Δεν αναστέλλεται η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

Δεν αναστέλλεται η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής για το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

http://www.publicrevenue.gr/kpi/

Κατόπιν της υποβολής σχετικών ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας και προκειμένου να μην υποβληθούν {tip μάθετε περισσότερα}ενδικοφανείς προσφυγές{/tip} εκπρόθεσμα, διευκρινίζουμε ότι η προθεσμία για την άσκηση της {tip μάθετε περισσότερα}ενδικοφανούς προσφυγής{/tip} που προβλέπεται στο άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) δεν αναστέλλεται για το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, δηλαδή δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η οποία αφορά τις προθεσμίες για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, τα οποία προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

πηγή: Tax Heaven

image_print