Φοροαπόψεις- 4/7/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Κατάσχεση σε λογαριασμούς και ρύθμιση οφειλών – Τα «ψιλά γράμματα»

Όπως έχουμε ήδη αναδείξει και σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, με βάση τον νέο νόμο για τη Ρύθμιση οφειλών, οι επιβληθείσες από την ΑΑΔΕ κατασχέσεις σε βάρος ακόμη και των οφειλετών που είναι συνεπείς ως προς τη ρύθμιση των οφειλών τους, δεν αίρονται.
Με βάση τον ν. 4611/2019, το μόνο που προβλέπεται για τις επιβληθείσες κατασχέσεις είναι ένας προοδευτικός «περιορισμός» αυτών, βάσει του άρθρου 130 του νόμου. Στα πλαίσια αυτά δημοσιεύθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 130 του ν. 4611/2019 Υπουργική απόφαση που ορίζει τον τρόπο εφαρμογής για τον προοδευτικό περιορισμό των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τις Φορολογικές αρχές σε λογαριασμούς φορολογούμενων που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση και είναι συνεπείς στη ρύθμιση αυτή.
Ωστόσο, η απόφαση αυτή, αν και δημοσιεύθηκε στις 3.7.2019, έχει έναρξη ισχύος από 1.10.2019, δηλαδή αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών προς τις ΔΟΥ. Ο περιορισμός της κατάσχεσης αφορά έναν μόνο λογαριασμό, ισχύει για ένα μήνα και η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά. Το ποσό για το οποίο χορηγείται η άρση της κατάσχεσης υπολογίζεται βάσει συντελεστών και αυξάνεται προοδευτικά με την καταβολή των μηνιαίων δόσεων.
Η Υπουργική απόφαση ισχύει και για τους οφειλέτες που είχαν προβεί σε ρύθμιση με βάση προηγούμενα νομοθετήματα.

 

Φορολογικός έλεγχος και Συμπληρωματικά στοιχεία

Όπως έχουμε αναλύσει επανειλημμένα και σε παλαιότερη αρθρογραφία μας με βάση τον προϊσχύοντα ΚΦΕ (ν. 2238/1994) το δικαίωμα του Δημοσίου προς κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, παραγράφεται, καταρχήν, με την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης φόρου εισοδήματος, αλλά, κατά παρέκκλιση του κανόνα αυτού, η παραγραφή καθίσταται δεκαετής, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση στην οποία η διαπίστωση της παράβασης στηρίζεται σε στοιχεία («συμπληρωματικά»), που περιήλθαν στην αρμόδια για τον καταλογισμό φορολογική αρχή μετά την ως άνω πενταετία.
Κατά την έννοια δε της ως άνω διάταξης ως συμπληρωματικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της δεκαετούς παραγραφής, νοούνται εκείνα τα οποία δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της η φορολογική αρχή κατά την ανωτέρω πενταετία. Συνεπώς, δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο.
Με βάση το τροποποιημένο άρθρο 66 του προϊσχύοντος ΚΦΕ ορίζεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων της ελεγκτικής αρχής είναι και να ζητεί από κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί αναγκαία για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του, οι οποίοι υποχρεούνται να την παρέχουν.
Είναι γνωστό ότι μεταξύ των βασικών και τακτικών μέσων του φορολογικού ελέγχου της τήρησης της προβλεπόμενης από το νόμο υποχρέωσης δήλωσης του φορολογητέου εισοδήματος, ο οποίος πρέπει να διενεργείται καταρχήν εντός πενταετίας είναι και η εξέταση του υπολοίπου και των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου στην ημεδαπή. Συνεπώς, τα στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογουμένου στην ημεδαπή δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», ικανά να δικαιολογήσουν (ενόψει και των επιταγών της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας) την επιμήκυνση της (κατ’ αρχήν οριζομένης, πενταετούς) προθεσμίας παραγραφής.
Επίσης, ούτε το σύνολο των πρωτογενών καταθέσεων που εμφανίζεται στην πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Σ.Δ.Ο.Ε. και στους οικείους πίνακες, ούτε η πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Σ.Δ.Ο.Ε., ούτε η ανώνυμη καταγγελία αποτελούν κατά τα άνω συμπληρωματικά στοιχεία.

Δυνατότητα μείωσης κεφαλαίου με μεταβίβαση ακινήτου ή κινητού πράγματος

Από 1/1/2019 επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος. Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη μείωση του κεφαλαίου της (αντίστοιχα και στην αύξηση), συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Επιτρέπεται η πρόσληψη από τους ελεγκτές ή τους πιστοποιημένους εκτιμητές ειδικών εκτιμητών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή διεθνή εμπειρία. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης.

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α., ο Έλληνας φορολογικός κάτοικος έχει τη δυνατότητα να φορολογηθεί για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία στις Η.Π.Α. στην εκεί χώρα με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης, όσον αφορά την Ελλάδα.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print