Φοροαπόψεις- 11/10/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

  • Ο Κανονισμός GDPR στον κλάδο του λιανικού εμπορίου 

Στην εποχή των εξατομικευμένων στρατηγικών επικοινωνίας και του στοχευμένου διαδικτυακού μάρκετινγκ, οι ριζικές αλλαγές στη νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο λιανικό εμπόριο. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των ΔΠΧ (GDPR) έχει υψηλή προτεραιότητα, στον κλάδο λιανικής, γιατί τα ΔΠΧ είναι η πλέον πολύτιμη πληροφορία σχετικά με τον πελάτη, ανεξάρτητα αν πρόκειται για B2B ή B2C. Αυτή η γνώση για τον πελάτη διαμορφώνει την προσφορά, την τιμολόγηση και την αλυσίδα εφοδιασμού του καταστήματος λιανικής.
Το κατάστημα λιανικής μπορεί να δημιουργεί προφίλ των πελατών του με διάφορους τρόπους. Παράδειγμα είναι η αξιοποίηση των πληροφοριών από τη χρήση μιας κάρτας προνομιών (loyalty card) ή από τη διαδικτυακή συμπεριφορά του πελάτη (πχ μέσω cookies ή άλλων εργαλείων). Σύμφωνα με τον GDPR, η δημιουργία προφίλ ενός φυσικού προσώπου είναι δυνατή μόνο μετά τη λήψη σχετικής συγκατάθεσης και, παράλληλα, την παροχή δυνατότητας άρνησης του φυσικού προσώπου.
Οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία προφίλ πελατών, κατά τον GDPR, είναι ξεχωριστές από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας e-Privacy (πχ απαίτηση να υπάρχει συγκατάθεση πριν την τοποθέτηση cookies στη συσκευή φυσικού προσώπου). Ο επερχόμενος κανονισμός e-Privacy θα πρέπει να είναι υψηλή προτεραιότητα για τον κλάδο λιανικής.

  • Νέα νομοθεσία : (Ν.4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες

Από 1η Ιανουάριου 2019 (εκτός εάν ειδικός ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις) θα ισχύσει ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες, Ν.4548/2018, που αντικαθιστά ένα νόμο ενός αιώνος τον Ν.2190/1920. Ο Ν.2190/1920 θα συνεχίσει να υπάρχει πλέον οριακά, με σχετικά λίγες διατάξεις που αφορούν το δίκαιο μετασχηματισμού (μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις). Επειδή πλησιάζουμε στην έναρξη εφαρμογής του Ν.4548/2018 (από 1/1/2019), θα πρέπει σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε προς την εναρμόνιση των διατάξεων του νέου νόμου.

  • Έσοδα τεχνικών έργων που προκύπτουν με δικαστική απόφαση

Τα ποσά που θα εισπράξει εργολάβος τεχνικών έργων, με βάση δικαστική απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκαν οι επιμετρήσεις των έργων, αποτελούν ακαθάριστο έσοδο του στη χρήση έκδοσης της απόφασης, ενώ οι δεδουλευμένοι, μέχρι την έκδοση της απόφασης, τόκοι, εισόδημα του από εμπορικές επιχειρήσεις του έτους αυτού και οι λοιποί τόκοι, μέχρι την εξόφλησή τους, όταν καταστούν δεδουλευμένοι.

  • ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 1357/2018 μπορεί να αμφισβητηθεί μέσω ενδικοφανούς προσφυγής η αξία ακινήτου για υπολογισμό ΕΝΦΙΑ, όμως σε αυτή τη περίπτωση ο φορολογούμενος πρέπει να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του. Το αίτημα του, θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που να τεκμηριώνουν την αξία του ακινήτου.

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Απαξιωμένα αγαθά αποτιμώνται στην ρευστοποιήσιμη τιμή

Τα εμπορεύσιμα στοιχεία της επιχειρήσεως αποτιμώνται κατά την απογραφή στην μικρότερη τιμή (είτε είναι η τρέχουσα, είτε η τιμή κτήσεως) σαφώς συνάγεται, ότι αν τα εμπορεύματα των επιχειρήσεων, δι’ ειδικούς πραγματικούς ή οικονομικούς λόγους π.χ. παρελεύσεως του συρμού (μόδας), παλαιότητας, ελαττωματικότητας κ.λπ., υφίστανται σοβαρά μείωση της αξίας τους, η αποτίμηση των κατά την απογραφή, πρέπει να γίνει στην πιθανή τιμή πωλήσεως. Στη περίπτωση όμως αυτή ο επιχειρηματίας φέρει το βάρος της αποδείξεως της απαξίωσης (ΣτΕ 3355/90) και (Απόφαση ΠΟΛ. 1005/2005).

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

image_print