Φοροαπόψεις- 8/8/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Έκδοση φορολογικών στοιχείων από υποκατάστημα

Επιβατηγό πλοίο που εκτελεί δρομολόγια σε χώρο που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση (στη μαρίνα του λιμανιού σε διαμορφωμένο χώρο που του παραχωρήθηκε) θεωρείται ότι διαθέτει ίδια αυτοτελή οργάνωση παραγωγής ή συναλλακτικής δραστηριότητας από αυτήν του κεντρικού και διενεργείται σε αυτό παραγωγική δραστηριότητα, με την έννοια της προσφοράς υπηρεσιών, καθώς και συναλλακτική δραστηριότητα, με την έννοια της είσπραξης χρημάτων από τους πελάτες και ως εκ τούτου εμπίπτει στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, όπως αυτή ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις και δη στην έννοια του υποκαταστήματος, συνεπώς υποχρεούται σε έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (βλ. ΔΕΔ 1625/2019).

 

Έσοδο από πλειστηριασμό

Πλειστηριασμός (γενικά) είναι η πώληση που γίνεται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση κάθε ενδιαφερόμενου υποψήφιου αγοραστή και επιλογή εκείνου που προσφέρει το μεγαλύτερο τίμημα. Ο πλειστηριασμός είναι πώληση με την έννοια των άρθρων 513 επ. ΑΚ.
Με την ΣΛΟΤ 22/2018 έγινε γνωστό ότι, ακίνητο που κατακυρώθηκε σε υπερθεματιστή, ενδιαφέρουν η αναπόσβεστη αξία του και το πλειστηρίασμα (ως προς το ενεργητικό), καθώς και το μέρος του χρέους που απαλείφεται (ως προς το παθητικό). Στην περίπτωση αυτή, θα μεταφερθεί η αποσβεσμένη αξία του ακινήτου, μέχρι εκείνη τη στιγμή, στη πίστωση του λογαριασμού του ακινήτου, ώστε να προκύψει η αναπόσβεστη (λογιστική) αξία του. Ακολούθως, το πλειστηρίασμα του υπερθεματιστή, θα καταβληθεί για την κάλυψη και απαλοιφή του χρέους, οπότε θα χρεωθεί ο οικείος λογαριασμός υποχρέωσης, με πίστωση του λογαριασμού του ακινήτου (εξίσωση του σχετικού λογαριασμού και διαγραφή του περιουσιακού στοιχείου). Οι διαφορές καταγράφονται ως θετικά ή ως αρνητικά έκτακτα (μη συνήθη) αποτελέσματα. Επισημαίνεται πάντως, ότι εάν το πλειστηρίασμα δεν επαρκεί και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από σχετική δικαστική απόφαση, συντάσσεται πίνακας κατάταξης δανειστών, οπότε στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να εξακολουθεί να απομένει υποχρέωση για την οντότητα.
Η διαφορά μεταξύ αναπόσβεστης αξίας και μεγαλύτερου πλειστηριάσματος, αποτελεί για την επιχείρηση επιχειρηματικό έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε.

 

Υπηρεσίες digital marketing και ΦΠΑ

Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στις οποίες σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1144/2003, περιλαμβάνεται και η παροχή εικόνων, κειμένων και πληροφοριών, η διάθεση βάσεων δεδομένων για την παροχή διαφημίσεων σε ηλεκτρονικά δίκτυα συμπεριλαμβανομένης και της Παροχής διαφημιστικού χώρου (digital marketing), προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, φορολογούνται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρεώνεται ελληνικός ΦΠΑ στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με εγκατάστασή τους σε άλλο Κράτος Μέλος.
Αντίθετα, η παροχή τέτοιων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 2859/2000, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 47α έως 47γ του ίδιου νόμου. Με τα άρθρα αυτά απλοποιούνται οι διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ, όταν οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο προς μη υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος, μέσω της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας (Mini One-Stop-Shop, “MOSS”, Κανονισμός 1042/13). Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 α ΄ έως 47γ΄ του Ν. 2859/2000, δόθηκαν με τις ΠΟΛ 1050/2015, ΠΟΛ 1077/2015, ΠΟΛ 1156/2015.

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital.gr.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Επιβάλλεται ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν αυτή (περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΑΝ 248/67, ως ισχύει). Η ειδική εισφορά της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατά τη μερική ή ολική καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print