Υπαγωγή των “παλαιών” ασφαλισμένων στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Yπαγωγή των “παλαιών” ασφαλισμένων στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/9/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑρ.Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ3/112/89532
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 79
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115 Α΄/15-7-10) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» ρυθμίζεται για όλη την επικράτεια το θέμα των “παλαιών” ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) (το οποίο αποτελείται από τα καταργηθέντα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών) οι οποίοι παράλληλα ασκούν και δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ.

Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται ότι όσοι ασφαλίστηκαν από οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης πριν την 1/1/93 (“παλαιοί” ασφαλισμένοι) και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού.

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (δηλ. από 15/8/10) και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Συνεπώς, δεν θα χορηγείται πλέον για τη συγκεκριμένη κατηγορία “παλαιών” ασφαλισμένων (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, και Ταμείο Νομικών) απαλλακτική βεβαίωση του Ν. 2335/95, όπως ισχύει, αλλά θα υπάγονται από 1/8/10 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ με δυνατότητα επιλογής μόνο του φορέα παροχών Κλάδου Υγείας. Κατ΄ εξαίρεση εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, βάσει του νέου νόμου (Ν. 3863/10), οι “παλαιοί” ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ των οποίων η υπακτέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα είναι συναφής με την ιδιότητα του μηχανικού (π.χ. μέλος κατασκευαστικής εταιρείας). Εάν δεν υπάρχει συνάφεια, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική.

Για όσους πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης μετά την 1/1/93 (“νέοι” ασφαλισμένοι) και είναι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2084/92 περί δυνατότητας απαλλαγής τους από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Για τους εν λόγω ασφαλισμένους θα ακολουθείται η διαδικασία εξαίρεσης των νέων ασφαλισμένων, έως ότου το θέμα διευθετηθεί οριστικά, οπότε θα σας ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφό μας.

Σας εφιστούμε την προσοχή στις περιπτώσεις των “παλαιών” ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που έχουν ήδη λάβει απαλλακτικές βεβαιώσεις του Ν. 2335/95 κατά το παρελθόν, άμεσα να ειδοποιηθούν και να ασφαλιστούν από 1/8/2010.

Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας στα πλαίσια της άμεσης ενημέρωσης των παλαιών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ θα αποστείλει σχετικό δελτίο τύπου.

Σας επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση πριν την υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού από 1/8/10 των παλαιών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που είχαν λάβει απαλλακτική βεβαίωση, θα πρέπει να προηγείται έλεγχος περί της συνέχισης ή μη της ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας, καθώς και της ύπαρξης τυχόν νέων δραστηριοτήτων.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

image_print