Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Η πρώτη δικαίωση δανειολήπτη

Του Γιώργου Δαλιάνη,
με τη συνεργασία του νομικού τμήματος της ARTION ΑΕ.
Στο άρθρο της 5ης-3-2014 με τίτλο «Δάνεια σε ελβετικό φράγκο» στην ιστοσελίδα του capital.gr, έγινε αναφορά στο οξύ κοινωνικό πρόβλημα και στις σημερινές δυσμενείς συνέπειες που υφίστανται οι δανειολήπτες οι οποίοι προέβησαν στη σύναψη στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, τα οποία χορηγούνταν από το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων κυρίως κατά την περίοδο 2006-2009. Πιο συγκεκριμένα παρατέθηκαν η ιστορία, το μέγεθος του προβλήματος, καθώς και οι παράνομες, αυθαίρετες και καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, οι οποίες επιδόθηκαν τότε σε έναν αγώνα ακατάσχετης κερδοσκοπίας, αθετώντας τους γενικούς όρους συναλλαγών, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο κατά παράβαση κάθε έννοιας ηθικής και δικαίου.

Σκοπός του άρθρου δεν ήταν να γίνει μία ακόμα διαπίστωση, παρουσιάζοντας απλά και μόνο τη δυσκολία να αποπληρωθούν οι ανωτέρω συναφθείσες δανειακές συμβάσεις, λειτουργώντας ως απλοί σχολιαστές των προβλημάτων των δανειοληπτών, σε συνθήκες μάλιστα πρωτόγνωρης οικονομικής καχεξίας.

Ξεκάθαρη και σαφής στόχευση ήταν να προταθούν ταυτόχρονα και λύσεις, τις οποίες είχαμε αποκρυσταλλώσει, μετά από ενδελεχή μελέτη όλων των παραμέτρων και των συνιστωσών του οξύτατου αυτού οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος, που αγγίζει περίπου 70.000 συμπολίτες μας. Προς τούτο, υπενθυμίζω ότι με το άρθρο της 5ης Μαρτίου 2014, προτάθηκε, ως μέσο προστασίας των δανειοληπτών, η προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια με αίτημα την επαναφορά των δανείων τους στην αρχική ισοτιμία, και την απάλειψη των καταχρηστικών όρων των δανειακών συμβάσεων που συνήψαν οι δανειολήπτες με τις πιστώτριες τράπεζες. Η άμεση απήχηση του εν λόγω άρθρου σε πολλούς δανειολήπτες από όλη την ελληνική επικράτεια, φάνηκε από την επιδίωξή τους να επικοινωνήσουν αυθημερόν μαζί μας, με σκοπό να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση και πληροφόρηση για την τύχη των δανείων τους.

Προς επίρρωσιν των ανωτέρω, σε αντίθεση με την πολιτεία, η ελληνική δικαιοσύνη, ακολουθώντας την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, «πήρε θέση» επιβεβαιώνοντας με τον πιο αξιόπιστο τρόπο την ορθή ανάγνωσή μας στο σύνθετο και οξύ πρόβλημα που ταλανίζει τόσους δανειολήπτες. Ειδικότερα, με την πρόσφατη απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης έκρινε καταχρηστικό και άκυρο, τον όρο της δανειακής σύμβασης δανείου σε ελβετικό φράγκο, με τον οποίο ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα καταβολής. Αποτέλεσμα αυτών είναι πλέον οι καταβολές που πραγματοποιείo οφειλέτης σε ευρώ, να πρέπει να υπολογίζονται από την τράπεζα σε ελβετικά φράγκα, με βάση την μεταξύ των δύο νομισμάτων συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου.

Η πρώτη ελληνική δικαστική απόφαση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό δεδικασμένο για τους δανειολήπτες, η οποία σε συνδυασμό με την προδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου της 30ης Απριλίου 2014 και με την υπ’αριθμ.2014/17/ΕΕ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι τα πλέον ισχυρά «όπλα» στη διάθεση αυτών για την οριστική απαλλαγή από τα συσσωρευμένα χρέη που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια. Η πλήρης δικαίωση των απόψεών μας από την ελληνική δικαιοσύνη, πείθει και τον πιο επιφυλακτικό δανειολήπτη, ότι δε μπορεί άλλο να μη διεκδικεί τα νόμιμα δικαιώματα του και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καταθέσει αγωγές, ενώπιον των αρμοδίων ελληνικών δικαστηρίων, προκειμένου να αρθεί η αδικία που έχει υποστεί, έχοντας πάντα υπόψη ότι αν και οι όροι των δανειακών του συμβάσεων είναι προδιατυπωμένοι και περίπου οι ίδιοι, εντούτοις η υπό κρίση περίπτωση του δανείου του θα έχει πάντα νομικές ιδιαιτερότητες, και κατά συνέπεια η περίπτωσή του θα πρέπει να λογίζεται και να αντιμετωπίζεται ως εξατομικευμένη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ARTION Φορολογικές Λογιστικές Συμβουλευτικές Λογιστικό Γραφείο

image_print