Κατάργηση Επιχειρησιακής Σύμβασης – Διαδικασίες

Αναφορικά με την δυνατότητα αποδέσμευσης της επιχείρησης από την σε ισχύ Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας (υπογραφή της την 19/12/2011 και ισχύ από 01/01/2012 έως 31/12/2014):

Α. Γενικό πλαίσιο

Η Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας είναι μια Συλλογική Σύμβαση και αντιμετωπίζεται ως τέτοια βάση του κωδικοποιημένου Ν.1876/90 (άρθρο 3, παρ. 1, περ. γ΄).

Ο χρόνος ισχύς της μπορεί να είναι από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Για την σύναψη της αλλά και για την καταγγελία της απαιτείται συγκεκριμένος τύπος και διαδικασία (άρθρο12, παρ.3). Για την καταγγελία της, απαιτείται να υπάρχει σημαντική αλλαγή των συνθηκών που υπήρχαν κατά την υπογραφή της (άρθρο 12, παρ. 2) εφόσον δεν έχει παρέλθει ακόμη ένα (1) έτος. Εάν έχει παρέλθει το πρώτο έτος είναι δυνατή η καταγγελία της ακόμη και χωρίς αλλαγή των συνθηκών που ίσχυαν κατά την υπογραφή της.

Οι κανονιστικοί όροι της Επιχειρησιακής Σύμβασης θα εξακολουθούν να ισχύουν για ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της (ΠΥΣ 6/28.02.12, Άρθρο 2, παρ. 4).

Όταν παρέλθει το τρίμηνο από την καταγγελία ή τη λήξη της Επιχειρησιακής Σύμβασης, τότε οι κανονιστικοί όροι, που αφορούν τα επιδόματα παύουν να ισχύουν χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Ισχύουν όμως, οι όροι που αφορούν τον βασικό μισθό, καθώς και τα επιδόματα «ωρίμανσης», «τέκνων», «σπουδών» και «επικίνδυνης εργασίας» εφόσον αυτά προβλεπόντουσαν από την Επιχειρησιακή Σύμβαση που έληξε ή καταγγέλθηκε.

Μετά την παραπάνω τρίμηνη περίοδο είναι δυνατή η σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας με όριο τα δεδομένα της ΕΓΣΣΕ.

Το παραπάνω πλαίσιο ισχύει και για τις επιχειρησιακές συμβάσεις (Υπ. Εργασίας., Αρ.Πρωτ.:4601/304, άρθρο 2,παρ. 7).

Β. Εφαρμογή σε συγκεκριμένο παράδειγμα

Η Επιχειρησιακή Σύμβαση έχει υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2012. Βάσει του παραδείγματος ή θα λήξει την 31ηΔεκεμβρίου 2014 ή θα καταγγελθεί νωρίτερα από ένα από τα συνυπογράφοντα μέλη (ένωση προσώπων ή εργοδότη).

Η καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη ή της ένωσης προσώπων (ή και από τους δύο μαζί) μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα δεδομένου ότι έχει παρέλθει 1 έτος από την ημερομηνία υπογραφής της Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Εφόσον αυτό είναι δυνατόν, θα συνταχτεί το «ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» από τον καταγγέλλοντα την σύμβαση και θα παραδοθεί με δικαστικό επιμελητή τόσο στην άλλο μέλος που έχει υπογράψει την σύμβαση όσο και στην «Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας» που έχει κατατεθεί η σχετική Επιχειρησιακή Σύμβαση.

Η συγκεκριμένη Επιχειρησιακή Σύμβαση δεν προβλέπει ιδιαίτερα επιδόματα, αλλά καθορίζει μόνο το επίπεδο των μισθών γενικά, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των αποδοχών για τρείς (3) μήνες από την καταγγελία της Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταγγελία της Επιχειρησιακής Σύμβασης, η επιχείρηση θα μπορεί να διαπραγματευθεί και να συνάψει νέες ατομικές συμβάσεις εργασίας με τον κάθε εργαζόμενο χωριστά με όριο μισθών αυτών που προβλέπονται από τον ν.4093/2012.

Τέλος η «ένωση προσώπων» εφόσον ο λόγος σύστασης της ήταν μόνο η υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης λύεται αυτοδικαίως μετά την καταγγελία της σύμβασης.

Δείτε περισσότερα εδώ

[το link είναι το .pdf]ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Αναφορικά με την δυνατότητα αποδέσμευσης της επιχείρησης από την σε ισχύ Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας (υπογραφή της την 19/12/2011 και ισχύ από 01/01/2012 έως 31/12/2014):

Α. Γενικό πλαίσιο

Η Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας είναι μια Συλλογική Σύμβαση και αντιμετωπίζεται ως τέτοια βάση του κωδικοποιημένου Ν.1876/90 (άρθρο 3, παρ. 1, περ. γ΄).

Ο χρόνος ισχύς της μπορεί να είναι από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Για την σύναψη της αλλά και για την καταγγελία της απαιτείται συγκεκριμένος τύπος και διαδικασία (άρθρο12, παρ.3). Για την καταγγελία της, απαιτείται να υπάρχει σημαντική αλλαγή των συνθηκών που υπήρχαν κατά την υπογραφή της (άρθρο 12, παρ. 2) εφόσον δεν έχει παρέλθει ακόμη ένα (1) έτος. Εάν έχει παρέλθει το πρώτο έτος είναι δυνατή η καταγγελία της ακόμη και χωρίς αλλαγή των συνθηκών που ίσχυαν κατά την υπογραφή της.

Οι κανονιστικοί όροι της Επιχειρησιακής Σύμβασης θα εξακολουθούν να ισχύουν για ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της (ΠΥΣ 6/28.02.12, Άρθρο 2, παρ. 4).

Όταν παρέλθει το τρίμηνο από την καταγγελία ή τη λήξη της Επιχειρησιακής Σύμβασης, τότε οι κανονιστικοί όροι, που αφορούν τα επιδόματα παύουν να ισχύουν χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Ισχύουν όμως, οι όροι που αφορούν τον βασικό μισθό, καθώς και τα επιδόματα «ωρίμανσης», «τέκνων», «σπουδών» και «επικίνδυνης εργασίας» εφόσον αυτά προβλεπόντουσαν από την Επιχειρησιακή Σύμβαση που έληξε ή καταγγέλθηκε.

Μετά την παραπάνω τρίμηνη περίοδο είναι δυνατή η σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας με όριο τα δεδομένα της ΕΓΣΣΕ.

Το παραπάνω πλαίσιο ισχύει και για τις επιχειρησιακές συμβάσεις (Υπ. Εργασίας., Αρ.Πρωτ.:4601/304, άρθρο 2,παρ. 7).

Β. Εφαρμογή σε συγκεκριμένο παράδειγμα

Η Επιχειρησιακή Σύμβαση έχει υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2012. Βάσει του παραδείγματος ή θα λήξει την 31ηΔεκεμβρίου 2014 ή θα καταγγελθεί νωρίτερα από ένα από τα συνυπογράφοντα μέλη (ένωση προσώπων ή εργοδότη).

Η καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη ή της ένωσης προσώπων (ή και από τους δύο μαζί) μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα δεδομένου ότι έχει παρέλθει 1 έτος από την ημερομηνία υπογραφής της Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Εφόσον αυτό είναι δυνατόν, θα συνταχτεί το «ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» από τον καταγγέλλοντα την σύμβαση και θα παραδοθεί με δικαστικό επιμελητή τόσο στην άλλο μέλος που έχει υπογράψει την σύμβαση όσο και στην «Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας» που έχει κατατεθεί η σχετική Επιχειρησιακή Σύμβαση.

Η συγκεκριμένη Επιχειρησιακή Σύμβαση δεν προβλέπει ιδιαίτερα επιδόματα, αλλά καθορίζει μόνο το επίπεδο των μισθών γενικά, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των αποδοχών για τρείς (3) μήνες από την καταγγελία της Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταγγελία της Επιχειρησιακής Σύμβασης, η επιχείρηση θα μπορεί να διαπραγματευθεί και να συνάψει νέες ατομικές συμβάσεις εργασίας με τον κάθε εργαζόμενο χωριστά με όριο μισθών αυτών που προβλέπονται από τον ν.4093/2012.

Τέλος η «ένωση προσώπων» εφόσον ο λόγος σύστασης της ήταν μόνο η υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης λύεται αυτοδικαίως μετά την καταγγελία της σύμβασης.

Δείτε περισσότερα εδώ 

image_print
2016-10-14T14:20:14+00:00 Δημοσιεύθηκε: 05/03/2013|Δημοσιεύσεις|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ