Συγγραφικά δικαιώματα

Του Γιώργου Δαλιάνη, Διευθύνων Σύμβουλος της Artion

με τη συνεργασία του Άγγελου Παναγόπουλου, Στέλεχος της Artion

Τα εισοδήματα από συγγραφικά δικαιώματα, ανέκαθεν αντιμετωπίζονταν  με ειδικό τρόπο τόσο από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) όσο και από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και τους νόμους που τον αντικατέστησαν. Ποια είναι όμως η αντιμετώπισή τους σήμερα;

Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων

Σε ό,τι αφορά τώρα την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων από 1/1/2015 και σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (περ. γ, παρ. 1, άρθρο 39 του Ν. 4308/2014) ισχύουν τα ακόλουθα:

Δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1.

α)….

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως.

γ) Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επομένως, επειδή τα πρόσωπα αυτά δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων, θα πρέπει η οντότητα προς την οποία παρέχεται η υπηρεσία  να εκδίδει το προβλεπόμενο παραστατικό, ώστε να διασφαλίζεται η δήλωση των εισοδημάτων από τους υπόχρεους και η μετέπειτα φορολόγησή τους. Το παραστατικό αυτό είναι το αναφερόμενο στην παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014, δηλαδή τιμολόγιο με την ονομασία «απόδειξη δαπάνης» ή «τίτλος κτήσης».

Εισόδημα

Από 01/01/2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) τα εισοδήματα από  δικαιώματα αποτελούν κατ’ αρχήν εισόδημα από κεφάλαιο και από το φορολογικό έτος 2014 και μετά δηλώνονται στον ξεχωριστό πίνακα Δ1 του έντυπου Ε1.

Εξειδικεύοντας και σύμφωνα  με την ΠΟΛ. 1042/26-1-2015: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα καθορίζοντα στην παράγραφο  14  οι κάτωθι  περιπτώσεις φορολόγησης των δικαιωμάτων ημεδαπής προέλευσης

α) Όταν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας των δικαιωμάτων που κατέχει,  ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο και έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος, ως ελεύθερος επαγγελματίας ή εμπορική επιχείρηση, με δραστηριότητα σχετική με την είσπραξη δικαιωμάτων, όπως π.χ συγγραφείς για τα συγγραφικά δικαιώματα.  Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματα δεν συμπληρώνονται στον πίνακα Δ1 αλλά στον Γ2 από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όταν παράλληλα, με την δραστηριότητα του συγγραφέα , ο φορολογούμενος παρέχει και άλλες υπηρεσίες σε αυτή τη περίπτωση τα έσοδα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

β)  Όταν δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας των δικαιωμάτων που κατέχει, ακόμη και αν έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών για άλλη δραστηριότητα, ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο στην περίπτωση αυτή με την παρακράτηση φόρου 20% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση και τα έσοδα δηλώνονται στον πίνακα Δ1 στον κωδικό 671-672 της φορολογίας εισοδήματος.

Παράδειγμα

Συνταξιούχος έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος με κύρια δραστηριότητα ως φοροτεχνικός σύμβουλος  και παράλληλα ως συγγραφέας . Για τις δραστηριότητες αυτές τηρεί απογραφικό λογιστικό σύστημα και εκδίδει τιμολόγια και για τις δύο δραστηριότητες. Από τη δραστηριότητα του φοροτεχνικού συμβούλου εισέπραξε 35.000€  και από την δραστηριότητα του συγγραφέα εισέπραξε 25.000€. Είχε και κοινές δαπάνες 10.000€  οι οποίες επιμερίζονται βάση τζίρου σε κάθε δραστηριότητα. Για τη δραστηριότητα του συμβούλου αναλογούν (μειώνουν τα κέρδη )  κατά 5.833€ και το υπόλοιπο 29.167€  φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με 26 % . Το ποσό των 25.000€ φορολογείται ολόκληρο (δεν αφαιρούνται τα αναλογούντα έξοδα 4.167€) με 20% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.

Δεδομένου ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών που αποστέλλουν  οι εταιρείες με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου αφορούν μόνο τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις  η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για τα εισοδήματα αυτά και θα πρέπει οι φορολογούμενοι να τα συμπληρώσουν στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος.

Το ίδιο συνεπάγεται κι από το έντυπο απόδοσης φόρου δικαιωμάτων καθώς τα εν λόγω εισοδήματα εμπίπτουν στην «Περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 64″ενώ για τις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών από επιχειρηματική δραστηριότητα η ΠΟΛ 1051/2015 αναφέρει ότι αφορούν «Περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64». Επίσης ο ίδιος τύπος αναφέρεται και στο έντυπο στο taxisnet όταν υποβάλουμε την δήλωση παρακρατούμενου φόρου. Άρα όλα συγκλίνουν στο ότι δεν μπορεί να δώθεί ηλεκτρονική βεβαίωση εισοδήματος απο δικαιώματα για την παρακράτηση φόρου γιατί αφορά διαφορετικό τύπο εισοδήματος με αυτές που στέλνονται ηλεκτρονικά.

image_print