Φοροαπόψεις- 01/02/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

  • Τα αποτελέσματα των πρώτων συμφωνιών στα πλαίσια του Εξωδικαστικού

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που κατατέθηκε στη Βουλή και υπογράφεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη ορισμένες συμφωνίες διακανονισμού και διαγραφής χρεών. Τα αποτελέσματα για όσες περιπτώσεις κατέληξαν σε συμφωνία σύμφωνα με την ΕΓΔΙΧ είναι εξαιρετικά θετικά. Κατά μέσο όρο καταβάλλεται το 10% της δόσης που οφειλόταν κατά το παρελθόν, ενώ και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πραγματοποιηθεί και διαγραφή μέρους του χρέους. Τονίζουμε εδώ πως πρέπει να γίνεται κατανοητό ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός μπορεί να εξασφαλίσει τέτοιες δυνατότητες σε οφειλέτες εφόσον:

    • Μπορούν οι οφειλέτες να τεκμηριώσουν με την κατάλληλη οικονομική μελέτη τη βιωσιμότητά τους.
    • Η υφιστάμενη περιουσία του οφειλέτη σε περίπτωση πλειστηριασμού θα εξασφάλιζε λιγότερα οφέλη για τους πιστωτές σε σχέση με την πρόταση αποπληρωμής που υποβάλλεται.
  • Η χρησιμότητα της οικονομικής μελέτης βιωσιμότητας

Η μελέτη βιωσιμότητας δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο για τις περιπτώσεις των μικρών επιχειρήσεων-οφειλετών (κύκλος εργασιών μικρότερος των 2.500.000 ευρώ ή ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μικρότερες των 2.000.000 ευρώ) εκτός αν ο οφειλέτης κρίνει πως επιθυμεί να υποβάλει ή το αιτηθεί το 1/3 των απαιτήσεων των πιστωτών.

Από την εμπειρία μας μέχρι σήμερα με την ενασχόληση με τον Εξωδικαστικό μηχανισμό αλλά και με τις Τράπεζες μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας ότι εφόσον μεταξύ των πιστωτών βρίσκεται Τραπεζικό Ίδρυμα, η μελέτη βιωσιμότητας και το συγκροτημένο πλάνο αποπληρωμής με οικονομικούς όρους είναι απαραίτητα, ανεξάρτητα από το αν ο οφειλέτης είναι «μικρός» ή όχι. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το Δημόσιο βρέθηκε να ζητά μελέτη βιωσιμότητας μέχρι και σε περιπτώσεις μικρών οφειλετών με συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο μικρότερες των 100.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν η διαδικασία του εξωδικαστικού είτε δεν επιχειρηθεί καθόλου είτε δεν ευοδωθεί και αποτύχει και βρεθεί ο οφειλέτης να επιχειρεί τη ρύθμιση των οφειλών του με διμερείς διαπραγματεύσεις, η μελέτη βιωσιμότητας παραμένει απαραίτητη. Άλλωστε σε αρκετές διαδικασίες διαπραγμάτευσης διαπιστώσαμε την πρόθεση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων να μεταχειριστούν τα δάνεια οφειλετών τους εν πολλοίς με όρους Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε συνάρτηση με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών ακόμη και αν η διαπραγμάτευση γίνεται εξωδικαστικά και σε διμερές μόνο επίπεδο.

  • Δωρεάν παραχώρηση πρώτης κατοικίας

Είναι δυνατή η παραχώρηση κύριας κατοικίας χωρίς επιβολή φορολογίας μέχρι 200 τετρ. μέτρων σε ανιόντες και κατιόντες Α βαθμού (από γονείς προ τέκνα και από τέκνα προς γονείς). Ο δεχόμενος τη δωρεάν παραχώρηση της κατοικίας έχει τεκμήριο διαβίωσης για τη χρήση της δωρεάν παραχώρησης που δέχεται. Εφόσον το ακίνητο είναι άνω των 200 τετρ. μέτρων, τότε θα φορολογηθεί (τουλάχιστον τεκμαρτά) για την επιφάνεια άνω των 200 τετρ. μέτρων.

Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος υπολογίζεται ως εξής:

3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που ισχύει την 31/12 του έτους φορολόγησης. Ακόμη και στην περίπτωση μίσθωσης μεταξύ γονέων και τέκνων, το μίσθωμα αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 3% της αντικειμενικής κατά το έτος φορολόγησης.

Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς συγγενείς που δεν είναι Α βαθμού δε νοείται και υπάγεται σε κανονική φορολόγηση. Ομοίως, δε νοείται δωρεάν παραχώρηση ακινήτου για επαγγελματική χρήση.

  • Δώρα προς πελάτες (ΦΠΑ – Φορολ.εισοδήματος – Δημοτικά τέλη)

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση δώρων μέχρι αξίας δέκα ευρώ και δειγμάτων. Για τα εν λόγω δώρα και δείγματα, παρέχεται στις επιχειρήσεις δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις εισροές του (ΦΠΑ αγοράς των δώρων, των πρώτων και βοηθητικών υλών κατασκευής των δειγμάτων κ.λ.π.) παρότι η διάθεση των δώρων αυτών και των δειγμάτων απαλλάσσεται από τον φόρο. Τα δώρα είναι κινητά αγαθά μέχρι αξίας 10 ευρώ, και προσφέρονται από τον υποκείμενο (επιχείρηση κ.λ.π.) στο φόρο, σε πελάτες του ή και στο κοινό χωρίς κανένα άμεσο αντάλλαγμα, με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών σχέσεων αυτού και την προβολή της επιχείρησης. Το αγαθό ή τα αγαθά που δίνονται ως δώρα δεν μπορεί να αποτελούν μέρος μιας διαδοχικής σειράς προσφορών προς το ίδιο πρόσωπο, ούτε να υπερβαίνουν στη συνολική τους αξία σε ένα διαχειριστικό έτος του ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης για το έτος αυτό. Δεν μπορεί να προσφερθούν ως δώρα (με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου) οινοπνευματώδη ποτά, καπνοβιομηχανικά προϊόντα κ.λ.π. αγαθά που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ. Δε θεωρούνται δώρα τα αγαθά που παράγει ή εμπορεύεται η επιχείρηση (ΦΠΑ Π.4336/3162/ Εγκ.10/10.7.1987).

Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, το αν το δώρο πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης και εμπίπτει στην έννοια του άρθρου 22 του ν.4172/2013 είναι ζήτημα πραγματικό και θα κριθεί σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο.

Αν σε δώρα που αποστέλλονται προς πελάτες (π.χ. ποτά ή στυλό κλπ.) αναγραφεί η επωνυμία ή άλλα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά διαφημιστικής φύσης, τότε τα δώρα αυτά μπορεί να θεωρηθούν διαφήμιση και να υπαχθούν σε δημοτικό τέλος 2%.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Με τον Εξωδικαστικό μπορούν να ρυθμιστούν και μη επιχειρηματικές οφειλές.

Η Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/2017) ρυθμίζει τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη. Υπό την έννοια αυτή, στην ρύθμιση θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να ενταχθούν στεγαστικά δάνεια και άλλες υποχρεώσεις.

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

image_print