Φορολογία Εισοδήματος Κατοίκων Εξωτερικού

Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος;

Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης (Ε1) είναι οι κάτοικοι εξωτερικού για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. με τις γενικές διατάξεις ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα.

Που υποβάλλεται η δήλωση;

 • Όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ του Νομού Αττικής, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
 • Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ εκτός του Νομού Αττικής, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού.
 • Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο φορολογικός εκπρόσωπος.
 • Εάν στην πρωτεύουσα ενός νομού λειτουργούν περισσότερες Δ.Ο.Υ., αρμόδια για την υποβολή της δήλωσης είναι η Α΄ Δ.Ο.Υ. του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης όπου αρμόδια είναι η Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

Πως και πότε υποβάλλεται η δήλωση

 • Οι   ετήσιες   δηλώσεις   φορολογίας   εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε έγχαρτη μορφή (π.χ. λόγω θανάτου).
 • Για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2015.
 • Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος   αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ` όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους (2015).

Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσης;

 • Ναι, η τροποποιητική δήλωση, λόγω λάθους ή παράλειψης, υποβάλλεται οποτεδήποτε, όχι όμως μετά την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.
 • Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται φόρος;

Ο φόρος επιβάλλεται μόνο στο εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και όχι στο εισόδημα που προκύπτει στο εξωτερικό.

Επιβάλλεται φόρος βάσει τεκμαρτού εισοδήματος ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων;

Ναι, εφόσον ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα στην  Ελλάδα.

Πως δικαιολογείται τυχόν διαφορά πραγματικού εισοδήματος και τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς και η αγορά περιουσιακών στοιχείων;

 • Με πραγματικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του στην Ελλάδα και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.
 • Με χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα στην Ελλάδα.
 • Με χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα.
 • Με εισαγωγή συναλλάγματος για πρόσωπα: α) που είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, β) που είχαν διαμείνει 3 τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους, γ) που είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται i) από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή ii) από καταθέσεις τους γενικά μέσα σε έναν (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα, χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή.
 • Με δάνεια που έχουν συναφθεί στην Ελλάδα.
 • Με δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών στην Ελλάδα για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
 • Με   ανάλωση   κεφαλαίου   που   αποδεδειγμένα   έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο στην Ελλάδα.

Πως καταβάλλεται ο φόρος;

Ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις.

Πόσες και ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδημάτων;

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες εισοδημάτων στην Ελλάδα: α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) το εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) και δ) το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (π.χ. μετοχές, μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες, κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα).

Ποιες είναι οι κλίμακες φορολογίας εισοδήματος;

α) Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ)Φορολογικός συντελεστής (%)
< 25.00022%
25.000,01 έως και 42.00032%
> 42.00042%

 

β)   Τα   κέρδη   από   επιχειρηματική   δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)Συντελεστής (%)
< 50.00026%
> 50.00033%

 

Υπάρχουν εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς;

 • Ναι, ορισμένα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα φορολογούνται αυτοτελώς, ως εξής: α) μερίσματα (10%), β) τόκοι (15% – απαλλαγή για τόκους ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και για τόκους ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), γ) δικαιώματα (20%) και δ) υπεραξία μεταβίβασης τίτλων (15% εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα – απαλλαγή για φορολογικούς κατοίκους σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας).
 • Τα ανωτέρω   εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα.

Υπάρχει διαδικασία μεταβολής κατοικίας;

Για τους φορολογούμενους που εγκαταστάθηκαν μόνιμα ή οριστικά στο εξωτερικό έως τις 31.12.2013, έχουν δοθεί οδηγίες με την ΠΟΛ.1177/14.07.2014.

Ειδικότερα, όσοι φορολογούμενοι δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας κατά τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και προκειμένου να διενεργηθεί η

μεταβολή της κατοικίας τους, πρέπει να προσκομίσουν:

 • πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή
 • αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης Φ.Ε. ή
 • ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης Φ.Ε..
 • Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των προηγουμένων, προσκομίζεται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του φορολογούμενου.

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible» margin_top=»20px» margin_bottom=»10px» background_color=»rgba(255,255,255,0)»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»][fusion_separator style_type=»single solid» sep_color=»#b12c1b» icon=»» width=»» class=»» id=»»/]

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε από όλες τις Δ.Ο.Υ. καθώς και από το Υπουργείο Οικονομικών – Τμήμα Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, στα τηλέφωνα: 0030 –

210 – 3375 314 – 318.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

image_print