Φοροαπόψεις- 13/6/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Ρύθμιση οφειλών και κατασχέσεις λογαριασμών

Η ρύθμιση των 120 δόσεων ήδη έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και όπως είναι γνωστό κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.

Ωστόσο, αυτό που βρίσκεται στα «ψιλά γράμματα» και πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν είναι ότι σχετικά με τις κατασχέσεις στα χέρια τρίτων (δηλαδή και σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών) η αντιμετώπιση δεν είναι ενιαία.

Ενώ για τους οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος, αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 104 του ν. 4611/2019 υπάρχει ρητή εξαίρεση για τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, σύμφωνα με την οποία: «Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις».

Γνώμη μας είναι ότι η εν λόγω εξαίρεση καθιστά τον μηχανισμό της ρύθμισης των 120 δόσεων ατελή, καθώς δημιουργείται το παράδοξο να έχει ρυθμίσει κάποιος οφειλέτης τις οφειλές του προς την Εφορία, αλλά να μην αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του, ακόμα και αν τηρεί τους όρους της ρύθμισης. Στο εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ (Ερωτήσεις Απαντήσεις για τη Ρύθμιση οφειλών) αναφέρεται ότι: «Για οφειλέτες που τους έχε ι επιβληθεί κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα είναι δυνατή, καθότι θα δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης από το δεσμευμένο λογαριασμό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δίνεται ούτως ή άλλως δυνατότητα στο φορολογούμενο να ζητήσει τον περιορισμό της κατάσχεσης έως και 70%, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, οι φορολογούμενοι που τηρούν τις ρυθμίσεις τους, με αίτησή τους προς τη φορολογική διοίκηση, μπορούν να κερδίζουν σε μηνιαία βάση τη μερική άρση του κατασχεμένου λογαριασμού τους, σε ύψος ανάλογο με το ποσό που καταβάλλουν για την εξόφληση των ρυθμίσεών τους. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται ηλεκτρονικά».

 

Οι αλλαγές στο αδίκημα των εικονικών τιμολογίων

Το έγκλημα που σχετίζεται με τα εικονικά τιμολόγια προβλέπεται στο άρθρο 66 παρ. 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι: «Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, εκτός και αν τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, οπότε ο δράστης τιμωρείται μόνο για την τελευταία ως αυτουργός ή συμμέτοχος. Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. (…)»

Με βάση τα ανωτέρω, λοιπόν, οι πράξεις που σχετίζονται με εικονικά τιμολόγια είναι αναλόγως του ποσού πλημμέλημα ή κακούργημα.

Σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα (άρθρο 463 παρ. 3) ορίζεται ότι: «Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται κάθειρξη έως δέκα έτη, επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83 περ. γ’. Η πράξη διατηρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα της». (σ.σ. Το άρθρο 83 περ. γ΄ του Ποινικού Κώδικα ορίζει ότι: «γ) αντί για την ποινή της κάθειρξης έως δέκα έτη επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή κάθειρξη έως έξι έτη».)

Με τη διάταξη αυτή του νέου Ποινικού Κώδικα, λοιπόν, μειώνεται η επαπειλούμενη ποινή  της περίπτωσης β’ του άρθρου 66 παρ.5 ΚΦΔ, δηλαδή, σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και στην περίπτωση αυτή αντί για την ποινή της κάθειρξης έως δέκα έτη επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή κάθειρξη έως έξι έτη για το σχετικό αδίκημα.

Με άλλα λόγια, το αδίκημα αυτό μπορεί να τιμωρηθεί ως πλημμέλημα, αλλά διατηρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται οι φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επομένων φορολογικών ετών. Από το φορολογικό έτος 2014 για τη μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε. Η ζημία αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης (ΠΟΛ 1088/2016).

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print