Δυνατότητα μετατροπής της πενθήμερης εργασίας σε εξαήμερη

Χρόνος απασχόλησης με το σύστημα της εξαήμερης εργασίας.

Η πενθήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται έως σήμερα στην πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν επιβλήθηκε με νόμο, αλλά καθιερώθηκε στην πράξη με την υποχρεωτική εφαρμογή των αντίστοιχων όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Μετά την λήξη των περισσοτέρων Σ.Σ.Ε. και κατά εφαρμογή του Ν.4046/2012 και της Π.Υ.Σ. 6/2012 (ερμηνευτική εγκύκλιος 4601/301/12.03.12), δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις, πλην όσων ανήκουν σε κάποια εργοδοτική οργάνωση που συμμετείχε στην κατάρτιση Σ.Σ.Ε η οποία βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, να εφαρμόσουν το εξαήμερο σύστημα απασχόλησης, εφόσον αυτό εξυπηρετεί την λειτουργία τους.

Ο τρόπος κατανομής του χρόνου εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ίδιος για όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αλλά μπορεί να εφαρμόζεται ξεχωριστό σύστημα (πενθήμερο, εξαήμερο) κατά εργαζόμενο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της.

Η αλλαγή αυτή στην κατανομή του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων, δεν αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα ώστε να επιβληθεί από τον εργοδότη, αλλά απαιτεί και την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Η συμφωνία αυτή προκύπτει από την υπογραφή νέας Ατομικής Σύμβασης Εργασίας ανάμεσα στην επιχείρηση και τον κάθε εργαζόμενο, που προβλέπει την απασχόληση του για έξι ημέρες την εβδομάδα.

Η εφαρμογή του εξαήμερου συστήματος απασχόλησης επηρεάζει τον χρόνο εργασίας με τους παρακάτω τρόπους:

Κατά το εξαήμερο σύστημα, εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση παρέχει, βάσει της ατομικής του σύμβασης, εργασία έξι ημερών (Δευτέρα έως και Σαββάτο) και για συνολικά σαράντα (40) ώρες την βδομάδα. Η ημερήσια κατανομή των σαράντα (40) ωρών μέσα στην εργάσιμη εβδομάδα, μπορεί να γίνει με κάθε τρόπο, αρκεί η ημερήσια απασχόληση να μην υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. (π.χ. Δευτέρα-8ώρες, Τρίτη-6ώρες, Τετάρτη-6ώρες, Πέμπτη-6ώρες, Παρασκευή-6ώρες, Σάββατο-8ώρες).

Επισημαίνεται βέβαια, πως είναι δυνατή η απασχόληση του εργαζόμενου πάνω από σαράντα (40) ώρες, μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες -στο εξαήμερο πάντα σύστημα- ως υπερεργασία. Ο χρόνος της υπερεργασιακής απασχόλησης δεν προβλέπεται στην ατομική σύμβαση εργασίας και ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παράσχει, εφόσον ζητηθεί από τον εργοδότη.

Στο εξαήμερο σύστημα, η απασχόληση πέραν των οκτώ (8) ωρών ημερησίως ή των σαράντα οκτώ (48) ωρών εβδομαδιαίως νοείται ως υπερωριακή εργασία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ετησίως. Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, την υπερωριακή απασχόληση, έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίησή της.

04/10/2013

Σαμόλης Διονύσης
Διευθυντής Εργατικών & Ασφαλιστικών θεμάτων
ARTION Φοροτεχνική Λογιστική ΑΕ.

image_print