Φοροαπόψεις- 28/2/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Εισόδημα σε είδος από εκμισθωμένο ακίνητο

Όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1069/23.3.2015 εγκύκλιο, στην έννοια του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και το εισόδημα σε είδος που αποκτά ο κύριος, επικαρπωτής, κ.λπ. εκμισθούμενου ακινήτου, χωρίς καταβολή μισθώματος σε χρήμα βάσει όρου της σύμβασης μίσθωσης ή προφορικής συμφωνίας. Όταν δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία για ανταλλαγή μέρους του μισθώματος με βελτιώσεις, επεκτάσεις οικοδομών, με την ίδια ως άνω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία λογίζεται τόσο το συμφωνηθέν χρηματικό μίσθωμα όσο και το κόστος των βελτιώσεων, επεκτάσεων. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης μίσθωσης, το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού των δαπανών που έχει καταβληθεί για τη βελτίωση ή επέκταση που απομένει προς κατανομή θα δηλωθεί εφάπαξ ως εισόδημα από ακίνητα στο φορολογικό έτος που επήλθε η λύση.

Τρόπος μεταβίβασης επιχείρησης-εταιρείας ανάλογα με το είδος αυτής

Επιχείρηση είναι το σύνολο των πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγαθών ή πραγματικών καταστάσεων (όπως είναι η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, το σήμα, η καλή πορεία της επιχείρησης κλπ) τα οποία οργανώθηκαν σε οικονομική ενότητα από τον επιχειρηματία και η οποία μπορεί να λειτουργεί είτε υπό τη μορφή της ατομικής επιχείρησης είτε υπό εταιρική μορφή.
Ανάλογα, με το είδος της επιχείρησης, καθορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μεταβιβασθεί. Συγκεκριμένα:
– Η ατομική επιχείρηση επί της ουσίας δεν μεταβιβάζεται ως επιχείρηση αλλά μεταβιβάζονται με σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό, τιμολόγιο) τα περιουσιακά στοιχεία (υλικά αλλά και άυλα, π.χ. η επωνυμία, η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, το σήμα, τα εμπορεύματα, τα πάγια και βεβαίως οι υποχρεώσεις)
Αντιθέτως, για την μεταβίβαση εταιρειών γίνεται ουσιαστικά αλλαγή προσώπων, αλλά η εταιρεία παραμένει η ίδια. Συγκεκριμένα:
– Για τη μεταβίβαση εταιρικής μερίδας προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) απαιτείται η τροποποίηση του Καταστατικού με ιδιωτικό έγγραφο και η συναίνεση των εταίρων.
– Για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων. (άρθρο 28 ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4541/2018).
– Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ, εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης (άρθρο 84 ν. 4072/2012)
– Η μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (παράδοση των μετοχών και καταβολή τιμήματος) και με εγγραφή στο σχετικό βιβλίο μετόχων (άρθρο 41 ν. 4548/2018)
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο υπολογισμού του φόρου που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης με βάση το άρθρο 42 ν. 4172/2013 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις σχετικώς εκδοθείσες ΠΟΛ.

Τι ισχύει για τα πρόστιμα μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων

Όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1252/20.11.2015, μετά την κατάργηση της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (πρόστιμα μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων) με τον ν. 4337/2015 (έναρξη ισχύος 17.10.2015), για τις παραβάσεις της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων που διαπράχθηκαν από τις 17.10.2015 και μετά δεν επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα. Οι περιπτώσεις αυτές πλέον αντιμετωπίζονται ως μια ενιαία παράβαση, μαζί με τις λοιπές περιπτώσεις που διαπιστώνονται στα πλαίσια του ιδίου ελέγχου, ανεξάρτητα από το είδος και το πλήθος των παραβάσεων και εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54.
Αντίθετα, τα πρόστιμα μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων επιβάλλονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως και 16.10.2015, ανεξάρτητα από τον χρόνο διαπίστωσής τους. Για αντίστοιχες παραβάσεις προγενέστερες της έναρξης ισχύος του ΚΦΔ εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (αυτοτελές πρόστιμο το 50% του αναλογούντος Φ.Π.Α.)

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Δεν δικαιολογείται ως εκπιπτόμενη δαπάνη για μια επιχείρηση η παραχώρηση χρήσης οχήματος σε εξωτερικό συνεργάτη της ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο.

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

image_print