« Ενδικοφανής προσφυγή », πρόσθετες επιβαρύνσεις μέσω μίας ασάφειας νόμου

Του Γιώργου Δαλιάνη,
με τη συνεργασία του Παναγιώτη Παπασταύρου (partner και διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού της ARTION Α.Ε.)

Κατά το έτος 2013 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε , δεκάδες νόμους φορολογικού ενδιαφέροντος. Τέσσερις όμως, αλλάζουν ριζικά το τοπίο της φορολογικής νομοθεσίας:

1. Ο Ν. 4152/9-5-2013 είναι εφαρμοστικός παλαιότερων νόμων και διατάξεων.
2. Ο Ν.4172/26-7-2013 θεσπίζει τις διατάξεις του νέου Κώδικα φορολογίας εισοδήματος.
3. Ο Ν.4174/29-7-2013 εισάγει τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
4. Ο Ν.4223/31-12-2013 καθορίζει τις διατάξεις φορολογίας της ακίνητης περιουσίας.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών όμως δεν κατάφεραν ακόμη, να εκδώσουν μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εγκύκλιο για κανέναν από τους προαναφερόμενους νόμους.

Οι οδηγίες προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου και τους ενδιαφερόμενους, που εμπλέκονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας, παρέχονται με αποσπασματικές κατά περίπτωση εγκυκλίους και με ενημερωτικά φυλλάδια του γραφείου τύπου. Αυτό δυστυχώς, δυσχεραίνει το έργο αφομοίωσης και εφαρμογής των νέων και πολλές φορές καινοτόμων διατάξεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούνται λάθη, που έχουν ως αποτέλεσμα την κακή εφαρμογή, με συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση των Φορολογουμένων.

Εμείς θα σταθούμε σε μία περίπτωση, που κατά την άποψη μας, γίνεται παρερμηνεία του Ν.4152/9-5-2013.

Με τον νόμο αυτό, εισάγεται μία νέα διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών, που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους. Τροποποιείται το άρθρο 70 του Ν.2238/94, καταργείται το άρθρο 70Α για υποθέσεις που ο έλεγχος ενεργείται μετά τις 31-7-2013 και προστίθεται το άρθρο 70Β, που προβλέπει την Ειδική Διοικητική Διαδικασία Ενδικοφανούς Προσφυγής.

Στο Ν.4174 οι διατάξεις του άρθρου 70Β εισάγονται με το άρθρο 63 και σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, “Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης, στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας, από την υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.”

Στο άρθρο αυτό, δεν αναφέρεται ότι καταργείται η διοικητική επίλυση, αντιθέτως επιδιώκεται. Μάλιστα, με την νέα αυτή φορολογική διαδικασία μπορεί η νέα υπηρεσία να ακυρώσει μερικά ή ολικά ή να τροποποιήσει την πράξη του φορολογικού ελεγκτή. Ο Ν.4152 δεν τροποποιεί το Ν.2523/1997, ο οποίος στη παράγραφο 8 του άρθρου 2 καθορίζει ρητά τη διοικητική επίλυση και κατά το συμβιβασμό περιορίζει τους πρόσθετους φόρους στα 3/5.

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.2238/94, που προβλέπουν το Δικαστικό συμβιβασμό και τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Μόνο σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στον ν. 4152, βάσει της οποίας τροποποιείται το άρθρο 49 και ρητά καταργείται η μείωση του πρόσθετου φόρου λόγω διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού.

Πιστεύουμε ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με την παρερμηνεία των σχετικών Διατάξεων, καταλήγουν στο να επιβάλλουν περισσότερες από τις αναλογούσες προσαυξήσεις σε ποσοστό 40%, εφόσον δεν δέχονται πλέον τον συμβιβασμό των πρόσθετων φόρων στα 3/5. Το Νομικό συμβούλιο επιβάλλεται να πάρει άμεσα θέση και να γνωμοδοτήσει. Βέβαια, πολλά στελέχη του Υπουργείου συμμερίζονται τις απόψεις μας και έχουν μεταφέρει στη Διοίκηση προφορικά τις θέσεις μας.

Προς κατανόηση των προαναφερόμενων παραθέτουμε ένα παράδειγμα.

Φορολογικός έλεγχος εκδίδει φύλλο ελέγχου την 1-10-2013 και καταλογίζει φόρους και πρόσθετους φόρους.

α. Φόρο εισοδήματος 100.000 πλέον πρόσθετο φόρο 120.000 €
β. Φόρο μισθωτών υπηρεσιών 10.000 πλέον πρόσθετο φόρο 12.000 €
γ. Φόρο ελευθέρων επαγγελματιών 5.000 € πλέον πρόσθετο φόρο 6.000 €
δ. ΦΠΑ 150.000 πλέον πρόσθετο φόρο 180.000 €

Οι πρόσθετοι φόροι μετά την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής (άρθρο 70Β) και την επελθούσα διοικητική επίλυση μειώνονται στα 3/5, εκτός του πρόσθετου φόρου στο ΦΠΑ ως ακολούθως.

α. Στο φόρο εισοδήματος 120.000 x 3/5 = 72.000
β. Στο φόρο μισθωτών υπηρεσιών 12.000 x 3/5 = 7.200
γ. Στο φόρο ελεύθερων επαγγελματιών 6.000 x 35 = 3.600
δ. Στο ΦΠΑ το πρόστιμο δεν συμβιβάζεται και παραμένει 180.000

Ημέρα δημοσίευσης 21-01-2014

ARTION Φορολογικές Λογιστικές Συμβουλευτικές Λογιστικό Γραφείο

image_print