Φοροαπόψεις – 23/03/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 • Αυτοματοποιημένος Έλεγχος Προσαύξησης Περιουσίας (καταθεσιολόγιο): Είναι στη διάθεση των Ελεγκτικών Αρχών η νέα εφαρμογή Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας, μέσω της οποίας θα αντλούνται από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ τα πρωτογενή δεδομένα που απέστειλαν τα πιστωτικά ιδρύματα σε ενιαίο κωδικολόγιο (ενιαία κατηγοριοποίηση μεταξύ όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων). Η εφαρμογή αυτή θα πραγματοποιεί σύγκριση μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πρωτογενών καταθέσεων λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επενδυτικά προϊόντα. Τα αποτελέσματα δεν θα οδηγούν σε αυτόματη έκδοση προσδιορισμού φόρου αλλά θα λειτουργούν επικουρικά για τον εντοπισμό υποθέσεων προς έλεγχο ή για την συνδρομή σε ήδη διενεργούμενους ελέγχους.
 • Υπεραξία πώλησης εταιρικού μεριδίου Ο.Ε.-Ε.Ε.: Στην περίπτωση πώλησης εταιρικών μεριδίων προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. – Ε.Ε.), ως τιμή πώλησης θα λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης (ΠΟΛ 1032/2015).
 • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και Μετατροπή Ατομικής επιχείρησης σε ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ : Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1042/2017, κατά τη «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρία δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του ν. 4254/2014 από τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (7 Απριλίου 2014), διότι η μετατροπή εν προκειμένω διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας.
 • Απαλλαγή ΦΠΑ για παροχή δωρεάν προϊόντων σε πρόσφυγες: Με την εγκύκλιο 1023/2017 ρυθμίζεται το ζήτημα εφαρμογής ΦΠΑ στις Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος από υποκείμενους στο φόρο στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης. Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που διατίθενται άνευ ανταλλάγματος να προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων που εισρέουν και φιλοξενούνται στη χώρα μας. Μεταξύ του δωρητή και του αποδέκτη συντάσσεται, το αργότερο έως την παράδοση των αγαθών ή την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής των αγαθών ή παροχής/λήψης των υπηρεσιών. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01.12.2015 και εφεξής.
 • Έλεγχοι μετεγκατεστημένων επιχειρήσεων: Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στις μετεγκατεστημένες επιχειρήσεις σε γειτονικές χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (κυρίως Βουλγαρία και Κύπρο). Οι ελεγκτικές υπηρεσίες διαθέτουν ήδη στοιχεία σχετικά με την λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων και θα δοθούν ειδικές οδηγίες στο ελεγκτικό προσωπικό προκειμένου να κάνουν χρήση τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ώστε να εντοπίσουν περιπτώσεις με επιλήψιμη συναλλακτική συμπεριφορά ή με πρακτικές φοροαποφυγής. «Είμαστε υποχρεωμένοι να καταπολεμήσουμε την πλασματική μετεγκατάσταση» δήλωσε ο κ. Πιτσιλής.
 • Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 στο ΓΕΜΗ: Καταργείται η δημοσίευση τόσο των οικονομικών καταστάσεων – εκθέσεων διαχείρισης – πρακτικών τακτικών Γενικών Συνελεύσεων σε δύο φάσεις. Πλέον, όλα τα ανωτέρω πρέπει να δημοσιευθούν εντός 20 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της τακτικής Γ.Σ. πράγμα που σημαίνει πρακτικά πως μαζί με την Τακτική Γ.Σ. μπορούμε να υποβάλουμε όλα τα έγγραφα. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως οι πολύ μικρές οντότητες (σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.) απαλλάσσονται της υποχρέωσης δημοσίευσης έκθεσης διαχείρισης. Δεδομένου ότι η τακτική Γ.Σ. πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο έως τις 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να δημοσιευτούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο ισχύει για ΕΠΕ-ΙΚΕ.

Συνήθη Ερωτήματα

Εκτός του προστίμου για την μη τήρηση βιβλίων, η μη προσκόμιση σε έλεγχο των βιβλίων προηγούμενων μη παραγεγραμμένων ετών, λόγω απώλειας ή καταστροφής, έχει ως αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό τους ως ανακριβή και οι ελεγκτικές υπηρεσίες στη συνέχεια θα προβούν σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των εισοδημάτων. Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την χρήση 2013. Από την χρήση 2014 και μετά εφαρμόζονται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την επιμέλεια του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

image_print
2017-03-23T11:05:35+00:00 Δημοσιεύθηκε: 23/03/2017|Φοροαπόψεις|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ