Λογιστικές Υπηρεσίες

Η ARTION παρέχει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για κάθε είδους επιχείρηση. Το τµήµα λογιστικών υπηρεσιών της ARTION στελεχώνεται από άτοµα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και με συνέπεια το λογιστήριο κάθε μορφής επιχείρησης. Παρέχουμε 360° λογιστικές υπηρεσίες Πανελλαδικά, είτε στην έδρα του πελάτη μας, είτε από τα γραφεία μας.

Στόχος της ARTION είναι να αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η λογιστική, εξασφαλίζοντας έγκυρη και ποιοτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Εδώ και 30 χρόνια, επιδιώκουμε να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Οι πελάτες μας είναι οι δικοί μας “πρεσβευτές” ώστε να μιλήσουν για εμάς, για την ποιότητα των λογιστικών μας υπηρεσιών που παρέχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Για εμάς, κάθε πελάτης μας χρήζει την ίδια αντιμετώπιση και σεβασμό για για τον λόγο αυτό ανήκουμε ανάμεσα στις μεγαλύτερες λογιστικές εταιρείες της χώρας.

Γνωρίζουμε ότι το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι γεμάτο από προκλήσεις, ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Μία σύγχρονη επιχείρηση καλείται να αντιμετωπίσει επιχειρηματικές δυσκολίες και αντιξοότητες. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος που αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή οντότητα κάθε επιχείρηση που υποστηρίζουμε και για κάθε πελάτη μας χαράσσουμε διαφορετική λογιστική στρατηγική. Προσαρμόζουμε τις λογιστικές μας υπηρεσίες με γνώμονα αυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιδιώκουμε την εύρυθμη ανάπτυξη κάθε εταιρείας που αναλαμβάνουμε με χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα.[stm_quote quote=”“Κύριο μέλημα μας, η αποτελεσματική υποστήριξη λογιστηρίων, με εξειδικευμένο προσωπικό, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησής σας”.”]

  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
  • Λογιστική παρακολούθηση µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
  • Κοστολόγηση παραγωγής
  • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα και σύστηµα Reporting
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρµονισµένων µε την ισχύουσα νοµοθεσία
  • Τήρηση µισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Συµβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νοµοθεσίας
  • Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιµελητήρια)