Φοροαπόψεις- 1/8/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Αλλαγές για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και αλλαγές για τις επιβληθείσες κατασχέσεις

Όπως είχαμε τονίσει επανειλημμένα και σε προηγούμενες δημοσιεύσεις αλλά και σε αρθρογραφία μας, με βάση τον νόμο για τη Ρύθμιση οφειλών (ν. 4611/2019), οι επιβληθείσες από την ΑΑΔΕ κατασχέσεις σε βάρος ακόμη και των οφειλετών που είναι συνεπείς ως προς τη ρύθμιση των οφειλών τους, δεν αίρονταν και  προέκυπτε  το παράδοξο να έχει ρυθμίσει κάποιος οφειλέτης τις οφειλές του προς την Εφορία, αλλά να μην αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του, ακόμα και αν ήταν συνεπείς στους όρους της ρύθμισης.

Με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου που εισάγει αλλαγές στον νόμο για τη Ρύθμιση των 120 δόσεων, αυτό το παράδοξο ανατρέπεται, μερικώς βέβαια. Συγκεκριμένα, με βάση το ψηφισθέν νομοσχέδιο, αντικαθίστανται οι διατάξεις σχετικά με την άρση των κατασχέσεων και προστίθεται η διευκρίνιση ότι κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο.

Με αυτή την αλλαγή επιτυγχάνεται το αυτονόητο, δηλαδή το να αποκτήσουν και πάλι οι οφειλέτες πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τη ρευστότητα που είναι απαραίτητη για τις ανάγκες διαβίωσής τους και τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Περαιτέρω, με το ψηφισθέν νομοσχέδιο διευρύνεται η ρύθμιση, σε έως και 120 δόσεις, με την υπαγωγή σ’ αυτή όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή, δηλαδή το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών χωρίς προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, μέχρι 1 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι αρχικά για τα νομικά πρόσωπα οι δόσεις διαμορφώνονταν σε έως και 36 κατ’ ανώτατο όριο.

Τέλος, η ελάχιστη μηνιαία καταβολή μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ και το επιτόκιο που επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώνεται από το 5% που είναι σήμερα στο 3%.

 

Περιορισμοί δυνατότητας έκπτωσης ζημιών αλλοδαπής εγκατάστασης

Οι ζημίες που προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα ούτε κατά τον χρόνο που προέκυψαν ούτε και να μεταφερθούν προς συμψηφισμό με κέρδη φορολογητέα στην Ελλάδα κατά τα επόμενα έτη, ενώ αντίθετα τα κέρδη που προκύπτουν από αντίστοιχες μόνιμες εγκαταστάσεις φορολογούνται. Δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών από αλλοδαπή μόνιμη εγκατάσταση παρέχεται μόνο όταν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της μόνιμης εγκατάστασης στην αλλοδαπή υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο περιορισμός έκπτωσης των ζημιών που προκύπτουν σε άλλο κράτος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης, βάσει του άρθρου 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. και κατά συνέπεια θα πρέπει να αρθεί και εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε..

 

Φόρος υπεραξίας επί πώλησης μετοχών που αποκτήθηκαν με κληρονομιά

Με την παράγραφο 9 του άρθρου 115 του Ν. 4549/2018, τροποποιήθηκε το άρθρο 42 του Ν. 4172/2013 και προστέθηκε στην παράγραφο 4 ένα νέο εδάφιο, με το οποίο ορίζεται ότι ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν. Συνεπώς, για μεταβιβάσεις τίτλων που πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών και μετά, παύουν να ισχύουν οι οδηγίες της Διοίκησης σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είχαν αποκτηθεί από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβανόταν μόνο ο φόρος που καταβλήθηκε (ΠΟΛ.1032/2015 ).
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 18α του ίδιου άρθρου από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.
Σχετική είναι και η ΠΟΛ. 1147/26.7.2018 εγκύκλιος διαταγή με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του Ν.4549/2018.
Επομένως, θα προκύψει φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 42 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., μόνο αν η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή κτήσης (λόγω κληρονομικής διαδοχής), με βάση τη σχετική δήλωση φόρου κληρονομιάς, οπότε στην περίπτωση αυτή προκύπτει φόρος υπεραξίας στην προκύπτουσα διαφορά.

 

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital.gr.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21/2019 εγκύκλιο ΕΦΚΑ ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. έχει ως εκ της ιδιότητάς του αυτής υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση δε που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής καταβάλει εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 επί του αθροίσματος των εισοδημάτων που προέρχονται από την άσκηση των δυο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

image_print