Φοροαπόψεις- 29/11/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

  • Προϋποθέσεις λήψης μέτρων διασφάλισης του δημοσίου κατά προέδρου, αντιπροέδρου κ.λπ. του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας σε περίπτωση παράβασης 

Σύμφωνα την υπ’ αριθ. 546/2018 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή κατά την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, μπορούν να επιβληθούν τα μέτρα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ίδιου (μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου) σωρευτικά στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία από την τέλεση της ως άνω παραβάσεως και μέχρι την επιβολή των μέτρων είχαν μια από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στην παρ. 6 του άρθρου 46 του εν λόγω Κώδικα και στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1282/30.12.2013 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή είχαν την ιδιότητα του προέδρου, αντιπροέδρου κλπ. του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά ήταν, κατά τον κρίσιμο χρόνο, εντεταλμένα στην διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρείας, είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση (βλ. ad hoc ΣτΕ 2326/2017).

 

  • Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας: Από την 1.1.2019 θα γίνεται καταρχήν από ορκωτό ελεγκτή (αντί του Δ.Σ., όπως ισχύει σήμερα)

Όπως προβλέπει το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 που θα ισχύσει από την 1.1.2019, η πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας θα γίνεται κατ’ αρχήν από ορκωτό ελεγκτή (αντί του ΔΣ, όπως ισχύει σήμερα), χωρίς διοικητικό έλεγχο της καταβολής. Με βάση τον νέο νόμο και σε αντίθεση με το προϊσχύον καθεστώς επί εισφορών σε χρήμα η πιστοποίηση πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα.

 

  • Δεν προβλέπεται η τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε άλλη γλώσσα και σε διαφορετικό νόμισμα από το Ευρώ

Όπως επιβεβαίωσε και το ΣΛΟΤ στην υπ’ αριθ. 2316/20.11.2018 γνωμάτευσή του κατόπιν τεθέντος ερωτήματος «από τις ανωτέρω διατάξεις του Νόμου παρέχεται η δυνατότητα της σύνταξης μόνο των λογιστικών στοιχείων (παραστατικά) σε ξένη γλώσσα και σε διαφορετικό από το Ευρώ νόμισμα και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 17 του άρθρου 5 του Ν.4308/2014 , ενώ δεν προβλέπεται η τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε άλλη γλώσσα και σε διαφορετικό νόμισμα από το Ευρώ. Σε ότι αφορά την Φορολογική βάση καταχώρισης των συναλλαγών, της οποίας η τήρηση είναι υποχρεωτική (Παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Ν.4308/2014), είναι προφανές ότι δεν παρέχεται άλλη δυνατότητα πλην της τηρήσεώς της στην Ελληνική γλώσσα και σε Ευρώ».

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Η προβλεπόμενη από τον ΑΝ 539/1945 ετήσια (κανονική) άδεια πρέπει να χορηγείται στον μισθωτό οπωσδήποτε μέσα στο έτος στο οποίο αφορά και δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία μεταξύ του τελευταίου και του εργοδότη, η μεταφορά αυτής εν όλω ή εν μέρει στο επόμενο ή σε μεθεπόμενα έτη. Η συμφωνία αυτή, κατά τα άρθρα 174 και 180 του Αστικού Κώδικα, είναι ανίσχυρη (άκυρη) (ΑΠ 1234/2003, ΑΠ 1180/2017).

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

image_print