Μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό – Έλεγχοι από το Υπουργείο Οικονομικών

Προσαύξηση Περιουσίας

Προσαύξηση Περιουσίας Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί χιλιάδες άτομα, που έχουν μεταφέρει κεφάλαια στο εξωτερικό από 1/1/2009 – 31/12/2011 και δεν μπορούν να τα καλύψουν με φορολογηθέντα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2004 και επομένων, να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις. Η διαφορά των εισοδημάτων, που θα προκύψει, θεωρείται προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή πηγή ή αιτία (παρ.3 του άρθρου 48 Ν.2238/1994).

Αυτό σημαίνει ότι τίθεται σε εφαρμογή διάταξη-βόμβα του άρθρ.13 του Ν.3888/2010, με την οποία δίδεται η δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να θεωρούν εισόδημα και να φορολογούν με συντελεστή μέχρι 45% τραπεζικές καταθέσεις (προς το παρόν Ελλήνων στο εξωτερικό).

Στο έγγραφο-πρόσκληση, το Υπουργείο Οικονομικών κάνει σύγκριση κεφαλαίων και εισοδημάτων από 1/1/2003 μέχρι και 31/12/2011. Ο φορολογούμενος όμως, μπορεί να είχε εισοδήματα πριν από την 1/1/2003 τα οποία και μπορεί να επικαλεστεί.

Όπως έχει γίνει δεκτό, με το ΥΠ.αριθμ.1015578/264/Α00012/14-2-2005 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός με τις ισχύουσες διατάξεις για την κάλυψη των τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, συνεπώς, για την κάλυψη της διαφοράς μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσονδήποτε προηγουμένων ετών, εφόσον βέβαια είναι δυνατό να διασταυρωθούν με τα στοιχεία που τηρούνται στη ΔΟΥ οι σχετικοί ισχυρισμοί του φορολογουμένου.

Οι φορολογούμενοι για δημιουργία κεφαλαίου μπορούν να επικαλεσθούν και χρηματικά ποσά, που δε θεωρούνται εισόδημα, χρηματικά ποσά που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρημάτων από το εξωτερικό, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, και από όποιο άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί π.χ. άτυπος δανεισμός από εταιρείες.

Επειδή η δημιουργία καταθέσεων δεν ήταν ποτέ τεκμήριο οι φορολογούμενοι θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη συνδυαστικά και με την μαχητότητα των τεκμηρίων διαβίωσης. Η πρόσκληση, κατά την άποψή μας είναι ασαφής και δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το Υπουργείο, και οι φορολογούμενοι δεν θα προσέλθουν να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις.

Σύμφωνα, με το επιχειρησιακό σχέδιο αλλά και από δημοσιεύματα, προκύπτει ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα ζητήσει τεκμηρίωση και για τις καταθέσεις σε Ελληνικές τράπεζες. Αν οι εισπρακτικές αρχές για διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου προβούν σε δέσμευση καταθέσεων, το μέτρο θα αποβεί καταστροφικό, γιατί νέος κύκλος φυγής κεφαλαίων θα ανοίξει και θα συνεχιστεί η ασφυξία στις τράπεζες.

image_print