Φοροαπόψεις- 11/4/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Νέα δεδομένα για την εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών

Με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4605/2019 τροποποιείται ο Α.Ν. 89/1967 και επεκτείνονται οι κατηγορίες υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις υπηρεσίες, στα πλαίσια του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος του Α.Ν. 89/1967. Μεταξύ των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται γι’ αυτές τις εταιρείες είναι και η εκ του νόμου απαλλαγή από την υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών τους. Με το άρθρο 38 του ν. 4605/2019 διευκρινίζεται ότι για λόγους προσδιορισμού της φορολογικής κατοικίας των εταιρειών η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν συνιστά άσκηση πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα από την εγκαθιστάμενη αλλοδαπή εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Περαιτέρω, οι εταιρείες αυτές μπορούν να λάβουν οικονομικές ενισχύσεις στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας και εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, όπως ενδεικτικά η λόγω των δραστηριοτήτων τους δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Απόλυση εργαζομένου λόγω αναδιοργάνωσης επιχείρησης

Το δικαίωμα του εργοδότη για απόλυση ενός εργαζομένου δεν είναι απεριόριστο και δεν μπορεί να ασκείται καταχρηστικά. Πιο συγκεκριμένα, επί απολύσεων που οφείλονται σε οικονομικοτεχνικούς λόγους, όπως, μεταξύ άλλων, είναι η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της επιχειρήσεως και η μείωση του προσωπικού για οικονομικούς λόγους που επιβάλλονται από συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετωπίζει η επιχείρηση, η απόφαση (επιλογή) του εργοδότη να ανταπεξέλθει με τον τρόπο αυτό στην διαφαινόμενη οικονομική κρίση της επιχειρήσεως δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια από πλευράς σκοπιμότητας ή αναγκαιότητας. Η καταγγελία, όμως, της εργασιακής συμβάσεως εργαζομένου στην επιχείρηση, που αποτελεί το έσχατο μέσο αντιμετωπίσεως των προβλημάτων της, ελέγχεται από τα δικαστήρια από την άποψη της καταχρηστικής ασκήσεως του σχετικού δικαιώματος του εργοδότη. Με άλλα λόγια, αν η καταγγελία ήταν αναπόφευκτη ή θα ήταν δυνατή για τον εργοδότη η επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της αναδιαρθρώσεως των υπηρεσιών της επιχειρήσεώς του με τη λήψη άλλων ηπιότερων μέσων, όπως απασχόληση του μισθωτού σε άλλη θέση ή μερική απασχόληση αυτού, τότε στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει δεκτό ότι η απόλυση τυγχάνει καταχρηστική (βλ. και υπ’ αριθ. 1345/2018 απόφαση Αρείου Πάγου).

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου φορολογητέου εισοδήματος – Πότε εφαρμόζονται

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων εφαρμόζονται στις εξής περιπτώσεις:
α) υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις),
β) παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά και οικογενειακά) ή/και της επιχείρησης στην οποία μπορεί να συμμετέχει,
γ) τα δηλωθέντα εισοδήματα από άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθερίου επαγγέλματος δεν αποκλίνουν σημαντικά από το εκάστοτε αφορολόγητο όριο (στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και φυσικά πρόσωπα μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα
δ) δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ,
ε) υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/ δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές).

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Με βάση τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας είναι δυνατή η κάμψη του φορολογικού απορρήτου και η χορήγηση πληροφοριών από τη φορολογική διοίκηση σε διαζευγμένους ή συζύγους σε διάσταση και σε ανιόντες ή κατιόντες για τον καθορισμό διατροφής, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και αποκλειστικά και μόνο για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print