Φοροαπόψεις- 12/12/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Τρόπος μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ

Η μεταβίβαση εν ζωή των εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

 

Ποια κονδύλια περιλαμβάνει η «καθαρή θέση»;

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:

α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της ο­ντότητας, συμπεριλαμβανομένου:

α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και

α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της εισφοράς.

β) Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή του καταστατικού.

γ) Τα αποτελέσματα εις νέον.

δ) Τις διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, που αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέ­σης βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόμου.

ε) Τους ιδίους τίτλους καθαρής θέσης της οντότητας, όταν συντρέχει περίπτωση που παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο αφαιρετικά της καθαρής θέσης.

στ) Κέρδη και ζημίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων καθαρής θέσης, όταν συντρέχει περίπτωση, που αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως ξεχωριστό στοιχείο, προσθετικά ή αφαιρετικά αναλόγως.

 

Τρόπος μεταβίβασης επιχείρησης-εταιρείας ανάλογα με το είδος αυτής

Επιχείρηση είναι το σύνολο των πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγαθών ή πραγματικών καταστάσεων (όπως είναι η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, το σήμα, η καλή πορεία της επιχείρησης κλπ) τα οποία οργανώθηκαν σε οικονομική ενότητα από τον επιχειρηματία και η οποία μπορεί να λειτουργεί είτε υπό τη μορφή της ατομικής επιχείρησης είτε υπό εταιρική μορφή.
Ανάλογα, με το είδος της επιχείρησης, καθορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μεταβιβασθεί. Συγκεκριμένα:
– Η ατομική επιχείρηση επί της ουσίας δεν μεταβιβάζεται ως επιχείρηση αλλά μεταβιβάζονται με σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό, τιμολόγιο) τα περιουσιακά στοιχεία (υλικά αλλά και άυλα, π.χ. η επωνυμία, η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, το σήμα, τα εμπορεύματα, τα πάγια και βεβαίως οι υποχρεώσεις)
Αντιθέτως, για την μεταβίβαση εταιρειών γίνεται ουσιαστικά αλλαγή προσώπων, αλλά η εταιρεία παραμένει η ίδια. Συγκεκριμένα:
– Για τη μεταβίβαση εταιρικής μερίδας προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) απαιτείται η τροποποίηση του Καταστατικού με ιδιωτικό έγγραφο και η συναίνεση των εταίρων.
– Για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων. (άρθρο 28 ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4541/2018).
– Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ, εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης (άρθρο 84 ν. 4072/2012)
– Η μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (παράδοση των μετοχών και καταβολή τιμήματος) και με εγγραφή στο σχετικό βιβλίο μετόχων (άρθρο 41 ν. 4548/2018)
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο υπολογισμού του φόρου που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης με βάση το άρθρο 42 ν. 4172/2013 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις σχετικώς εκδοθείσες ΠΟΛ.

 

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital.gr.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Δεν εκπίπτουν οι δαπάνες μεταξύ εταιρειών στην περίπτωση τριγωνικών συναλλαγών όπου εμπλέκεται εταιρεία εδρεύουσα σε κράτος προνομιακού φορολογικού καθεστώτος. Π.χ. σε περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων από Ελληνική εταιρεία σε άλλη Ελληνική εταιρεία, η δαπάνη δεν αναγνωρίζεται ως εκπεστέα εάν η τιμολόγηση έγινε τριγωνικά από Κυπριακή εταιρεία.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print