• Εξατομικευμένη υποστήριξη στη διαχείριση δανείων και την αναδιάρθρωσή τους

  • Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών συναλλαγών

  • Αποτιμήσεις για πώληση – εξαγορά μέρους ή ολόκληρης επιχείρησης

  • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και μείωσης κόστους

  • Παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων συγχωνεύσεων, απορροφήσεων ή αποσχίσεων κλάδων

  • Υποστήριξη ανεύρεσης οικονομικών πόρων & υποστήριξη επενδύσεων

  • Αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων βάσει ειδικών νόμων (π.χ. άρθρο 99), σε συνεργασία με εξειδικευμένα νομικά γραφεία