Φοροαπόψεις- 29/8/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Άτυπο δάνειο μεταξύ ιδιωτών – Μη επιβολή τέλους χαρτοσήμου

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας (βλ. «Νέα προσέγγιση για τα τέλη χαρτοσήμου άτυπου δανείου από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών») είχαμε αναδείξει, με αφορμή μία απόφαση ΔΕΔ, την αντιφατικότητα που παρουσίαζαν κάποιες αποφάσεις ΔΕΔ, ως προς το τι συνιστά άτυπο δάνειο μεταξύ ιδιωτών και πότε επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου στον ιδιωτικό δανεισμό.
Με πρόσφατη απόφασή της η ΔΕΔ (υπ’ αριθ. 1683/2019) κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας δεκτή την ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή ιδιώτη, με το σκεπτικό ότι δεν καταλογίζονται τέλη χαρτοσήμου σε άτυπο δάνειο μεταξύ ιδιωτών. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζουμε ότι προϋπόθεση για την υπαγωγή των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου είναι οι συμβάσεις αυτές να καταρτίζονται εγγράφως, ενώ αν μία σύμβαση δεν καταρτίστηκε εγγράφως δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου. Στην περίπτωση αυτή, σε τέλος χαρτοσήμου και ειδικότερα σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου θα υπαγόταν κατά ρητή διάταξη του νόμου (άρθ. 13 παρ. 1β Κ.Ν.Τ.Χ.) η εκδιδόμενη απόδειξη εξόφλησης αυτής. Συνεπώς, το άτυπο δάνειο, δηλαδή το δάνειο που δεν έχει καταρτισθεί ή δεν εξοφλείται βάσει εγγράφων δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου.

 

Χαρτόσημο σε δοσοληπτικό λογαριασμό

Σε περίπτωση δανεισμού από λογαριασμό μίας εταιρείας (δανείστρια), εφόσον ο δανειζόμενος τυγχάνει μέτοχος της εταιρείας, το χορηγηθέν δάνειο βάσει των εγγραφών στα βιβλία συνιστά δοσοληπτικό λογαριασμό και όχι δανειακή σύμβαση και στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1% (ταμειακής διευκόλυνσης) πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. της 28/7/1931 (ΚΝΤΧ) και όχι το χαρτόσημο των άρθρων 14 και 15 του Ν. 4755/1930 (2% πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) (βλ. και υπ’ αριθ. 1683/2019 απόφαση ΔΕΔ).

 

Συναλλαγές μέσω λογαριασμού τρίτου

Επειδή πολλές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής συγχέουν τις συναλλαγές που αφορούν την εταιρεία με τους ατομικούς λογαριασμούς μελών της εταιρείας συμβαίνει συχνά (και παλιότερα ακόμη εντονότερα) να χρησιμοποιείται ο ατομικός λογαριασμός αυτών των προσώπων για συναλλαγές που αφορούν την εταιρεία (πληρωμές αλλά και εισπράξεις π.χ. εξόφληση από πελάτη τιμολογίου σε προσωπικό λογαριασμό εταίρου αντί για τον λογαριασμό της εταιρείας).
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι εύλογο, δεν υπάρχει προσαύξηση της περιουσίας του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου από άγνωστη αιτία, εφόσον προκύπτει και αποδεικνύεται ότι το εν λόγω πιστωθέν ποσό αφορά συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του νομικού προσώπου, στο οποίο το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει (βλ. ΠΟΛ 1175/16-11-2017).
Μάλιστα, έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις Δ.Ε.Δ., όπου στις περιπτώσεις αυτές δεν καταλογίζουν στον ελεγχόμενο ούτε τέλη χαρτοσήμου (λόγω δανείου ή ταμειακής διευκόλυνσης).

Πότε υπάγεται σε ΦΠΑ εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτου

Το εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτου θεωρείται για την υπεκμισθώτρια εταιρεία εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47 ΚΦΕ).
Σε περίπτωση που το ακίνητο διαθέτει εξοπλισμό, κατά την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γης ή ακινήτου μαζί με τα έπιπλα ή τα μηχανήματά του (εξοπλισμός), υπολογίζεται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία και το εισόδημα που προκύπτει και από την εκμίσθωση των επίπλων ή μηχανημάτων (ΠΟΛ 1069/2015).
Η υπεκμίσθωση ακινήτου με τον εξοπλισμό επιχείρησης έχει ΦΠΑ, ανεξάρτητα από τον μισθωτή.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι η μίσθωση επαγγελματικής στέγης (ανεξαρτήτως εξοπλισμού ή επίπλωσης) μπορεί σε κάθε περίπτωση κατ’ επιλογή να υπαχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ.

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital.gr.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Η φορολογική μεταχείριση των πρόσθετων αποδοχών που συνεκκαθαρίζεται με τις τακτικές αποδοχές της ιδίας περιόδου, ανεξάρτητα αν το ύψος αυτών δεν είναι σταθερό καθώς ενδεχομένως να εξαρτάται διάφορους από παράγοντες (π.χ. bonus παραγωγικότητας), διενεργείται παρακράτηση φόρου με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ. Αντίθετα, αν οι πρόσθετες αμοιβές δεν συνεκκαθαρίζονται με την τακτική μισθοδοσία, διενεργείται παρακράτηση φόρου 20%, χωρίς βέβαια να επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print