Πρόστιμα Ανασφάλιστης Εργασίας – Ανασφάλιστοι Εργαζόμενοι

Αυστηροποίηση των κυρώσεων και αλλαγή των διαδικασιών επιβολής προστίμων και προσφυγής κατά αυτών που σχετίζονται με την Αδήλωτη Εργασία από 15 – 09 – 2013 (Π0Λ.27397/122/19.08.2013).
Βάση της απόφασης 27397/19-8-2013 του Υπουργείου Εργασίας συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που μπορούν να αποδεικνύονται άμεσα από τα όργανα ελέγχου και σχετίζονται άμεσα με την Αδήλωτη Εργασία, θα αντιμετωπίζονται αυστηρότερα από την έναρξη ισχύος της. Ταυτόχρονα η δυνατότητα προσφυγής σε επιτροπή πριν την επιβολή του τελικού προστίμου που σχετίζεται με τις συγκεκριμένες παραβάσεις καταργείται.
Τα νέα Πρόστιμα Ανασφάλιστης Εργασίας κατά περίπτωση θα είναι τα παρακάτω:
Α. Για παραβάσεις σχετικά με τον “Πίνακα Προσωπικού”
1. ΠΑΡΑΒΑΣΗ: Για την “μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού”
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: Από 9.197,10€ έως 10.549,44€ (ανάλογα με την ηλικία και την ιδιότητα του εργαζομένου (μεγαλύτερος ή μικρότερος των 25 ετών, υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης)
2. ΠΑΡΑΒΑΣΗ: Υποτροπή στην “μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού”
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: Από 9.197,10€ έως 10.549,44€, και προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση
Β. Για παραβάσεις σχετικά με την “Επίδειξη Μισθολογικών Εγγράφων”
1. Μη επίδειξη “Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών”
2. Μη επίδειξη “Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων”
3. Μη επίδειξη εντύπων “ Γνωστοποίησης Όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας”
4. Μη επίδειξη “Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού” για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: Για κάθε μια από τις παραπάνω παραβάσεις (1 έως και 4) θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 300,00€ έως και 5.000,00€ ανάλογα με τον αριθμό απασχολουμένων στην επιχείρηση. Εφόσον υπάρχουν υποκαταστήματα ή χωριστές εγκαταστάσεις λαμβάνονται υπόψη τα άτομα που απασχολούνται στην εγκατάσταση που ελέγχεται.

Α/Α

Αριθμός προσωπικού

Πρόστιμο

1.

Από 1 έως 10 άτομα

300,00€

2.

Από 11 έως 50 άτομα

1.000,00€

3.

Από 51 έως 150 άτομα

2.000,00€

4.

Από 151 έως 250 άτομα

3.000,00€

5.

Από 251 άτομα και άνω

5.000,00€

Τέλος στις Τεχνικές Εταιρείες που δεν θα επιδεικνύουν το “Πιστοποιητικό Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων” για το κάθε μηχάνημα έργου που έχουν, θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.500,00€ ανά μηχάνημα.
Αναφορικά με την διαδικασία επιβολής του προστίμου, καταβολής ή προσφυγής κατά αυτού ισχύουν τα παρακάτω:

ΕΠΙΒΟΛΗ: Εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση, συντάσσεται και επιδίδεται “Δελτίο Ελέγχου” που περιγράφει και βεβαιώνει την παράβαση. Το αργότερο σε 5 ημέρες από την επίδοση του Δελτίου Ελέγχου επιδίδεται και η “Πράξη Επιβολής Προστίμου” που καθορίζει και το τελικό ποσό του προστίμου

ΚΑΤΑΒΟΛΗ: Η καταβολή του προστίμου γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της “Πράξης Επιβολής Προστίμου”. Εφόσον η καταβολή γίνει εμπρόθεσμα, η επιχείρηση δικαιούται έκπτωση 30% στο ποσό του προστίμου. Με την εμπρόθεσμη πληρωμή του προστίμου ο εργοδότης έχει την υποχρέωση εντός 5 ημερών από την επομένη της καταβολής του, να καταθέσει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας το σχετικό πρωτότυπο Διπλότυπο Είσπραξης.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ: Κατά της παραπάνω “Πράξης Επιβολής Προστίμου” μπορεί ο εργοδότης να ασκήσει προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε 60 ημέρες από την επίδοση της. Την προσφυγή αυτή θα πρέπει να κοινοποιήσει και στην αρμόδια για την επιβολή του προστίμου Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στην ίδια προθεσμία. Η μη κοινοποίηση της έχει ως συνέπεια την ακύρωση στην πράξη του δικαιώματος προσφυγής του (ποινή απαράδεκτου). Η προσφυγή δεν αναστέλλει την υποχρέωση καταβολής του προστίμου.

Επισημαίνεται ότι η ισχύς των παραπάνω προστίμων καθώς και των διαδικασιών επιβολής τους ξεκινάει την 15η Σεπτεμβρίου 2013.
Διονύσης Σαμόλης
Συνοδευτικά έγγραφα:

image_print