Τα 4 Βήματα του εργοδότη στον έλεγχο των νόμιμων αποδοχών

Κρίσιμα σημεία που πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν οι εργοδότες

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Σ.Σ.Ε.

1. Έλεγχος εφαρμογής ΚΛΑΔΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε.
α΄Έλεγχος της εκπροσώπησης του εργοδότη στην υπογραφή της ΚΛΑΔΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε.
β΄Έλεγχος αν η συγκεκριμένη ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. έχει κηρυχθεί υποχρεωτική.

2. Έλεγχος εφαρμογής ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε.
α΄Έλεγχος της εκπροσώπησης του εργοδότη στην υπογραφή της ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε.
β΄Έλεγχος αν η συγκεκριμένη ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε. έχει κηρυχθεί υποχρεωτική.
Ο παραπάνω έλεγχος υποχρέωσης εφαρμογής Σ.Σ.Ε. είναι κρίσιμος και πρέπει να πραγματοποιείται
με μεγάλη προσοχή. Λάθος επιλογή ή μη εφαρμογή Σ.Σ.Ε. θα οδηγούσε σε προβλήματα στην σχέση
εργοδότη – εργαζομένων καθώς και στην σχέση του εργοδότη με τις ελεγκτικές αρχές.

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Όταν δεν υπάρχει δέσμευση από Σ.Σ.Ε.)

1. Αν οι αποδοχές του εργαζόμενου είναι οι ελάχιστες που ορίζονταν από την ΕΓΣΣΕ (15-7-10)
α΄Μπορεί να εφαρμοστεί αυτόματη μείωση των αποδοχών κατά 22% αναδρομικά από την 14η Φεβρουαρίου 2012.
β΄Μπορεί να εφαρμοστεί αυτόματη μείωση των αποδοχών κατά 32% αναδρομικά από την 14η Φεβρουαρίου 2012 για εργαζόμενους ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.
Οι παραπάνω μειώσεις εφαρμόζονται επί των συνολικών αποδοχών (βασικού μισθού και επιδομάτων) που ίσχυαν για τον κάθε εργαζόμενο την 1η Ιανουαρίου 2012.
γ΄Αν εφαρμοσθούν οι παραπάνω μειώσεις πρέπει εντός 15 ημερών να υποβληθεί Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας
δ΄Είναι σκόπιμο (αν και όχι υποχρεωτικό) να δοθεί και στον εργαζόμενο η Γνωστοποίηση Όρων Σύμβασης του ΠΔ 156/94

2. Αν οι αποδοχές του εργαζόμενου είναι μεγαλύτερες από αυτές της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε (15-7-10)
α΄Δεν μπορεί να εφαρμοσθεί μείωση μισθού μονομερώς από τον εργοδότη, αλλά απαιτείται η υπογραφή νέας Ατομικής Σύμβασης Εργασίας με εφαρμογή των όρων της ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί ισχύουν μετά την 14-2-2012.
β΄Αν εφαρμοσθεί η παραπάνω μειώση πρέπει εντός 15 ημερών να υποβληθεί Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας
γ΄Είναι υποχρεωτικό να δοθεί και στον εργαζόμενο η Γνωστοποίηση Όρων Σύμβασης του ΠΔ 156/94

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Έλεγχος του χρόνου λήξης ισχύος των Σ.Σ.Ε. που δεσμεύουν την επιχείρηση
α΄Αν η Σ.Σ.Ε είναι σήμερα σε ισχύ και ο χρόνος που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος έως την 14-2-2012 είναι μεγαλύτερος των 24 μηνών, η σύμβαση αυτή θα λήξη την 14-02-2013.
β΄Αν η Σ.Σ.Ε είναι σήμερα σε ισχύ και ο χρόνος που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος έως την 14-2-2012 είναι μικρότερος των 24 μηνών, η σύμβαση αυτή θα λήξη με την συμπλήρωση 3 ετών από την έναρξη ισχύος της.
γ΄Αν η Σ.Σ.Ε. έχει λήξη την 14-2-2012 και δεν έχει αντικατασταθεί, θα συνεχίσει να ισχύει έως και την 14-05-2012 (για 3 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου)

2. Έλεγχος της μετενέργειας των Σ.Σ.Ε. που δεσμεύουν την επιχείρηση
α΄Μετά την λήξη ισχύος της κάθε σύμβασης, οι όροι της εξακολουθούν να ισχύουν για 3 μήνες.
Για να ελεγχθεί ο χρόνος που η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει τις αλλαγές στους μισθούς, θα πρέπει να προστεθεί στον χρόνο λήξης της σύμβασης και ο χρόνος της μετενέργειας (π.χ. αν η Σ.Σ.Ε. λήγει την 14-02-2013, η εφαρμογή των παρακάτω αλλαγών μπορεί να πραγματοποιηθεί από την 14-5-2013)

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

1. Όταν οι καταβαλλόμενες αποδοχές είναι ίσες με τις νόμιμες που προέβλεπε η Σ.Σ.Ε.
α΄Απεικόνιση των αποδοχών του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά ως:
– Βασικό Μισθό
– Επιδόματα που διατηρούνται (ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών, επικινδύνου εργασίας βάσει του Άρθρου 2- παρ. 4 -εδάφ. 2 της Π.Υ.Α.)
– Επιδόματα που καταργούνται (π.χ. ξένης γλώσσας, διαχειριστικών λαθών κτλ.)
β΄Έλέγχος της μεταβολής των αποδοχών κατά την λήξη της υποχρεωτικής εφαρμογής της Σ.Σ.Ε με αφαίρεση:
– Επιδόματα που καταργούνται (π.χ. ξένης γλώσσας, διαχειριστικών λαθών κτλ.)
γ΄Αν εφαρμοσθεί η παραπάνω μείωση πρέπει εντός 15 ημερών να υποβληθεί Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας
δ΄Είναι σκόπιμο (αν και όχι υποχρεωτικό) να δοθεί και στον εργαζόμενο η Γνωστοποίηση Όρων Σύμβασης του ΠΔ 156/94
Η παραπάνω μείωση των αποδοχών μπορεί να γίνει αυτόματα χωρίς την σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου
Οι αποδοχές που θα προκύψουν μετά την παραπάνω μείωση μπορούν να τροποποιηθούν μέχρι και τα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μόνο εφόσον υπάρξει νέα ατομική σύμβαση εργασίας ή τροποποίηση της υπάρχουσας.

2. Όταν οι καταβαλλόμενες αποδοχές είναι μεγαλύτερες από τις νόμιμες που προέβλεπε η Σ.Σ.Ε.
α΄Εφόσον ο εργαζόμενος δεν αμείβεται με βάση τον νόμιμο μισθό, η αυτόματη μείωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλά απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου (υπογραφή νέας Ατομικής Σύμβασης)
β΄Η νέα Ατομική Σύμβαση θα έχει ως όριο εφαρμογής τους όρους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
γ΄Αν υπογραφεί νέα Ατομική Σύμβαση Εργασίας πρέπει εντός 15 ημερών να υποβληθεί Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας
δ΄Είναι υποχρεωτικό να δοθεί και στον εργαζόμενο η Γνωστοποίηση Όρων Σύμβασης του ΠΔ 156/94

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Τα παραπάνω αποτελούν γενικές αρχές και βασίζονται στις μέχρι και σήμερα 02 Μαρτίου 2012
δημοσιευμένες αποφάσεις και νόμους.

Διονύσης Σαμόλης

image_print
2014-08-06T09:59:16+00:00 Δημοσιεύθηκε: 12/08/2008|Αρθρογραφία|

Παροχή συγκατάθεσης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του

Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και τις αιτιολογικές σκέψεις 32, 33, 42, 43 του GDPR)


 1. Η ARTION AE, εταιρεία παροχής φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό  την ολοκληρωμένη στήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, και έδρα το Μαρούσι,ζητά τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και αρχειοθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

  • Όνομα
  • e-mail
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Στοιχεία εταιρίας (Τίτλος και αντικείμενο δραστηριότητας)
  • Ιδιότητα - θέση εργασίας σας

 2. Οι παραπάνω πληροφορίες, δίνονται ελεύθερα από εσάς και θα επεξεργαστούν με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για οικονομικά-τραπεζικά-φορολογικά θέματα και αλλαγές καθώς και μελέτες και αρθρογραφία σχετική με τα παραπάνω θέματα από συνεργάτες του ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

 3. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν για περίοδο 24 μηνών και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες πέραν των εταιριών του Ομίλου μας.

 4. Αν κατά την παραπάνω περίοδο αποφασίσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών μπορείτε να μας στείλετε email αιτούμενος/η την διαγραφή σας στην διεύθυνση [email protected] ή να μας στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας ανάκλησης που σας μοιράζεται μαζί με την παρούσα στην διεύθυνση που είναι ήδη τυπωμένη στην αίτηση ανάκλησης.

 5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας πληροφοριών:ΣυμφωνώΔιαφωνώ