Οι Συνέπειες από τη λήψη Εικονικών Τιμολογίων στο Κύρος των Βιβλίων

Γιώργος ΔαλιάνηςΗ κατάργηση των δρακόντειων διατάξεων, που προέβλεπαν τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος στις περιπτώσεις λήψης εικονικών τιμολογίων, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της πολιτείας προς τη σωστή κατεύθυνση.

Με την εφαρμογή από 1-1—12013 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης (ΚΦΑΣ) ν.4093/2012, καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ 186/92) και σε συνδυασμό με το ν.4110/2013 που τροποποίησε το άρθρο 32 του ΚΦΕ, (ν.2238/94), καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, που κρίνουν τα Βιβλία ανακριβή και γίνεται εξωλογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος.

Συγκεκριμένα το τροποποιημένο άρθρο 32 του ΚΦΕ αναφέρει:

Ο προσδιορισμός του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, γίνεται με αντικειμενικό τρόπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα Βιβλία ή τηρούνται Βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφικά, δεν τηρούνται τα φορολογικά και τα λοιπά προβλεπόμενα έγγραφα καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και καθίσταται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
  2. Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου, τα τηρούμενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών εκτός κι αν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών με αξιόπιστο τρόπο από τον ίδιο τον υπόχρεο ή από τις διασταυρώσεις του ελέγχου.

Οι καταργούμενες διατάξεις προέβλεπαν απόρριψη των Βιβλίων όταν οι επιχειρήσεις:

  • Εντοπίζονταν με πλαστά και εικονικά τιμολόγια και λοιπά φορολογικά στοιχεία
  • Διεκπεραίωναν τις πληρωμές χωρίς διατραπεζική συναλλαγή ή με επιταγές.

Με τον ν.4174/26-7-2013 (ΦΕΚ Α 170)καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 και 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/97 και καθορίζονται οι νέες ποινές και προσαυξήσεις για τις φορολογικές παραβάσεις. Οι επιβαλλόμενες ποινές συνεχίζουν να είναι βαριές, αλλά επιεικέστερες σε σύγκριση με προηγούμενους νόμους.

Με την ΠΟΛ 1210/6-9-2013 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών ερμηνεύοντας το ν. 4174 δεν δίνει σαφείς οδηγίες , ιδιαίτερα για τις διατάξεις που αφορούν το ΦΠΑ.

Επίσης, τεράστιο κενό αφήνει ο ίδιος νόμος, στην εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, με αποτέλεσμα πολλοί φορολογούμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση, να έχουν υποβάλλει αιτήματα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και παρότι έχουν παρέλθει δύο μήνες, ακόμη δεν έχουν εξετασθεί.

Σε σχετικό άρθρο, με τίτλο «Συνέπειες από τη Λήψη Εικονικών- Πλαστών Τιμολογίων Κύρος Βιβλίων – Ανεπάρκεια – Ανακρίβεια», που δημοσιεύσαμε στo http://www.artion.gr/κύρος-βιβλίων είχαμε προσεγγίσει την ύπαρξη της ασάφειας και τη δυσκολία της εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η πολιτεία έκανε μία σημαντική κίνηση, καταργώντας προηγούμενες διατάξεις που είχαν ως συνέπεια την εξόντωση των επιχειρήσεων.

Δυστυχώς όμως, το φαινόμενο της διακίνησης εικονικών στοιχείων συνεχίζεται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει το υπουργείο Οικονομικών να επαναφέρει το παλαιό καθεστώς, στην προσπάθεια του να εισπράξει περισσότερους φόρους.

Ο περιορισμός ή ακόμη και η εξάλειψη του φαινομένου, μπορεί να γίνει με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της εξόφλησης των τιμολογίων ανεξαρτήτου ποσού, μέσω τραπεζών. Επίσης, σημαντική θα μπορούσε να είναι η συνδρομή των επαγγελματικών οργανώσεων και των επιμελητήριων στην εξάλειψη της παραβατικότητας με σχετικές παρεμβάσεις.

Γιώργος Δαλιάνης
Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΡΤΙΟΝ Φοροτεχνική Λογιστική Α.Ε.

image_print