίνει κατανομή της ευθύνης των προσώπων αυτών ως προς τους παρακρατούμενους φόρους (βλ. απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 13445/2019).

 

Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα με απόφαση Προϊσταμένου ΔΟΥ

Με τον νέο φορολογικό νόμο (ν. 4646/2019) τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και εισήχθη προαιρετικό καθεστώς αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα. Με αίτηση που υποβάλλει ο υποκείμενος (στο ΦΠΑ), δηλαδή η επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι 31.12.2022 η εφαρμογή του ΦΠΑ στα «νεόδμητα ακίνητα» κατά την έννοια των παρ. 1 και 2α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της αναστολής είναι να υποβάλει η επιχείρηση κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα. Στα «αδιάθετα ακίνητα» δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά στα οποία έχει γίνει χρήση (π.χ. μίσθωση), διότι σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται ότι έχει γίνει αυτοπαράδοση.
Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι έως 12.6.2020 και για τις άδειες που εκδίδονται εφεξής η προθεσμία είναι 6 μήνες από την έκδοσή τους.
Η αναστολή χορηγείται μόνο για τις άδειες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση και δεν καταλαμβάνονται άδειες που εκδίδονται μεταγενέστερα.
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση με οποιαδήποτε δραστηριότητα, π.χ. εμπορική, παροχής υπηρεσιών κλπ., που κατασκευάζει ακίνητο με σκοπό να το εκμεταλλευτεί με τρόπο άλλον εκτός της πώλησης (π.χ. μίσθωση, χρησιμοποίηση ως έδρα ή υποκατάστημα, τουριστικό κατάλυμα κλπ.) αλλά τελικώς το πωλεί χωρίς προηγουμένως να έχει χρησιμοποιηθεί, οφείλει για την πράξη αυτή (παράδοση του ακινήτου) ΦΠΑ και έχει όλες τις υποχρεώσεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.

 

Νέες οδηγίες από την Διοίκηση για τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Α.1008/2020 Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με βάση την οποία δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 27 ν. 4174/2013). Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκε ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου της αρχής των αναλογιών και της μεθόδου σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι πρόσφατα είχαν δοθεί οδηγίες για την εφαρμογή μόνο τριών από τις πέντε έμμεσες τεχνικές ελέγχου (ΠΟΛ ΠΟΛ.1270/24.12.2013). Ωστόσο, οι Φορολογικές Αρχές κατά τη διενέργεια ελέγχων προέβαιναν στην εφαρμογή και των άλλων δύο μεθόδων για τις οποίες δεν είχε ακόμη εκδοθεί η εφαρμοστική εγκύκλιος, όπως απαιτείται από το άρθρο 27 του ν. 4174/2013. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι η εκ των υστέρων έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου δεν θεραπεύει την ακυρότητα των καταλογισμών που έχουν ήδη επιβληθεί μετά από εφαρμογή των δύο αυτών μεθόδων για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί η διευκρινιστική εγκύκλιος.

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital.gr.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Οι γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ δεν δεσμεύουν τη Διοίκηση, εκτός αν γίνουν δεκτές με έκδοση διοικητικής πράξης οπότε τα αρμόδια διοικητικά όργανα οφείλουν να ενεργήσουν σε συμφωνία προς αυτές.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print