Φοροαπόψεις- 19/12/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες»)

Τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, γνωστό και ως «πόθεν έσχες», έχουν την υποχρέωση να την υποβάλλουν ορισμένες κατηγορίες προσώπων, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 3213/2013.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας τους (αρχική δήλωση). Για τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος (ειδικά δε ορισμένες κατηγορίες πολιτικών αξιωμάτων για τρία (3) έτη, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της ιδιότητας) και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ανάμεσα στις κατηγορίες για τις οποίες προβλέπεται η υποβολή δήλωσης είναι μεταξύ άλλων πολιτικοί (διαφόρων θέσεων), δικαστικοί λειτουργοί, αστυνομικό προσωπικό, ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, δημοσιογράφοι, στελέχη εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις κ.λπ.

Βαρύτατες είναι οι ποινικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης.

Αμφισβητήσεις αποκλειστικά και μόνο ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου επιλύονται με πράξη των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων ελέγχου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου ή των οργάνων, που είναι αρμόδια να υποβάλουν την κατά την προηγούμενη παράγραφο, κατάσταση υπόχρεων.

 

Προϋποθέσεις για τη λογιστική διαγραφή απαιτήσεων

Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,

β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και

γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.

Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, έχουν εγγραφεί ως έσοδα, έχουν διαγραφεί από τα βιβλία και οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς και χωρίς τη λήψη μέτρων για την είσπραξή τους. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις για τις εκπιπτόμενες δαπάνες.

 

Περιεχόμενο τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης

Ο τελικός ισολογισμός εκκαθαρίσεως, συντάσσεται όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πράξεις ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εξόφλησης των υποχρεώσεων προς τρίτους. Μετά την διενέργεια των ως άνω πράξεων ρευστοποιήσεων και εξοφλήσεων, προσδιορίζεται το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθαρίσεως (κέρδος ή ζημιά), οπότε προκύπτει ο τελικός ισολογισμός.

Ο ισολογισμός αυτός περιλαμβάνει στο Ενεργητικό του:

  1. Το ποσό των χρηματικών διαθεσίμων, όπως αυτό διαμορφώθηκε, μετά τις ρευστοποιήσεις των περιουσιακών στοιχείων, τις εισπράξεις των απαιτήσεων και τις εξοφλήσεις των υποχρεώσεων της οντότητας.
  2. Το αποτέλεσμα που προέκυψε κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, εφόσον αυτό ήταν αρνητικό (ζημιά).
  3. Τυχόν δοσοληπτικούς λογαριασμούς εταίρων / μετόχων (33.07) με τις λογιστικές αξίες περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θέλησαν να κρατήσουν για προσωπική τους χρήση (αυτοπαράδοση, άρθρο 7 του Κώδικα ΦΠΑ, Ν 2859/2000 ). Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αποδοθεί ο αναλογών ΦΠΑ, το ποσό του οποίου περιλαμβάνεται στην χρέωση του δοσοληπτικού λογαριασμού κάθε εταίρου.

Αντιστοίχως, στο Παθητικό, θα περιλαμβάνονται:

  1. Τα ποσά του εταιρικού / μετοχικού κεφαλαίου (το αρχικό κεφάλαιο ή όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μετά από τυχόν αυξήσεις ή μειώσεις).
  2. Τα ποσά των αποθεματικών, τα οποία είχαν σχηματισθεί κατά την λειτουργία της εταιρείας (υποχρεωτικά ή προαιρετικά).
  3. Το ποσό του αποτελέσματος της τελευταίας εταιρικής χρήσεως (λογ. 42)
  4. Το αποτέλεσμα που προέκυψε κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, εφόσον αυτό ήταν θετικό (κέρδος).
  5. Τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των προσωπικών λογαριασμών των εταίρων (53.14), τα οποία αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις τους από μη αναληφθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.

Σε περίπτωση τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ο ισολογισμός καταρτίζεται με διενέργεια πραγματικής απογραφής και πληροφορίες που προκύπτουν από εξωλογιστικά στοιχεία.

Ο ισολογισμός υποβάλλεται στην ΔΟΥ (τμήμα Μητρώου), μαζί με την σχετική δήλωση, ως προς την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως.

Στην περίπτωση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, ακολουθεί το κλείσιμο όλων των λογαριασμών που εμφανίζονται σε αυτόν, με λογιστικές εγγραφές και διαδοχικές χρεώσεις / πιστώσεις των υπολογαριασμών των εταίρων / μετόχων (υπολογαριασμοί του 53.14), ώστε να προκύψουν τα τελικά οφειλόμενα προς αυτούς ποσά. (βλ. ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 3380 ΕΞ/22.01.2019).

 

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital.gr.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς και περιέρχονται αυτομάτως στους επιζώντες συνδικαιούχους, σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, οι χρηματικές καταθέσεις και τα αμοιβαία κεφάλαια που τηρούνται σε κοινούς λογαριασμούς και χαρτοφυλάκια της ημεδαπής (ν. 5638/1932).

Ωστόσο οι κοινοί λογαριασμοί που τηρούνται στην αλλοδαπή υπάγονται κανονικά σε φόρο κληρονομιάς, με βάση την έως τώρα αντιμετώπιση των φορολογικών αρχών.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print