Φοροαπόψεις- 26/04/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

  • Ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και αποδέσμευση κατασχεμένων λογαριασμών οφειλετών σε ρύθμιση.

Είναι γνωστό πως έχει καταργηθεί η υποχρέωση θεώρησης του δελτίου αποστολής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ζητήματα ελέγχου στα μεταφερόμενα προϊόντα. Στα προβλήματα αυτά είχαμε αναφερθεί στο άρθρο μας «Απέκτησαν οι Έλληνες φορολογική συνείδηση;», με το οποίο σχολιάζαμε τις αλλαγές αυτές που επέφεραν οι νόμοι 4172/2013 και 4174/2013 με την παράλληλη κατάργηση του Κ.Β.Σ.. Σύμφωνα με εξαγγελίες της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα του Διοικητή της κου Πιτσιλή, άμεση προτεραιότητα της ΑΑΔΕ είναι η υποχρεωτική καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής ώστε όλες οι μεταφορές εντός της χώρας να καταγράφονται εκ των προτέρων σε ένα σύστημα της ΑΑΔΕ πριν πραγματοποιηθούν.

Ένα επιπλέον θέμα που έθιξε ο κύριος Πιτσιλής και το οποίο αφορά σημαντικό κομμάτι των υπό καθεστώς ρύθμισης φορολογουμένων, είναι η διασύνδεση της αποπληρωμής ρύθμισης με την αποδέσμευση κατασχεμένων λογαριασμών. Εξετάζεται από την ΑΑΔΕ σε συνδυασμό με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να δημιουργηθεί ένα καθεστώς με το οποίο όσοι είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις τους να μπορούν να έχουν μια μερική αποδέσμευση των λογαριασμών τους, για όσο είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις αυτές, και μια προοδευτική αποδέσμευση, όσο την τηρούν [τη ρύθμιση], αλλά και κάποια στιγμή να επέρχεται εξάλειψη των μέτρων εφόσον η συνέπεια αποδεικνύεται σταθερή.

Η πρόθεση μεν φαίνεται καλή και η λογική πίσω της ορθή, δεδομένου ότι η ανάγκη των επαγγελματιών να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους είναι αναντίρρητη, όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι για να έχει ένα τέτοιο μέτρο αποτέλεσμα που να εξασφαλίζει την τήρηση μιας ρύθμισης και την σταθερή αποπληρωμή της, θα πρέπει οι διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης οφειλών να το αντανακλούν. Όσο οι δυνατότητες ρύθμισης που είναι διαθέσιμες περιορίζονται κατά συντριπτική πλειονότητα στις 12 δόσεις, τότε για κάποιον οφειλέτη με χρέη είναι εξαιρετικά δύσκολο να τηρεί απαρέγκλιτα την αποπληρωμή του και παράλληλα να διαθέτει επαρκή ρευστότητα. Είναι αρκετά πιθανόν η ανωτέρω ρύθμιση να στοχεύει κυρίως τους διακανονισμούς του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών που επεκτείνονται σε έως και 120 δόσεις για τις οφειλές προς Δημόσιο.

  • Πλήθος εντολών φορολογικού ελέγχου και προσκλήσεων παροχής πληροφοριών αναμένονται ως τις 8 Μαΐου 2018

Μέχρι τις 8 Μαΐου 2018 πρέπει να κοινοποιηθούν όλες οι υφιστάμενες εκκρεμείς εντολές φορολογικού ελέγχου (ή προσκλήσεις παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο εκκρεμών εντολών) που δεν έχουν κοινοποιηθεί έως τώρα. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλες οι εντολές ελέγχου πρέπει να κοινοποιούνται στον φορολογούμενο υποχρεωτικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους. Δυστυχώς στις εντολές ελέγχου αυτές θα περιλαμβάνονται και πληροφοριακά δελτία του ΣΔΟΕ τα οποία επειδή ήταν για χρόνια σε αναμονή, πιθανόν να έχουν παραγραφεί.

  • Δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης κατά τη διάρκεια ελέγχου και μείωση προστίμου σε περίπτωση άμεσης εξόφλησης οφειλών

Τροποποιητικές δηλώσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και μετά την κοινοποίηση της σχετικής εντολής ελέγχου, αλλά πάντα πριν από την έκδοση της πράξης προσωρινού προσδιορισμού του φόρου. Εφόσον από μια τέτοια (εκπρόθεσμη) φορολογική δήλωση προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, επιβάλλονται επί του ποσού αυτού τα βαρύτερα πρόστιμα, αυτά που θα επιβάλλονταν έπειτα από φορολογικό έλεγχο, αντί του προστίμου της εκπρόθεσμης δήλωσης. Τέτοια δήλωση δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί με επιφύλαξη. Με την έκδοση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, παύει η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Προβλέπεται μείωση προστίμου κατά 40% σε περίπτωση άμεσης εξόφλησης οφειλής που προκύπτει από τον προσδιορισμό φόρου έπειτα από φορολογικό έλεγχο, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για την πληρωμή οφειλών που σχετίζονται με παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών.

Συνεπώς, η έκπτωση του 40% επί του προστίμου εφαρμόζεται και στην άμεση εξόφληση οφειλής που προκύπτει κατόπιν τροποποιητικής δήλωσης η οποία υπεβλήθη μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου.

  • Ηλεκτρονικά η ενδικοφανής προσφυγή από 9/5/2018

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, από τις 9/5/2018 ξεκινά πιλοτικά η παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, καθώς και παρακολούθησης της πορείας τους, για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις ΔΟΥ: α) Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών, β) Χολαργού, γ) Ψυχικού, δ) Αμπελοκήπων και ε) Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

Στη φάση αυτή, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής παρέχεται εναλλακτικά με τον έντυπο τρόπο υποβολής, που προβλέπεται στην ΠΟΛ.1064/2017 απόφαση.

Σε διάστημα 6 μηνών από τις 9/5/2018, πάντα σύμφωνα με τις δηλώσεις ΑΑΔΕ, η ευχέρεια ηλεκτρονικής υποβολής θα παρασχεθεί σταδιακά για πράξεις, που έχουν εκδοθεί από τις υπόλοιπες ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα.

Στόχος είναι μέσα από την πιλοτική αυτή εφαρμογή, σταδιακά η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής να καταστεί η μοναδική διαθέσιμη διαδικασία υποβολής ενώπιον της ΔΕΔ.

  • Από τα εισοδήματα του 2018 θα ισχύει αυτόματα ο ξεχωριστός υπολογισμός για τους συζύγους.

Σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 330/2018 Απόφαση του Β΄ Τμήματος), με την οποία κρίθηκε ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους συζύγους να υποβάλει ο καθένας ξεχωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ατομικά του εισοδήματα και συνακόλουθα να βεβαιώνεται χωριστά ο φόρος ή απαίτηση για επιστροφή φόρου, η ΑΑΔΕ προετοιμάζει συνολική ρύθμιση, με βάση την οποία:

  • σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των δυο συζύγων το επιθυμεί, θα μπορεί να υποβάλει χωριστή δήλωση φόρου εισοδήματος, με χωριστό υπολογισμό των στοιχείων εισοδήματος, δαπανών και τεκμηρίων και χωριστή βεβαίωση του φόρου ή της απαίτησης για επιστροφή.
  • εφόσον δεν δηλωθεί η βούληση υποβολής χωριστής δήλωσης από κανέναν εκ των δυο συζύγων, θα υποβάλλεται κοινή δήλωση με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή, δεδομένης της ήδη θεσμοθετημένης ξεχωριστής εκκαθάρισης των εισοδημάτων των συζύγων, εξετάζεται η δυνατότητα η υποβολή της κοινής δήλωσης να οδηγεί εξ ορισμού σε ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου ή της απαίτησης για επιστροφή.

Επισημαίνεται για τις τρέχουσες δηλώσεις φορολογικού έτους 2017 εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα για ξεχωριστή βεβαίωση φόρου ή επιστροφή φόρου (χωρίς συμψηφισμούς χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου μεταξύ των συζύγων), όπως ίσχυσε και στα παλαιότερα φορολογικά έτη, κατόπιν αιτήσεως των φορολογουμένων για διαχωρισμό οφειλής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  • Δυνατότητα πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών με κάρτα απευθείας μέσω Taxis

Τέθηκε σε εφαρμογή ο μηχανισμός για όσους εισέρχονται στην εφαρμογή taxisnet της ΑΑΔΕ να προχωρούν απευθείας στην πληρωμή των οφειλών τους με χρέωση της τραπεζικής κάρτας τους. Η δυνατότητα αυτή είχε δοθεί με την ΠΟΛ 1071/2018. Οι πληρωμές αυτές καλύπτουν τόσο τις ρυθμισμένες όσο και τις εκτός ρύθμισης περιπτώσεις και μάλιστα μπορεί να καταβληθεί και μέρος της συνολικής οφειλής και όχι απαραίτητα ακέραιο το ποσό.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Ασφαλιστικές εισφορές σε διαχειριστές Ι.Κ.Ε.

Με την απόφαση Δ.15/Δ’/619/15/13-04-2018 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016, κρίθηκε οριστικά πως όσον αφορά τις Ι.Κ.Ε., οι διαχειριστές οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα εισοδήματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους (είτε ορίζονται από το καταστατικό, είτε δίνονται κατόπιν απόφασης των εταίρων).

Η σύμπτωση της ιδιότητας του διαχειριστή Ι.Κ.Ε. και του εταίρου Ι.Κ.Ε. στο ίδιο πρόσωπο δε συνεπάγεται πως τα μερίσματα που λαμβάνει ο εταίρος-διαχειριστής συνυπολογίζονται στις ασφαλιστικές του εισφορές. Σε κάθε περίπτωση η ιδιότητα του διαχειριστή και μόνο υποχρεώνει το εν λόγω άτομο στις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές εφόσον είναι άμισθος. Αντίθετα, στις Μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε., τα μερίσματα αποτελούν εισόδημα υπαγόμενο σε ασφαλιστικές εισφορές.

Παράδειγμα:

Ο Α που είναι διαχειριστής Ι.Κ.Ε. και παράλληλα κατέχει το 50% των εταιρικών μεριδίων λαμβάνει μέρισμα αξία 30.000 ευρώ. Για την ιδιότητα του διαχειριστή δεν λαμβάνει κάποια αμοιβή (άμισθος). Άρα οφείλει τις ελάχιστες ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της ιδιότητάς του και το εισόδημα από μέρισμα δεν θα συνυπολογισθεί σε αυτές.

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

image_print