Διασταυρώσεις στοιχείων τραπεζικών εργασιών [18/12/2012]

Αναφορές των Τραπεζών προς τις αρχές για ενδείξεις ή υπόνοιες φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Οι τράπεζες στα πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας υποχρεούνται να επαναξιολογούν,τουλάχιστον ετησίως, την οικονομική και συναλλακτική συμπεριφορά των πελατών τους.

Προς ικανοποίηση της ανωτέρω υποχρέωσης,οι τράπεζες ζητούν από τους πελάτες τους, πέρα από τα συνήθη οικονομικά στοιχεία στα πλαίσια των συναλλαγών, και τα ακόλουθα:

 • Φυσικά πρόσωπα: Το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα.
 • Νομικά πρόσωπα: Την υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2012, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής του φόρου.

Σε περίπτωση άρνησης υποβολής των ανωτέρω στοιχείων,οι τράπεζες εκτός από τα προσκόμματα καλής συνεργασίας που εγείρουν,είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν το πελάτη τους με καχυποψία και να τον θεωρήσουν ύποπτο φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Με την ΠΔΣ/ΤΕ 2652/29-2-2012 του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος,καθορίζεται η ανάγκη αφενός της αποτελεσματικότερης άσκησης από τα πιστωτικά ιδρύματα διαρκούς και δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους,με σκοπό τον εντοπισμό και αναφορά προς την αρμόδια αρχή,συνήθους ή ύποπτης συναλλαγής που παρέχει ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής.

Για τον προσδιορισμό του κινδύνου φοροδιαφυγής των πελατών τους,οι τράπεζες λαμβάνουν υπ´ όψιν τους τα εξής στοιχεία:

 • Πηγή εισοδήματος : π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας ,μισθωτός κλπ
 • Κλάδο επαγγελματικής δραστηριότητας: πχ γιατρός,υδραυλικός κλ
 • Αριθμό και ύψος καταθέσεων
 • Αναλήψεις και καταθέσεις σε μετρητά (ιδίως μεγάλα ποσά)
 • Σημαντική απόκλιση από το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με τα δηλούμενα εισοδήματα.
 • Πελάτες για τους οποίους έχει επιβληθεί ή υπάρχει αίτημα επιβολής προσωρινών μέτρων,στους ίδιους ή συγγενείς ή συνεργάτες τους.

Σε κάθε περίπτωση στην εν λόγω κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω:

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά, συνολικών εισοδημάτων τους, άνω των 200.000€.
 • Νομικά πρόσωπα,στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των 300.000€.
 • Αναλήψεις μετρητών απο 50.000€ και πάνω αναφέρονται άμεσα στο ΣΔΟΕ.

Οι συνήθεις δραστηριότητες που ενδεχομένως υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος και είναι ύποπτες φοροδιαφυγής θεωρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις·

 • Παρέχει άμεσα ρευστοποήσιμες εξασφαλίσεις ως εγγύηση για τη λήψη δανείου αγοράς ακινήτου.
 • Μεταφέρει από και προς το εξωτερικό κεφάλαια.
 • Διενεργεί συναλλαγές αγοραπωλησίας ακινήτων και υπάρχει διαφορά στη τιμή κτήσης με αυτή που εμφανίζεται στα συμβόλαια. Επίσης ύποπτες συναλλαγές/δραστηριότητες που ενδεχομένως συνδέονται ή σχετίζονται με φοροδιαφυγή θεωρούνται και οι ακόλουθες.
 • Πελάτης εμφανίζει,κατά την αίτηση λήψης δανείου,εισοδήματα που δεν προκύπτουν απο τη φορολογική του δήλωση.
 • Πελάτης αποπληρώνει δάνεια που δεν δικαιολογούνται βάσει της φορολογικής του δήλωσης.
 • Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού.
 • Διενεργούνται συναλλαγές με εξωχώριες ή εταιρείες που έχουν έδρα χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (πχ Κύπρος, Βουλγαρία )
 • Πραγματοποιούνται αγορές ακινήτων ή αγαθών μεγάλης αξίας (π.χ. Σκάφη,αυτοκίνητα,πίνακες κλπ.).

Τα πιστωτικά ιδρύματα ετησίως ,διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν .

α) Δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις (στεγαστικά,καταναλωτικά,επιχειρηματικά).
β) Κίνηση δανείων ( χορηγήσεις,εισπράξεις τόκων και δόσεων).
γ) Κίνηση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών,που έχουν ανοιχθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
δ) Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών ενεργών ή μη,που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν. Ενημέρωση για το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου και των συνδικαιούχων του λογαριασμού.
ε) ´Υπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (αμοιβαία,μετοχές κλπ)
στ) Αγορά χρυσών λιρών και ράβδου χρυσού.
ζ) Ύπαρξη θυρίδων.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία επεξεργάζονται απο αρμόδια τμήματα των τραπεζών που έχουν συσταθεί για τη συνδρομή καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Για τη σύνταξη του παρόντος κειμένου,ελήφθησαν υπ´ όψιν, οι πρακάτω νόμοι και εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών.

Ν.3691/2008 παρ.2,3 και 5 του άρθρου 6,άρθρο 3 και 29
Ν.3842/2010 παρ.2 και 5 του άρθρου17,παρ.1 του άρθρου 77
Ν.2238/94 παρ.2 και 8 του άρθρου 82
Ν.3943/2011 παρ.9 του άρθρου 21
Ν.3986/2011 παρ.3 του άρθρου 32
ΠΟΛ 1077/26-3-2012
ΠΟΛ 1195/12-10-2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΔΟΣ 2652/20-2-2012

Απόφαση Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών θεμάτων 281/5/17-3-2009 και 285/6/9-7-2009

Επίσης λήφθηκαν υπ’ όψιν μας, άρθρα της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας μας, που έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα www.artion.gr

—«Όλες οι πληροφορίες πάνω στο θέμα των τραπεζικών αλλαγών.»

—«Μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,έλεγχοι απο το Υπουργείο Οικονομικών.»

Γιώργος Δαλιάνης

image_print