Φοροαπόψεις- 20/12/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

  • Σταδιακή μείωση από το 2019 των φορολογικών συντελεστών για τα κέρδη νομικών προσώπων από επιχειρηματική δραστηριότητα

Βάσει του άρθρου 23 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4579/2018 τροποποιήθηκε το άρθρο 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και προβλέπεται η σταδιακή μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης της μείωσης για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019.
Συγκεκριμένα, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018 θα εφαρμοστεί ο ήδη ισχύων φορολογικός συντελεστής (29%), ενώ για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 σε είκοσι έξι τοις εκατό (26%) και για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επομένων ο συντελεστής ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
Ειδικά όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, αυτά εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) και δεν καταλαμβάνονται από την ως άνω διάταξη.

  • Προς παράταση οδεύει ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών – Τι αλλαγές θα γίνουν στον θεσμό

Σύμφωνα με τροπολογία που θα κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» και πρόκειται να ψηφιστεί εντός του έτους, θα παραταθεί για ένα χρόνο η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού και θα δοθεί η δυνατότητα σε εμπόρους, στους οποίους η πολυμερής διαδικασία αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής τόσων ιδιωτών πιστωτών, ώστε να μην επιτυγχάνεται απαρτία, να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, με τους ίδιους όρους όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης, επεκτείνεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών (το όριο των συνολικών οφειλών αυξάνεται από τις 50.000 στις 300.000 €).

  • Αναστολή του φόρου υπεραξίας για το 2019

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» αναστέλλεται για ένα φορολογικό έτος, μέχρι και 31-12-2019, η φορολόγηση της υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από το άρθρο 41 του ν. 4172/2013.

Συνήθη Ερωτήματα

Tα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους και αναρτώνται εν συνεχεία στους λογαριασμούς των ενδιαφερομένων τυχόν ασυμφωνίες και αποκλίσεις προς διόρθωση. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν. Δεν απαιτείται η διόρθωση των ως άνω αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

image_print