Φοροαπόψεις- 28/3/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Μετατροπή υποκαταστήματος σε θυγατρική εταιρεία θεωρείται απόσχιση κλάδου

Στα πλαίσια του νέου νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (ν. 4601/2019) η μετατροπή υποκαταστήματος σε νεοσυσταθείσα εταιρεία που αποτελεί θυγατρική της εισφέρουσας εταιρείας κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) συνιστά περίπτωση απόσχισης κλάδου κατά το άρθρο 57 του ν. 4601/2019 και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, ιδίως, όσον αφορά το επιτρεπτό, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά της (βλ. και ΑΑΔΕ/Ε2048/21.3.2019).

Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ε.Π.Ε./Α.Ε.

Η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΕΠΕ/ΑΕ κ.λπ. αποτελεί κατ’ ουσίαν σύσταση νέου νομικού προσώπου με εισφορά σε είδος και όχι μετατροπή κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 118-133 του νέου νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (ν. 4601/2019). Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων (ν.δ. 1297/1972, ν. 2166/1993 κ.λπ.) (βλ. και ΑΑΔΕ/Ε2048/21.3.2019).

Παράρτημα αλλοδαπής δικηγορικής εταιρίας – Φορολογία εισοδήματος

Τα παραρτήματα αλλοδαπών δικηγορικών εταιρειών (εγκατεστημένων σε χώρα της Ε.Ε.) που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα υπόκεινται σε φορολόγηση με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των ημεδαπών δικηγορικών εταιρειών. Τα παραρτήματα αυτά δεν θεωρούνται υποκαταστήματα αλλοδαπής, αντιθέτως αποκτούν νομική προσωπικότητα και δεν υπέχουν την υποχρέωση να αποδώσουν φόρο μερισμάτων, κατά το άρθρο 54 του Κ.Φ.Ε. (ΔΠΠειρ 808/2018).

Σύμβαση δανείου αλλοδαπής – Πότε οφείλονται τέλη χαρτοσήμου

Εάν η σύμβαση του δανείου καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή, αυτή υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου στην Ελλάδα μόνο εφόσον η εν λόγω δανειακή σύμβαση έχει υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα. Και υποχρέωση δε εκτελεστέα στην Ελλάδα υπάρχει όταν η καταβολή των χρημάτων (δηλαδή του προϊόντος του δανείου) στον οφειλέτη, εκ μέρους του δανειστή, έγινε στην Ελλάδα. Εφόσον το προϊόν του δανείου δεν μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, αλλά η καταβολή του έγινε στην αλλοδαπή, δεν καταλογίζονται τέλη χαρτοσήμου (ΔΕΔ 743/2019).

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου – Πότε αρχίζει η προθεσμία για τη δήλωση

Στην περίπτωση της αύξησης κεφαλαίου A.E. που γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (καταστατικής ή συνήθους) χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου είναι το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο καταχωρείται η απόφαση αυτής για αύξηση του κεφαλαίου. H δήλωση για την καταβολή του φόρου υποβάλλεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του κατά του ανωτέρω πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης και πάντως πριν από τη δημοσίευση αυτού (ΠΟΛ.217/1987).

 

Συνήθη Ερωτήματα

Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, περιλαμβανόμενων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, οι κατά το χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου κατά τα 3 έτη προ της λύσης.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print